İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2780
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :14
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2780
Şikayetçi:
 Beşgen Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., T15 Botanik Çarşısı 40 Ataşehir / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Cad. 1 Ümraniye / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20866
Başvuruya konu ihale:
 2007/67977 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Kit Karşılığı İdrar Analizörü Edinme” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 07.05.44.0017/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Kit Karşılığı İdrar Analizörü Edinme” ihalesine ilişkin olarak Beşgen Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.07.2007 tarih ve 20866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) C-3 nci maddesinde yer alan “Lökosit Kümesi” ibaresi yerine “Tanımsız Hücreler” yazılabilir yada “Lökosit Kümesi” ibaresi kaldırılabilir,

 

            2) C-12 nci maddesinde yer alan çalışma yöntemine “Dijital Mikroskopi Tekniği’nin” ilave edilmesi gerektiği,

 

3) C-18 nci maddesinde belirtilen “Numuneler cihaza yerleştirildikten sonra, striplerin elle batırılmasına gerek duyulmamalı, idrar numunesi otomatik olarak pipetlenmeli” yerine “Numuneler cihaza yerleştirildikten sonra striplerin elle batırılmasına gerek duyulmamalı, işlemler otomatik olarak yapılmalıdır” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibi “Kit Alımı Karşılığı İdrar Analizörü” edinme ihalesine ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin  tek firmayı tarif ettiği, bununda 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık oluşturduğu, bu sebeple teknik şartnamenin;

 

            1) C-3 nci maddesinde yer alan “Lökosit Kümesi” ibaresi yerine “Tanımsız Hücreler” yazılabilir yada “Lökosit Kümesi” ibaresi kaldırılabilir,

 

            2) C-12 nci maddesinde yer alan çalışma yöntemine “Dijital Mikroskopi Tekniği’nin” ilave edilmesi gerektiği,

 

            3) C-18 nci maddesinde belirtilen “Numuneler cihaza yerleştirildikten sonra, striplerin elle batırılmasına gerek duyulmamalı, idrar numunesi otomatik olarak pipetlenmeli” yerine “Numuneler cihaza yerleştirildikten sonra striplerin elle batırılmasına gerek duyulmamalı, işlemler otomatik olarak yapılmalıdır” şeklinde düzenlenmesi gerektiğini iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin teknik şartnameye dayalı bu iddialarına ilişkin olarak bir akademik kuruluştan teknik görüş alınmış olup alınan teknik görüşte; “Piyasada kit alımı karşılığı idrar analizörü edinme ihalelerine UF 100 (SİSMEKS) ve İRİS (BİODPC) marka cihazların katıldığı, teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin İRİS model cihazı tarif ettiği” belirtilmiştir.

 

Buna göre alınan teknik görüş ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme üzerine ihale dokümanında yapılan anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul