İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2779
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :13
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2779
Şikayetçi:
 Tıp Ticaret Tıbbi Malz. Eğt. Öğrt. ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Caddesi Konaltaş İşhanı Zemin Kat P/27-28 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri 1 42090 Meram / Konya
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20512
Başvuruya konu ihale:
 2007/66504 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (3. Kalem beyin Cerrahisi Seti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 07.05.26.0017/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (3. Kalem  Beyin Cerrahisi Seti)” alımı ihalesine ilişkin olarak Tıp Ticaret Tıbbi Malz. Eğt. Öğrt. ve Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.07.2007 tarih ve 20512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

            1) İdare tarafından yapılan düzenleme neticesinde 3 ncü grup beyin cerrahi seti alımı ihalesine tek isteklinin katıldığı, ihale listesinde bulunan bazı ürünlerin hiçbir firmanın kataloğunda bulunmamasına rağmen, idarenin şikayete verdiği cevapta Lawton, Robbins, Fehling, Sattler ve Aesculap gibi markalarda  kataloğun olduğu hususunun belirtildiği, oysa sağlık sektöründe çalışan doktorlar tarafından sadece Aesculap marka cerrahi aletin bilindiği, diğer marka cerrahi aletlerin bilinmediği, şikayet konusu ihalede hem kendilerinin hemde diğer firmaların alıma konu set içerisinde 2 veya 3 kalem cerrahi alet üretimi bulunmaması sebebiyle ihaleye iştirak edemedikleri, ayrıca alıma konu setin 63 kalemden oluşmasına rağmen idare tarafından ihalenin kısmi teklife açılmadığı,

 

            2) İdareye yapılan şikayet başvurularının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 12 maddesine aykırı olarak raportör tarafından değil kompedan üye tarafından cevaplandırıldığı,

         

3) İdarenin şikayete vermiş olduğu tarihin, kendileri tarafından idareye verilen şikayet dilekçesinden önceki bir tarihe ait olduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihalenin 3 ncü Grup Beyin Cerrahi seti alımı olduğu, bu grubun 63 kalemden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde; “İhalenin kısmi teklife açık olduğu, isteklilerin tekliflerinin kalem bazında ayrı ayrı değerlendirileceği”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.         

 

Cerrahi Aletler Teknik Şartnamesinin “Teknik özellikler” başlıklı A bölümünün 4 üncü maddesinde “İhale dokümanı meyanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösterilen katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği cerrahi aletler şartnamede belirtilen aynı evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka  aletleri de teklif edebilir” 8 nci maddesinde ise; “Firmalar aşağıda belirtilen örnekleri tüm ürünleri temsilen numune olarak ihale dosyası içerisinde ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. Numuneler;

a) Eklemli (kerrison ronjör),

b) Eklemsiz (atravmatik penset),

c) Kilitlenebilen (Tungsten carbid ağızlı portegü),

d) Kesici (makas siyah magiç cut)” şeklinde  düzenleme yapılmıştır.

 

İhale konusu iş her biri farklı kalemlerden olmak üzere toplam üç gruptan oluşmaktadır. İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, tekliflerin de her bir grubun tamamına olmak üzere üç grupta kısmi teklife açık olarak verilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde kısmi teklif; “Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Buna göre; idarelerin, ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine imkan verecek şekilde ihale dokümanında düzenleme yapma takdir ve yetkisi bulunmaktadır.

 

Ancak başvuru sahibinin 3 Kısım Beyin Cerrahi Seti Alımı ihalesine ait  ihtiyaç listesinde marka ismi ve katalog numarası belirtilerek  tek markaya işaret edildiği ve bu liste içindeki bazı malzemelerin 3-4 kaleminin patentli ürün olması sebebiyle ihaleye katılımın engellendiği, söz konusu düzenleme kapsamında ihaleye teklif veremedikleri iddia edildiğinden konuyla ilgili olarak teknik görüş alma zorunluluğu duyulmuştur.

 

Bu kapsamda bir akademik kuruluştan 31.07.2007 tarihli yazı ile; teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “İhale dokümanı meyanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösterilen katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği cerrahi aletler şartnamede belirtilen aynı evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka  aletleri de teklif edebilir”  şeklinde düzenlemelere yer verildiği,

 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmünün yer aldığı belirtilmek üzere,

 

Buna göre; idarenin teknik şartnamede yapmış olduğu düzenleme “veya dengi” ifadesine yer verilmek suretiyle Kanunun 12 nci maddesine uygun olduğu değerlendirilmekte ise de, ihale konusunun 3 grupta kısmi teklife açıldığı, her bir grubun tamamına teklif verilmesinin öngörüldüğü bu nedenle başvuru sahibinin, her gruptaki malzemeler için belirtilen marka ismi ve katalog numarasının  tek markaya işaret edilmesi ve bu liste içindeki bazı malzemelerin 3-4 kaleminin patentli ürün olması sebebiyle grubun tamamına teklif verilmesine engel olunduğu yönündeki iddiası da göz önünde bulundurulmak suretiyle ihalenin bu şekliyle kısmi teklife açılmasının ve her bir grupta yer alan tek bir ürün nedeniyle teklif verilmesini engelleyen bir durumun olup olmadığı hususunun Kanunun “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” şeklindeki hükmüne uygun olup olmadığı yönündeki oluşturulacak gerekçeli görüşleri istenmiştir.

 

Akademik kuruluş tarafından verilen cevabi yazıda; “3 Kısım Beyin Cerrahi Seti Alımı ihale listesi incelenmiş olup her bir grubun tamamına teklif verilmesi rekabeti engellediği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığı” yönünde teknik görüş verilmiştir.

 

Buna göre alınan teknik görüş ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme üzerine ihale dokümanında yapılan anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye şikayet” başlıklı 12 inci maddesinde; “İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ise raportör; “İdareye yapılan şikayet başvurusunun incelenmesi amacıyla ihale yetkilisi tarafından ihalenin veya başvurunun konusuna göre 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca ihale komisyonunda görevlendirilebilecek niteliklere sahip kamu görevlileri arasından belirlenecek kişi veya kişiler” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanıma göre raportörün ihale komisyonu üyeleri arasından seçilemeyeceği yönünde bir anlamın çıkarılması mümkün değildir. Kaldı ki; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonu üyesi tarafından şikayetin uygun olmadığı yönünde bir tutanak düzenlenmiş söz konusu tutanağa istinaden idare yetkilisi tarafından da şikayete cevap verilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Başvuru sahibi tarafından verilen şikayet dilekçesi idarenin kayıtlarına  25.06.2007 tarih ve 5365 sayı ile alınmıştır.

              

İdarenin başvuruya, 26.06.2007 tarihli yazı ekinde 14.06.2007 tarihli itiraza cevap yazısı ile cevap verdiği, üst yazı ekinde yer alan yazıdaki tarihin idare tarafından sehven yanlış yazıldığı ve bu hususun esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı düşünüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul