İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2785
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :19
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2785
Şikayetçi:
 Kurt ve Kurt İth. İhr. Müm. A.Ş., Reşit Galip Cad. Gölgeli Sok. No: 18 G.O.P Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sok. 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21548
Başvuruya konu ihale:
 2007/ 62527 İKN’li “Video Endoskopi Cihazı Sistemi Alımı ”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 07.05.70.0134/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan   “Video Endoskopi Cihazı Sistemi Alımı ” ihalesine ilişkin olarak  Kurt ve Kurt İth. İhr. Müm. A.Ş.’ nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.07.2007 tarih ve  21548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.06.2007 tarihinde yapılan Video Endeskopi Cihazı Sistemi Alımı ihalesine katıldıkları,

 

1) Teknik şartnamenin 2.2. maddesine uygun teklif verdikleri bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

            2) İhale uhdesinde bırakılan  Filmed Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu Choyang marka CYW-100 model endoskop yıkama makinesinin teknik şartnamenin 6.15. ve 6.16. maddelerine uygun olmadığı, söz konusu maddelere uymadıkları halde şartname maddelerinin tamamına uygun olduklarını taahhüt ettiklerinin ifade edildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İnceleme konusu ihalenin Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.06.2007 tarihinde yapılan “ Video Endoskopi Cihazı Sistemi Alımı ”  işi olduğu, ihaleye 3 isteklinin katıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren şikayetçi firma Kurt ve Kurt İth. İhr. Müm.  A.Ş’ nin teklifinin teknik şartnamenin 2.2 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Filmed Tıbbi Cihazlar Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. 

 

İhale ilanının 4.3.3.7 nci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3.7 inci maddesinde Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…………marka………….Model………..Cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerindeki teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Benzer düzenleme teknik şartnamede de yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.5 inci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları, satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın orijinal tanıtım (teknik şartnamedeki her maddenin cevabının bulunabileceği yeterlilikte) dokümanlarını vermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde,  “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır. 

 

Teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde ise “Soğuk Işık Kaynağının aydınlatması en az 300 W Xenon lambalı olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurt ve Kurt İth. İhr. Müm.  A.Ş. tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesi verilmiş, söz konusu belgede,  “Soğuk Işık Kaynağının aydınlatması HS-CCD (High Sensitive CCD) + DSP (Digital Signal Processing) Teknolojileri ve 100W Xenon lamba ile sağlanmaktadır. Sistemde kullanılan bu teknoloji sayesinde 300W ışık gücüne ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu sebeple teknik şartnamenin bu maddesinde istenilen özelliğe uygun olduğumuzu beyan ederiz.

 

Endoskopi sistemlerinde rezolusyonu ve hassasiyeti fazla olan CCD Chip kullanılıyor ise sistem düşük ışık gücüne ihtiyaç duyar. Bu sebeple PENTAX Marka Color CCD Chip’e sahip endoskopi sistemlerinde 100W Xenon Ampul kullanılmaktadır, bu durumdan dolayı sistemin 100W ampul kullanıyor olması teknolojik açıdan üstünlük olarak kabul edilmesini gerektirir.”  şeklinde beyanda bulunulmuştur.

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta da, Kurt ve Kurt İth. İhr. Müm. A.Ş firmasının yaptığı itiraz dilekçesi neticesinde konuyu değerlendirmek için ihale komisyonunda görevli Gastroentroloji Uzmanından görüş istendiği, sunulan  uzman görüşünde; “İhaleye konu olan Cihaz Sisteminin Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesinde belirtilen ışık gücü değeri 300W olarak belirtilmiştir. Burada söz konusu olan sadece ışık gücü değildir.  Bu nedenle zaten firmaların 300W olarak değerlendirildiği farklı modelleri vardır. Bu nedenle sadece ışık gücü ile değerlendirme yapılmamıştır. Keza ihaleye katılan firmaların 100-300W’lık farklı modelleri vardır. Bu firmalar kendi 300W lık modelleriyle ihaleye katılmışlardır. İtirazı yapan Kurt ve Kurt İth. İhr. Mümessillik Firmasının da 300W lık (yani şartnameye uygun) modeli de vardır. Ancak ihaleye 300W lık değil 100W lık modeliyle katılmakta ısrar etmiştir. Yani firmanın Teknik şartnameye uygun cihaz ve modeli olmasına rağmen şartnameye uygun cihazla ihaleye katılmamıştır.

            İtiraz dilekçesinde söz edilen monokrom teknolojisinin daha iyi olduğu iddia edilmesine rağmen araştırıldığında bu teknolojinin daha eski bir teknoloji olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen eğer 300W lık modelle ihaleye girselerdi değerlendirmeye alınabilirlerdi.” değerlendirmesinin yapıldığı belirtilmiştir. 

Sonuç olarak, başvuru sahibi Kurt ve Kurt İth. İhr. Müm.  A.Ş tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında, teknik şartname maddelerinin usulüne uygun bir şekilde açıklanmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6.15 inci maddesinde “Cihazın içerisinde maksimum 15 litre dezenfektan alabilmelidir.” ve 6.16 ncı maddesinde “Cihazın içerisinde maksimum 15 litre su alabilen bir su tankı ve dezenfektan tankı bulunmalıdır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Filmed Tıbbi Cihazlar Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından CHO YANG marka CYW 100 model endoskop yıkama makinesinin teklif edildiği, teknik şartnameye uygunluk belgesinin verildiği ve teknik şartname maddelerinin usulüne uygun bir şekilde açıklandığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından  sunulan katalogun  da teknik şartnamedeki düzenlemeye uygun olduğu  tespit edilmiştir.

            Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene-kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu,  muayene kabul komisyonunca teklif edilen cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecektir. Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul