İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2786
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :20
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2786
Şikayetçi:
 Gizem Medikal İtriyat Paz. ve Ticaret, Üzülmez Caddesi Ketenci İşhanı Kat 2 No:56/c ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak No:10 67030 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.07.2007 / 20702
Başvuruya konu ihale:
 2007/43631 İhale Kayıt Numaralı “14 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (14.Kalem Ventilatör-Yoğun Bakım Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 07.05.37.0197/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 14 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (14.Kalem Ventilatör-Yoğun Bakım Cihazı) ihalesine ilişkin olarak Gizem Medikal İtriyat Paz. ve Ticaret’in 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.07.2007 tarih ve 20702 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Taht Medikal firmasınca teklif edilen GE marka Ventilatör cihazın idare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin 2.4.j, 2.11, 2.14, 2.33, 2.34 maddelerini karşılamadığı iddia edilmektedir.     

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı İhale ilanının 4.3.4. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde;

           

 

            “a) İstekliler teklif ettikleri mallara ait katalogları ibraz edeceklerdir . Kataloglar Türkçe tercümeli olacaktır.

            b)İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı olarak ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, 14 kalemden oluşan ihalenin 14 üncü kalemine “GE” marka cihaz teklif edildiği anlaşılmakta olup, başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında “teknik şartnameye uygunluk belgesi” sunulduğu ve bu belgede cihazın teknik şartname maddelerini sağladığının belirtildiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin Türkçe katalog ibraz edildiği tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.4. j  maddesinde; “Cihazda opsiyonel olarak  hastanın spontan nefeslerini, hastanın akciğer komplians ve rezistansını takip ederek ve hasta eforu ile oransal olarak değişken basınç desteği ile destekleyen oransal destek ventilasyon modu verilebilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen cihazın bu özelliği karşıladığı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.11 maddesinde; “Cihazın ventilasyon frekansı 1-150 solunum/dakika arasında ayarlanmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen cihazın bu özelliği karşıladığı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.14 maddesinde;“İnspirasyon süresi 0.2-8 sn arasında ayarlanabilmelidir. düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen cihazın bu özelliği karşıladığı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.33 maddesinde;“Ekshalasyon valfi cihaza entegre olarak cihaz içersinde olmalıdır (hasta devresinde veya cihazın ekspirasyon çıkışında olmamalıdır) ve steril edilmeye ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen cihazın bu özelliği karşıladığı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.34 maddesinde;Cihaz havayoluna ait tüm ölçümleri inspirasyon ve ekspirasyon hattından yapmalı basınç ölçümü için proksimal hat ve akış ölçümü için devre üzerine takılan harici akış sensörü kullanmamalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen cihazın bu özelliği karşıladığı belirtilmiştir.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teknik şartnameye uygunluk belgesinde, teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olduğunu belirttiği, idare tarafından yapılan iki demostrasyon sonucunda hazırlanan 29.05.2007 ve 25.06.2007 tarihli raporlarda cihazın teknik şartname maddelerini karşıladığının belirtildiği ayrıca teklif edilen cihaza ilişkin katalog üzerinden yapılan incelemeden de, cihazın teknik şartnameye uygun olmadığına ilişkin bir tespit yapılmadığı, bu itibarla, Mal Alımları Denetim "muayene ve kabul" İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” şeklindeki düzenleme çerçevesinde ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespit edilmesi gerektiği ve buna ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğunun açık olduğu, sonuç olarak başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul