• Karar No: 2007/UM.Z-2782
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :16
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2782
Şikayetçi:
 Eryiğit End. Mak. ve Tıbbi Cihazlar İma. İth. İhc. İnş. Tic. A.Ş., İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özanadolu Sanayi Sitesi 682.Sok. No:1-3 Ostim Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20464
Başvuruya konu ihale:
 2007/51502 İhale Kayıt Numaralı “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.08.2007 tarih ve 07.05.25.0134/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 04.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eryiğit End. Mak. ve Tıbbi Cihazlar İma. İth. İhc. İnş. Tic. A.Ş.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20464 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 04.06.2007 tarihinde yapılan “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı” ihalesine katıldıkları,

 

         1) İhale uhdesinde bırakılan en düşük teklifi veren Met Tıp Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu CISA marka sterilizatörlerin ve ekipmanlarının çift kapılı buhar sterilizatörü ile ilgili olan teknik şartnamenin 2.2.7.6 maddesine uymadığı, Met firmasının daha önce şartnameye uymadığını beyanla itiraz ettiğini öğrendikleri halde düzeltme ve zeyilname yapılmadığına göre bu firmanın şartnameye uygun olup olmadığının şaibeli olduğu,  idari şartnamenin 7.3.6 maddesine göre belgelerin orijinal verilmesi gerektiği halde bu firmanın orijinal olmayan fotokopi ve bilgisayar çıktısı şeklinde tanıtıcı evraklar ve kataloglar sunduğu, yine Met firmasının idari şartnamenin 19. maddesine göre sterilizatörlerle ilgili belgeleri Türkçe sunması gerektiği halde bu maddeye uymadığı, söz konusu firmanın sistem için yeni bir proje mi önerdiği yoksa mevcut krokiyi proje olarak onaylayıp tasdik ettiğini bilmediklerini ancak firmanın araba yıkama tabancasının ve kayar penceresinin olmadığını bildikleri,

 

           2) İdarenin şartnamesinin belirsizlikler içerdiği, idarenin keyfiyetine bırakılan maddelerin ve birbiri ile çelişen durumların olduğu,

 

          3) Yaklaşık maliyet tespit araştırmasının geniş kapsamlı yapılmadığı kanaatinde oldukları, yaklaşık maliyet tespitinde firmalarından yaklaşık maliyet bedeli talep edilmediği,

 

          İddialarına yer verilmiştir.

           

          A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İnceleme konusu ihalenin, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 04.06.2007 tarihinde yapılan “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı” işi olduğu, ihaleye 4 isteklinin katıldığı ve 4 teklifinde geçerli teklif kabul edilerek ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Met Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

           İhale ilanının 4.3.6.b ile idari şartnamenin 7.3.6.b maddelerinde; “Teknik şartnameye madde madde uygunluk yazısı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanının 4.3.6.a ile idari şartnamenin 7.3.6.a maddelerinde; “Teklif edilen cihazlarla ilgili dokümanların orijinal kullanım klavuzları, katalog, broşür ve tanıtım belgeleri verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Teknik şartnamenin 2.6.7  maddesinde ise; “Tekliflere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname maddesi numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen veya dokümanı belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

         İhale üzerinde bırakılan Met Ltd. Şti. tarafından idare tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak teknik şartnameye uygunluk belgesinin verildiği, tek tek bütün maddelerin açıklandığı, CISA marka çift kapılı buhar sterilizatörü için de teknik şartname maddelerinin usulüne uygun bir şekilde açıklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca yine idari şartname 7.3.6.a maddesine uygun olarak teklif edilen cihazlarla ilgili kullanım klavuzları, katalog, broşür ve tanıtım belgelerinin de teklifle birlikte sunulduğu anlaşılmıştır.

 

        Met Ltd. Şti.’nin idare tarafından verilmiş olan krokiyi projelendirdiği görülmüş olup, birim fiyat teklif mektubunda yapılan incelemede ise kayar pencere ve araba yıkama tabancası için de fiyat teklifi verdiği, teknik şartnameye uygunluk belgesinde bu iki ürüne ilişkin açıklamaların yapılıp, teknik şartnamenin aynen kabul edildiği beyanının bulunduğu da  anlaşılmıştır.

           Yine sunulan belgelerin idari şartnamenin 19. maddesine uygun olduğu tespiti de yapılmıştır. Kaldı ki, şikayetçi firmanın da aynı şekilde belge sunduğu görülmüştür. 

 

            Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene-kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu,  muayene kabul komisyonunca teklif edilen cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecektir. Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması da söz konusu olabilecektir.

 

            Sonuç olarak, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde bulunmamıştır. 

      

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6. maddesine göre, “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.”

 

             İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde de; “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.”  hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayetçi firmanın ihale dokümanını 30.05.2007 tarihinde aldığı tespit edildiğinden idari şartnameye ilişkin söz konusu iddialarını en geç 14.06.2007 tarihine kadar ileri sürmesi gerekirken bunu yapmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki  şikayetçi firmanın ihaleye girerek teklif verdiği ve teklif mektubunda ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunduğu, söz konusu iddialarını idareye yaptığı 18.06.2007 tarihli şikayet başvurusunda hiç ileri sürmediği, bu iddiaları 16.07.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla şikayetçi firmanın idari şartnamenin belirsizlikler içerdiği, idarenin keyfiyetine bırakılan maddelerin ve birbiri ile çelişen durumların olduğu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi” başlıklı 7. maddesinde; “İdarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, tedarik edilecek malın bedelinin doğru tahmin edilmesindeki isabet derecesine bağlıdır. Bu nedenle idareler maliyet tespiti yaparken aşağıdaki hususlara uyarlar:

 

           a) İdareler, yaklaşık maliyeti tespit ederken geniş kapsamlı araştırma yaparlar.Tedarik edilecek malın özelliğine göre valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat isteyebilecekleri gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura isteyebilirler. Bu durumda yazılarda fiyatı etkileyebilecek;

 

        -Malın cinsi, sınıfı, miktarı,

        -Teslim süresi,

        -Teslim edilecek parti miktarları,

        -Nakliye,

        -Sigorta,

        -Diğer özel şartlar,

 

         gibi unsurlar belirtilir. Ayrıca, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özelliklerin belirtilmesi veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere fiyat bildirilmesi istenir.

 

         Bu araştırmaların sonucunda idarelerce elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, en doğru maliyet tespiti yapılır...” hükmü yer almaktadır.

 

         Yapılan incelemede idarenin söz konusu hüküm doğrultusunda hareket ettiği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile dört firmadan proforma fatura şeklinde fiyat teklifi alarak geniş kapsamlı bir araştırma yaptığı anlaşılmıştır. İdarenin şikayetçi firmadan yaklaşık maliyet tespiti için fiyat teklifi alması zorunluluğu bulunmamakta olup, Yönetmelik hükmü gereği piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden  proforma fatura istemesi yeterli olup bu konudaki takdir yetkisi idarenindir. Dolayısıyla idare tarafından mevzuata uygun hareket edildiği anlaşılmış olup, şikayetçinin yaklaşık maliyet tespiti ile ilgili iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.3.6.c ile ilanın 4.3.6.c maddelerinde “Teklif edilen cihazın Türkiye’deki referans listesi.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu husus 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekle birlikte bu düzenlemeden dolayı teklifi değerlendirmeye alınmayan istekli bulunmadığı, ihaleye 4 isteklinin katıldığı ve yaklaşık maliyet ile tekliflerin uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.3.6.c maddesi ile ihale ilanının 4.3.6.c maddesinde “Teklif edilen cihazın Türkiye’deki referans listesi” nin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında ve ihale ilanında yer alan bu düzenlemeden isteklilerden istenilen referans listesinin ihaleye katılım kriteri olarak belirlendiği açıktır. 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu, aynı Kanunun 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerekir.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş ve söz konusu ürünün kullanıldığı yerler hakkında referans istenilmesi yeterlik kriterleri arasında sayılmamıştır.

 

             Bu konuya ilişkin olarak aynı yönde açık düzenleme Kamu İhale Tebliğinin VIII inci maddesinde yer almaktadır.

 

            Hal böyle iken idarece yeterlik kriteri olarak referans istemesi, ihaleye katılımı engelleyeceği gibi 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükmü ile Kamu İhale Tebliğine de aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul