En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2777
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :11
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2777
Şikayetçi:
 Reproset Matbaa Makina ve Malz.Tic. ve San. A.Ş., Huzur Mah. İmamçeşme Sk. No:6 Seyrantepe İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bereketli Belediyesi Karşısı Bereketli/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.07.2007 / 20700
Başvuruya konu ihale:
 2007/58728 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Bilgisayarlı Radyoloji ( CR ) Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 07.05.36.0110/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Bilgisayarlı Radyoloji ( CR ) Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Reproset Matbaa Makina ve Malz.Tic. ve San. A.Ş.’nin 02.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.07.2007 tarih ve 20700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin ihale komisyonu tarafından rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının idarece ihalenin iptal kararıyla sınırlı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru, 12.06.2007 tarihinde yapılan ihalenin iptal edilmesine ilişkin idarenin 18.06.2007 tarihli işlemine ilişkindir.

 

Söz konusu ihalede, ihale dokümanı satın almasına rağmen, ihaleye teklif vermeyen Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic.ve San. Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarihli dilekçe ile yaptığı, teknik şartnamenin 3.2 maddesinin değiştirilmesi talebinin idarece dikkate alınmadığı, anlaşılmış olup, İdarenin, başvuru sahibi Reproset Matbaa Makina ve Malz.Tic. ve San. A.Ş.’ne muhatap cevap yazısında, bu özelliğin işin teknik anlamda hızını artırdığı için elzem bir özellik olarak bulunduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesinin düşünülmediği ve sürecin devam etmesinde bir sakınca görülmediği ifade edilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin, 18.06.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 13.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun ihalenin iptaline ilişkin kararında; yapılan inceleme sonucunda, en düşük teklifi veren isteklinin dışındaki diğer tüm isteklilerin teknik şartnamenin 3.2 maddesinde istenilen niteliği karşılamadığı ve 01 nolu teklif sahibi GE Medical Systems Türkiye Ltd.Şti.’nin teknik şartnamenin 3.4 maddesinde aranılan niteliği katalog bazında karşılamadığı tespit edildiğinden, teknik şartnamenin 3.2 maddesinin değiştirilerek yeniden ihaleye çıkılmasına imkan tanınmak üzere ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmektedir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla kabul edilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu takdir yetkisi sınırsız bir yetki değildir.

 

Açık ihale Usulü ile yapılan söz konusu ihalede, idare yaptığı değerlendirme sonucunda, başvuru sahibi isteklinin teklifinin tek geçerli teklif olduğunu belirlemiş olup, komisyon kararında, firmanın teklif ettiği cihazın teknik anlamda idarece hazırlanan teknik şartnameye birebir uyduğunu ve teklif ettiği bedelin idarece hazırlanan yaklaşık maliyetle de örtüştüğünü ifade etmiştir. Ayrıca, idareye sunulan teklifler içerisinde yaklaşık maliyetin altında kalan tek teklifin de söz konusu teklif olduğu anlaşılmıştır. 

 

Netice itibariyle, incelenen ihalede, başvuru sahibine ait olan, geçerli ve diğer tekliflerden çok daha düşük olan teklifin değerlendirmeye alınmaması ve ihalenin, ihale komisyonu kararı ile iptal edilmesinde kamu yararı bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

İdarenin 18.06.2007 tarihli ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul