İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2776
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :9
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2776
Şikayetçi:
 Akpınar Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Hükümet Caddesi No: 15 Ermenek/KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21627
Başvuruya konu ihale:
 2007/67636 İhale Kayıt Numaralı “Kömür Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 07.05.74.0110/2007-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 20.06.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan Kömür Alımı ihalesine ilişkin olarak Akpınar Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.07.2007 tarih ve 21627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, AKSA Enerji Firmasının Teknik şartnameye uygun olmayan teklif sunmasına rağmen ihalenin üzerine bırakıldığı, teknik şartnamede kullanılacak kömürün alt ısıl değerlerinin 3000-5000 Kcal/kg olması gerektiği, oysa ihale üzerinde bırakılan AKSA Enerji firmasının kömürü işleteceği Bolu-Göynük Linyit İşletmesinin alt ısıl değerinin 2207-2381 Kcal/kg arasında olduğu, Bolu-Göynük sahasından çıkacak kömürün, TKİ tarafından gerçekleştirilecek bu ihale ile fakir aileler için satın alınarak dağıtılmasının Kanuna aykırı olduğu, Göynük İşletmesinde kömür kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli olan “Lavvar Tesisi” ( Kömür Yıkama Tesisi ) bulunmadığı, Göynük kömürünün Çevre ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olmadığı  iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde Başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve/veya adresinin belirtilmediği, idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul