• Karar No: 2007/UM.Z-2784
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :18
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2784
Şikayetçi:
 Vega Medikal Bilg. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 2. Cad. No:38/10 06460 Öveçler Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ceyhan Devlet Hastanesi 01960 Ceyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21390
Başvuruya konu ihale:
 2007/51869 İhale Kayıt Numaralı “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makine Alımı (3. Kalem C Kollu Röntgen Sistemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 07.05.58.0134/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makine Alımı (3. Kalem C Kollu  Röntgen Sistemi)” ihalesine ilişkin olarak Vega Medikal Bilg. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.’nin 04.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007-07.08.2007 tarih ve 21390-22639 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007-07.08.2007 tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.05.2007 tarihinde yapılan “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makine Alımı (3. Kalem C Kollu  Röntgen Sistemi)” ihalesine katıldıkları, kesinleşen ihale kararına göre ihalenin Asena Ltd. Şti. üzerinde kaldığı,

 

            1) Asena Ltd. Şti.’nin teklifinde ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 30. ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49. maddeleri gereği teklifinin geçersiz sayılması gerektiği,

 

            2) Asena Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Allengers markalı cihazın teknik şartnamenin 3.5 maddesine uygun olmadığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi gereği teklifin değerlendirilmeye alınmaması gerektiği,

 

            3) Asena Ltd. Şti.’nin ihaleye sunmuş olduğu referansların firmalarının temsilciliğini yaptığı Medison Econet ve Comed firmalarının referansları olduğu, teklif edilen cihazla ilgisi bulunmadığı,

 

            4) İhalede söz konusu kalemde tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihale dışı kaldıkları, bu gerekçenin yasal olmadığı,

        

İddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İnceleme konusu ihalenin Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.05.2007 tarihinde yapılan “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makine Alımı” işi olduğu, şikayet konusunun ise 3. Kalem olan “C Kollu  Röntgen Sistemi” alımı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu kaleme 5 isteklinin teklif verdiği bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin geçerli tek teklif kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

 

            İhale üzerinde kalan Asena Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinde ihale kayıt numarasının sehven yanlış yazıldığı, bunun üzerine idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığından sorgulamasının yapılarak düzeltme yoluna gidilmesi için firmaya yazı yazıldığı ve firma tarafından da düzeltmenin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”  hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 49. maddesinde ise;

 

           “Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

 

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

 

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

 

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

 

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.”

 

  hükmü bulunmaktadır.

 

Asena Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubunun üzerindeki bilgilerin 4734 sayılı Kanunun 30. ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49. maddelerinde hükme bağlanan bilgileri ihtiva ettiği görülmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinde ihale kayıt numarasının sehven yanlış yazılmış olması, teklif mektubunun 4734 sayılı Kanunun 30. maddesi ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49. maddesine uygun olmadığı anlamı taşımamakta olup, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İhale ilanının diğer hususlar başlıklı 1. maddesinde; “Her cihaz ve makine için birebir teknik şartnameye uygunluk belgesi istekli tarafından verilecek …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 C Kollu Seyyar Röntgen cihazı teknik şartnamesinin 10.1 ve 10.2  maddelerinde; “Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…………Marka………….Model………..Cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerindeki teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri red edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 İhale ilanının 4.3.4 ile idari şartnamenin 7.3.4 maddelerinde; “Teklif edilen ürünlere ait katalog,resim, broşür  tekliflerle birlikte sunulacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

 C Kollu Seyyar Röntgen cihazı teknik şartnamesinin 5.1 maddesinde ise; “Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Asena Ltd. Şti. tarafından idare tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak teklif edilen Allengers marka C Kollu Seyyar Röntgen cihazın teknik şartnameye uygunluk belgesinin verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca yine düzenlemelere uygun olarak teklif edilen cihazla ilgili katalogun da teklifle birlikte sunulduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından da, “Teklif edilen cihazın firma dosyasındaki evraklardan teknik şartnameyi karşıladığı anlaşılmış olup, ayrıca mal kabulünde muayene komisyonunca değerlendirileceği”  belirlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

            4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene-kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu,  muayene kabul komisyonunca teklif edilen cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecektir. Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması da söz konusu olabilecektir.

 

          Sonuç olarak, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

              4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu ürünün kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde;  “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

            Söz konusu hükümlerden hareketle ihalelerde yeterlik kriteri olarak referans istenilmemesi gerekmekte olup, idare tarafından da inceleme konusu ihalede mevzuata uygun olarak referans istenilmediği anlaşılmıştır. Her ne kadar hem şikayetçi firma olan Vega  Ltd. Şti. hem de ihale üzerinde kalan firma olan Asena Ltd. Şti.  tarafından teklif dosyalarında referans listesi sunulduğu anlaşılmış olsa da idare tarafından bunun değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             Şikayetçi firma olan Vega  Ltd. Şti. kesinleşen ihale kararına göre, teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

 

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

 

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İdarenin şikayetçi firmayı söz konusu hükme uygun olarak sorgulama yapmaksızın “yaklaşık maliyetin üzerinde teklif” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakması mevzuata aykırı olup, şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür. Ancak söz konusu aykırılık ihale sonucuna tesir eden esaslı bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul