İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2771
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :1
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2771
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş., Atatürk Caddesi Kat:7 No: 380 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Rahmi Günay Caddesi No: 1 58040 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23042
Başvuruya konu ihale:
 2007/82033 İhale Kayıt Numaralı “Birinci Basamak Sağlık Kurumları Yazılım ve Donanım Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 07.06.12.0197/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından 31.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Birinci Basamak Sağlık Kurumları Yazılım ve Donanım Alımı ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.’nin 10.08.2007 tarih ve 23042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (c) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, ilgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 29 uncu maddesinde programın ilgili modüllerinde en az yüz bin gerçek kayıt olacak şekilde kurulum CD’si ile kullanım kılavuzunun demo olarak istendiği, en az yüz bin gerçek kayıt istenmesinin Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının “Veri Güvenliği” konulu 2005/53  sayılı Genelgesine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak ,Her türlü Yazılım ve Donanım Alımı kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, benzer iş tanımının ihaleye katılımı sağlamaya yönelik olmakla birlikte teknik şartnamenin 29 uncu maddesi ile çelişkili olduğu

          

 iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 12.07.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.07.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (c) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul