İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2781
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :15
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2781
Şikayetçi:
 M Z M Sağlık Ürünleri ve Labr. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güvenlik Cad. Mesnevi Sok. No:24/10 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20977
Başvuruya konu ihale:
 2007/38209 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Sarf ve Kimyasal Madde Alımı (78, 81, 83 ve 84 Nolu Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 07.05.42.0207/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 30.04.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Laboratuvar Sarf ve Kimyasal Madde Alımı (78, 81, 83 ve 84 Nolu Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak M Z M Sağlık Ürünleri ve Labr. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.07.2007 tarih ve 20977 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teklif dosyalarında şirketlerinin son durumunu gösterir sicil gazetesinin bulunduğu, imza sirküsü ekinde ve vekaletname ekinde şirketlerinin ticari sicil gazetelerinin olduğu, değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinin (d) bendinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken yeterlik kriterlerine ilişkin belgeleri düzenleyen 7 nci maddesinin 7.1.c.2. maddesinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” teklif kapsamında sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi, ihale komisyon kararı ile idari şartnamenin 7.1.c.2. maddesi gereğince sunulan tüzel kişiliğe ait son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortaklarını gösteren bilgilerin bulunmadığı, ayrıca bu bilgileri gösteren herhangi bir belge sunulmadığı gerekçesi ile  değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; limited şirketlerin en az 2 ortaklı olabileceği, başvuru sahibinin tüzel kişiliğe sahip limited şirket olduğu, 03.07.2006 tarih ve 6590 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili bölümünü sunduğu, sunulan belgede alınan kararın
   Oybirliği ile alındığı, kararı alanların ortaklar kurulu olduğu ve ortaklar kurulunun 2 ortaktan oluştuğu, kararı alan ortakların adının sunulan belgede yazılı olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibi tüzel kişinin 2 ortaklı bir limited şirket olduğu ve idari şartnamenin 7.1.c.2. maddesi gereğince istenen belgeyi sunduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Değerlendirme dışı bırakılan diğer isteklilere ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler:

 

Raftel firması, idari şartnamenin 7.1.c.2. maddesi gereğince sunulan tüzel kişiliğe ait son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortaklarını gösteren bilgilerin bulunmadığı, ayrıca bu bilgileri gösteren herhangi bir belge sunulmadığı, idari şartnamenin 7.1.n. maddesi ile istenilen ortaklık hisse beyanı belgesinde tablo, ortaklık olmadığı halde doldurulduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; anonim şirketlerin en az 5 ortaklı olabileceği, başvuru sahibinin tüzel kişiliğe sahip anonim şirket olduğu, 02.06.2005 tarih ve 6316 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili bölümünü sunduğu, sunulan belgede firmanın 5 ortaklı olduğu ve ortakların adlarının yazılı olduğu, Raftel firmasının ortaklık hisse beyanında beyanı gereken bir ortaklık veya hisse beyanının olmadığının beyan edildiği, ortaklık hisse beyanı tablosuna kendi firmalarının bilgilerinin yazıldığı, beyanı gereken bir ortaklık veya hisse beyanı olmaması durumunda tabloya istekli firmanın kendi bilgilerini yazmasının değerlendirme dışı bırakmayı gerektiren bir aykırılık olmadığı tespit edilmiş olup, Raftel firmasının bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatı açısından yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Eray firması, idari şartnamenin 7.3.2. maddesi ile istenen numunenin teslim edildiğine dair tutanak olmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde, isteklilerin teklif edilen ürünü temsil edecek yeterlilikte numuneyi hastane kit deposuna teslim edeceği, numunelerin makbuz karşılığında hastane kit deposuna teslim edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde numune teslim edildiğine dair tutanağın teklifle birlikte verileceğine ilişkin olarak bir düzenleme yer almadığı gibi Eray firması numune teslim etmediği için değil, numune teslim edildiğine dair tutanak olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. Değerlendirme dışı bırakma gerekçesinden adı geçen firmanın numune teslim ettiği anlaşılmaktadır. İdari şartnamede numune teslim edildiğine dair tutanağın teklifle birlikte verileceğine ilişkin olarak bir düzenleme yer almadığı için Eray firmasının değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatı açısından yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Erkim firması, idari şartnamenin 7.3.3. maddesi ile istenen teknik şartnameye uygunluk belgesinde marka ve model belirtilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, isteklilerin teklif edilen ürünün marka ve modelini teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtecekleri düzenlenmiştir. Erkim firmasının teklif zarfı içerisinde verdiği teknik şartnameye uygunluk belgesinde marka ve model belirtmediği tespit edilmiş olup, değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul