İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2775
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :7
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2775
Şikayetçi:
 Medal Tıbbi Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti., İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. No:8/A GEZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği, Aşıt Mah. Hastane Sokak No: 31 Karataş Mevkii KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.08.2007 / 22247
Başvuruya konu ihale:
 2007/48988 İhale Kayıt Numaralı “274 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (73 ve 74 üncü Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 07.05.87.0110/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “274 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (73 ve 74 üncü Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Medal  Tıbbi  Cihazlar  San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.08.2007 tarih ve 22247 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 7. maddesine uymadıkları gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için tedarik edilecek malların numunelerini teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği, teklif edilen malzemeye ait birer adet numunenin ihale saatine kadar satınalma birimine teslim edileceği, teslim edilen numunelerin ilgili birimlerce değerlendirmeye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin, 7 nci maddesinde, “Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak artifakları giderici Faraday Ekranlanması olmalıdır.” düzenlemesi yapılmış olup, şartnamenin  27 nci maddesinde ise, ihale öncesi numunenin satınalma komisyonuna teslim edileceği ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu plus med marka prob numunesi üzerinde, idare tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda alınan teknik görüş yazısında,  teknik şartnamenin 7 nci maddesinde “Probta elektriksel gürültüye karşı oluşacak artifaktları giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.” özelliğinin istendiği, ancak bilindiği üzere yoğun bakım ortamında pek çok elektrikli cihazın bulunduğu, maddenin doğası gereği tüm elektriksel kuvvetlerin birbirleri ile girişim yaparak birbirlerinin kuvvetlerini artırıcı veya azaltıcı kuvvet uyguladıkları, Faraday ekranlaması ya da kafeslemesinin görevinin bu cihaz / prob üzerinde elektriksel kuvvetlerin etkisini azaltmak hatta yok etmek olduğu, dolayısıyla ölçüm kalitesinin maksimum olmasını sağladığı, bahsi geçen Plus Med marka probun kablosunda bahsedilen faraday ekranlamasının bulunduğu, ancak probda yer alan ve ışık kaynağından gelen dalgaların oksihemoglobin deoksiheomoglobin olup olmadığının analizinin yapılarak pulsoksimetre cihazına elektriksel sinyal gönderen fotodedektör üzerinde bu ekranlama (kafesleme) bulunmadığından çevresel elektrik kaynaklarından oluşabilecek elektriksel gürültünün tam anlamıyla yok edilemediği, sonuç olarak, SPO2 ölçüm kalitesini etkilediği ve SPO2 değerlerinin ekranda doğru olarak görülmeyeceği, bu nedenle teklif edilen probun teknik şartnamenin 7 nci maddesini sağlamadığı, Plus Med marka prob üzerinde faraday kafesine uygun topraklama yapılmadığı, Faraday kafesinin probun bütün dış çevresinin elektriksel etkilere karşı ekranlarla korunması gerektiği, faraday ekranlanmasının (kafesinin) olmadığının verilen numuneler üzerinde açıkça görülebildiği yönünde görüş bildirilmiştir.

 

İdare tarafından, konu ile ilgili olarak alınan teknik görüş de göz önüne alınarak, başvuru sahibinin ihalenin 73. ve 74. kalemlerine ilişkin olarak sunduğu numunelerin incelenmesi neticesinde, söz konusu numunelerin teknik şartnamenin 7 nci maddesine uymadığı hususunun tutanak altına alındığı ve anılan kalemlere yönelik olarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, açıklanan nedenlerle, idarenin yaptığı işlemin uygun olduğu anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul