İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2778
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :12
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2778
Şikayetçi:
 Yakupoğlu Endüstriyel Ayakkabı ve Tekstil San. Ltd. Şti., Esenboğa Protokol Yolu Havalimanı Mevkii 20. Km. Akyurt/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Talatpaşa Bulvarı Gar/Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19807
Başvuruya konu ihale:
 2007/15203 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Giyim Malzemesi Alımı (19.660 Çift Bot Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 07.05.05.0110/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Giyim Malzemesi Alımı (19.660 Çift Bot Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Yakupoğlu Endüstriyel Ayakkabı ve Tekstil San. Ltd. Şti.’nin 19.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.07.2007 tarih ve 19807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin bot işine en iyi teklifi verdikleri, idari şartnamenin 6. Diğer Hususlar bölümünün 3. maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait  İlan ve İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde,  İhale gününde; İstekliler teklif verirken, teknik şartnamelerinde belirtilen özelliklere uygun olarak imal edilecek giyim malzemesini teklifleriyle birlikte 1 adet numune olarak vereceklerdir. Yapılacak göz muayenesinde Teknik şartnamelerinde belirtilen özelliklere uygun olarak imal edilmemiş giyim malzemesi numune olarak veren teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale sonucunda teslim edilecek giyim malzemesi tekliflerle verilen numunesinin aynısı olacaktır.

Verilecek olan giyim malzemesi mühürlü numunesine ve teknik şartnamesine ekli giyim eşyasına ait resimlerinde görülen malzemenin tip, görünüş bakımından benzeri veya dengi olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen düzenlemenin de yer aldığı Teknik Şartnamenin,

“Genel Özellikler” başlıklı 3.3 üncü maddesinde, botların kamara dış kısmına kabartma olarak bot numarası, imalatçı firma damgası, imal tarihi hususlarının okunaklı bir şekilde kaplanacağı, konç yastığı dışına botların birbirine bakan tarafına imal tarihinin ay ve yıl olarak okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılacağı,

Saya Kısmı” başlıklı 5.5 inci maddesinde, botun ön kapanma kısmındaki kapsüllerin yuvarlak açma olacağı, kapsüllerin okside edilerek siyahlandırılacağı veya siyah fırın boya ile boyanacağı,

belirtilmektedir.

İdarece, ihaleye teklif veren firmaların teklif ve ekinde yer alan belgelerinin ve numunelerinin incelenmesi neticesinde hazırlanan tutanakta, “başvuru sahibi isteklinin idareye sunduğu numuneler üzerinde yapılan göz muayenesi sonucunda,

b)Bot numunesinin TTŞ.26009 no.lu teknik şartnamenin:

-3.3 maddesi gereğince botların kamara dış kısmına kabartma olarak bot numarası, imalatçı firma damgası, imal tarihinin kaplanması, konç yastığı dışına botların birbirine bakan tarafının imal tarihinin ay ve yıl olarak yazılması gerekirken, kamara dış kısmına imal tarihinin kaplanmadığı, konç kısmına imal tarihinin yazılmadığı,

-5.5 maddesi gereğince botun ön kapanma kısmındaki kapsüllerin yuvarlak açma olması gerekirken, kapsüllerin yıldız açma olduğu ve son iki tanesinin kancalı olduğu, yine aynı madde gereğince kapsüllerin okside edilerek siyahlandırılması veya siyah fırın boya ile boyanması gerekirken , son iki kapsülün iç kısmının oksitlendirilmediği veya siyah fırın boya ile boyanmadığı,

-Şekil ve görünüş bakımından TCDD numunesine benzemediği ( Saya bombe kısmının yekpare değil dikişli ve parçalı olduğu, yan kısmına kumaştan şerit monte edildiği, arka fort kısmına tutma yeri dikildiği) ayrıca botun üzerine firma tarafından konulan notta "Teknik şartnameye göre üretildiği, gerek görüldüğü takdirde şekil itibariyle mevcut model üretilir." denildiği,”

ifadeleri yer almaktadır.

İhale komisyon kararında,  söz konusu tutanakta yer alan tespitler nedeniyle başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

Başvuru dilekçesinde yer alan iddiaların idare tarafından gönderilen belgeler çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibinin teklifiyle beraber idareye sunduğu numunenin teknik şartnameyi karşılamadığı hususunun idarece tespit edilerek söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması uygun görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul