İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2770
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :95
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2770
Şikayetçi:
 Alpet Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş., Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat:10 34149 Yeşilköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sok. Metrohan Binası 34420 Tünel Beyoğlu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22796
Başvuruya konu ihale:
 2007/64300 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Ürünleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 07.06.01.0134/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Ürünleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alpet Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş.’nin 09.08.2007 tarih ve 22796 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

           Yapılan inceleme neticesinde; iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İ.E.T.T İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.07.2007 tarihinde yapılan açık ihale usulü ile yapılan “Akaryakıt Ürünleri Alımı” ihalesinde doküman satın aldıkları,  idari şartnamenin 7.3.2.3 üncü, Akaryakıt ve Madeni Yağ Teknik Şartnamesine ilişkilendirilen  Madeni Yağ Teknik Şartnamesinin 4 üncü ve 8 inci maddelerinde yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla idareye başvuru yaptıkları, idare tarafından zeyilname düzenlendiği, yapılan zeyilnamede idari şartnamenin 7.3.2.3 üncü maddesiyle ilgili herhangi  bir düzenleme yapılmadığı ve mevcut bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 inci maddelerine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

            Şikayetçinin 19.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 29.06.2007 tarihli kararın 02.07.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, bildirimi izleyen 15 (onbeş) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken  (17.07.2007 tarihine kadar), bu süreyi geçirdikten sonra 09.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

          Başvuruya konu ihalenin, idare encümeninin 07.08.2007 tarih ve 42747 sayılı kararına istinaden idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 39.maddesine göre 07.08.2007  tarihinde iptal edildiği  anlaşılmıştır.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

        Bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

      
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul