İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2787
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :21
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2787
Şikayetçi:
 Ünal-Uğur Medikal Elektronik İth. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Halk Sokak No:9/2 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi No:46 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20281
Başvuruya konu ihale:
 2007/45933 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen ve Otomatik Film Banyo Cihazı Alımı (1 Adet Röntgen Cihazı Alımı Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 07.05.22.0197/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’nce 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Röntgen ve Otomatik Film Banyo Cihazı Alımı (1 Adet Röntgen Cihazı Alımı Kalemi) ihalesine ilişkin olarak Ünal - Uğur Medikal Elektronik İth. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.´nin, 16.07.2007 tarih ve 20281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 20.07.2007 tarih 2007/AK.M-522.1 sayılı Kurul kararıyla  iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerinin idare tarafından tekliflerinde marka ve model belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, şartnamede bu yönde bir düzenleme bulunmadığı ayrıca garanti, montaj, eğitim ve demostrasyon taahhütnamelerinde marka ve model belirtikleri,

 

2) Kompoze cihaza ait EC sertifikasının olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, EC sertifikasını, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak teklif zarfı içinde sundukları iddia edilmektedir.

 

20.07.2007 tarih 2007/AK.M-522.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmiş olup,  inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; idari ve teknik şartnamede teklif edilen cihazlar için marka ve model belirtileceğine veya hangi cihaz ve ürünler için marka ve model belirtilmesinin gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte başvuru sahibinin sunduğu teklif zarfında yer alan taahhütnameler ile kataloglarından yüksek gerilim kablosu haricinde röntgen cihazının diğer parçalarının marka ve modelleri tespit edilebilmektedir. Ayrıca idarenin yüksek gerilim kablosunun marka ve modeline ilişkin başvuru sahibinden bilgi isteyebilme imkanının olması nedeniyle başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmakla birlikte esasa etkili görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 7.3.3. maddesi ile ihale ilanının 4.3.2 maddesinde bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgelendirme kuruluş numarasını içeren EC Sertifikası ve üretici firma EC uygunluk istenilmiş, bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün röntgen cihazı alımlarında CE belgelerinin değerlendirilmesinde izlenecek usule ilişkin 31.10.2005 tarih ve 20751 sayılı yazısında CE belgelemesinin iki farklı yöntemle yapılabileceği, röntgen cihazının bir bütün olarak nihai ürün kabul edildiği durumda (A sütunu) cihazın bütününe ait onaylanmış kuruluştan alınan EC Sertifikası ve üretici firma tarafından bu ürüne ilişkin CE Uygunluk Beyanı aranması, röntgen cihazının sistem ve işlem paketi olarak değerlendirilmesi durumunda ise (B sütunu) cihazı oluşturan her bir ana parça için ayrı ayrı onaylanmış kuruluştan alınmış EC Sertifikası ile üretici tarafından düzenlenmiş CE Uygunluk Beyanının aranması gerektiği, CE belgelendirmesinde bu iki yöntem arasında bir fark bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “300 MA Tek Masa Döner Anotlu Röntgen Cihazı Teknik Özellikleri” başlığı altında röntgen cihazına ait parçalar; kumanda masası ve yüksek gerilim trafosu, bukili yüzer masa, X ışın tüpü ve kolimatörü, tüp taşıyıcı statif, bukili akciğer statifi, yüksek gerilim kablosu olarak sayılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif ettiği röntgen cihazını oluşturan parçaların, Epsilon EPS 45 marka X-ışın jeneratörü ve kontrol paneli, Nago GD 6 marka Röntgen tüpü, Focus RM 5 marka Yüzer masa, Focus  RM 3 marka Vertikal buki, Focus RM 2 marka Tüp statifi, Ralco R 22l/A marka Kolimatör ve markası belli olmayan yüksek gerilim kablosu olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif ettiği röntgen cihazının bütününe ilişkin EC Sertifikası ile üretici tarafından düzenlenmiş CE Uygunluk Beyanının olmadığı tespit edilmiş ayrıca farklı model ve markalardan oluşan röntgen cihazını oluşturan her bir ana parça için ayrı ayrı onaylanmış kuruluştan alınmış EC Belgesi ile üretici tarafından düzenlenmiş CE Uygunluk Beyanı yönünden yapılan incelemede; yüksek gerilim kablosu için EC Sertifikası ile EC uygunluk beyanının olmadığı, X-ışın jeneratörü ve kontrol paneli için EC Sertifikası ile EC uygunluk beyanının olmadığı, bu parça için EC Sertifikası Türkak onayının olduğu, tüp statifi için EC Sertifikası olmadığı, bu parça için EC uygunluk beyanının olduğu, bukili yüzer masa için EC Sertifikasının olmadığı, bu parça için EC Sertifikası Türkak onayı ile EC uygunluk beyanının olduğu, akciğer statifi için EC Sertifikasının olmadığı, bu parça için EC Sertifikası Türkak onayı ile EC uygunluk beyanının olduğu, kolimatör için EC Sertifikasının olduğu, EC uygunluk beyanının olmadığı, röntgen tüpü için EC Sertifikası ile EC uygunluk beyanının olmadığı, bu parça için EC Sertifikası Türkak onayının olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul