İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2772
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :4
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2772
Şikayetçi:
 Ar Medikal Ltd. Şti. Aşağı Mumcu Cad. 30/A ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği Hastaneler Cad. 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23092
Başvuruya konu ihale:
 2007/47892 İKN|li “2007 Yılı 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (15. ve 16. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 07.06.18.0105/2007-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği tarafından 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “2007 Yılı 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (15. ve 16. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Ar Medikal Ltd. Şti.’ nin 13.08.2007  tarih ve 23092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Erzurum Numune Hastanesi tarafından 24.05.2007 tarihinde yapılan  “18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin 15 ve 16 ncı kalemlerinin uhdelerinde kaldığı, idare ile sözleşme yapıldığı, 16.07.2007 tarihinde sözleşmenin 42.1 inci maddesi gereğince sözleşmenin feshedilerek kesin teminatlarının irat kaydedildiği, idarenin bu uygulaması ile mağdur edildikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayet dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, başvuru konusunun sözleşme imzalandıktan sonraki aşamada muayene ve kabule ilişkin uyuşmazlık nedeniyle kesin teminatın irat kaydedilmesine yönelik olduğu, bu nedenle konunun Kurumun görev alanında bulunmadığı, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı, başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

      

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci fıkrasına göre, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetki alanındadır.

 

Başvuru sahibinin 09.08.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; şikayet konusunun sözleşmenin imzalanmasından sonraki aşamaya yönelik olduğu, dolayısıyla Kurumun görev alanında bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul