• Karar No: 2007/UM.Z-2790
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :25
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2790
Şikayetçi:
 İlsed Akar. İnş. Den. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti, vekili Av.Faruk Sevikar-Av.Gülünser Çalışkan, Şehit Nevres Bulvarı Sedir Apt. 5 K.2 D.4 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğü,222 Sok. 500 35140 Gediz Buca / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19445
Başvuruya konu ihale:
 2007/42231 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Akaryakıt Ürünleri Satın Alınması (I.Kısım)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 07.04.90.0185/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü’nce 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Akaryakıt Ürünleri Satın Alınması (I.Kısım)” ihalesine ilişkin olarak İlsed Akar. İnş. Den. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İdarece, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan 30.05.2007 tarihli görüş yazısına dayanılarak ihalenin birinci kısmına ilişkin tüm tekliflerin reddedilerek iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İptal edilen ihalenin birinci kısma ilişkin olarak idarece pazarlık usulü ile tekrar ihaleye çıkıldığı, fakat, iptal edilen ihalede en düşük fiyatın taraflarınca teklif edilmesine karşın pazarlık usulü ile yapılan ikinci ihaleye mevzuata aykırı olarak davet edilmedikleri ,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin birinci kısmının iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (k) bendinde; “Yürürlükte bulunan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine uygun olarak; (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınan akaryakıt alt başlıklı bayilik lisansı” nın istendiği,

 

İdarenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05.10.2006 tarihli 939/82 sayılı kararına istinaden Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın oluru ile bir yıl süre ile 25.04.2007 tarihinde Serbest Kullanıcı Lisansı aldığı,

 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca; serbest kullanıcıların kullanım türüne göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini sadece rafinericiler ve dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebileceğinden bahisle, ihale dokümanında 27.04.2007 tarihli zeyilname ile değişiklik yapıldığı,

 

Anılan zeyilnamede; “İdari Şartnamenin 7. maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 I. Kısım Akaryakıt ürünleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan durumlarına göre almış oldukları ‘Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı’ veya bayisi oldukları dağıtım şirketinin ‘Akaryakıt Bayilik Lisansı’, II. kısım ve III. kısım Akaryakıt ürünler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan durumlarına göre almış oldukları bayisi oldukları dağıtım şirketinin ‘Akaryakıt Bayilik Lisansı’nı teklifleri ekinde sunacaklardır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

24.05.2007 tarihinde ihalenin yapıldığı, birinci kısım için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin bayilik lisans sahibi olan başvuru sahibi tarafından verildiği görülmüştür.

 

İdarenin serbest kullanıcı lisansı ile ilgili olarak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yazdığı 01.05.2007 tarih ve 710-7934 sayılı görüş sorma yazısında özetle; serbest kullanıcı lisansına sahip olunması dolayısıyla lisans kapsamındaki akaryakıt alımları için yapılacak ihalelere bayilik lisans sahiplerinin katılması konusunda bir sakınca olup olmadığı sorulmuş, EPDK’nın 21.05.2007 tarih ve 7329 sayılı cevabında; serbest kullanıcıların akaryakıtı dağıtıcı lisans sahiplerinden temin edebileceğine ilişkin yasal düzenleme olması nedeniyle serbest kullanıcıların bayilerden akaryakıt (kalorifer yakıtı, fuel-oil ve motorin) temin edemeyeceği şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

En uygun teklifin bayilik lisansı sahibi bir firma tarafından verilmesi üzerine İdarece, EPDK’ya 30.05.2007 tarih ve 220 sayılı yazı ile tekrar görüş sorulmuş, anılan görüş yazısında, özetle; ihaleye çıkarken serbest kullanıcı lisansına sahip olunmadığından bahisle idari şartnamenin ihaleye yalnızca bayilik lisansına sahip isteklilerin katılabileceği şekilde düzenlendiği, 25.04.2007 tarihinde serbest kullanıcı lisansı alınması üzerine, ihalenin birinci kısmına hem bayilik lisansı sahiplerinin hem de dağıtıcı lisans sahiplerinin teklif vereceğine ilişkin zeyilname düzenlendiği belirtilerek; ihalenin birinci kısmına en ucuz teklifi bayilik lisansına sahip bir firmanın, ikinci en ucuz teklifi ise dağıtıcı lisansına sahip bir firmanın verdiği ve bu konuyla ilgili olarak ihalenin sonuçlandırılması konusunda tereddüt oluştuğu ifade edilmiştir. Bu yazı üzerine EPDK’nın 30.05.2007 tarih ve 3858 sayılı cevabi yazısında; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca en avantajlı teklifi veren bayiden akaryakıt temin edilmesinin mevzuat açısından uygun görülmediği şeklinde görüşe yer verilmiştir.

 

31.05.20007 tarihli İhale komisyon kararıyla, EPDK’dan alınan görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ilgili maddeleri ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince birinci kısımda 16.2000.000 litre kırsal motorin (Motorin 7000 veya 2000) ve 15.300.000 litre motorin 50 ile ilgili alımın iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü

 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun;

 

 “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kanunun amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu Kanun; petrole ilişkin piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemlerini kapsar.” hükmü,

 

“Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 2 nci maddesinde; "Lisans: Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,

Bayilik Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,

Dağıtıcı: Akaryakıt dağıtım yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, ihrakiye ve madeni yağ üretimi işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

Dağıtım: Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve ikmali dahil bayilere akaryakıt satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,

Serbest kullanıcı: Kalorifer yakıtı, fuel-oil ve motorinde yıllık 5 000 tondan aşağı olmayacak şekilde Kurum tarafından ürün bazında belirlenen tüketim miktarından fazla yıllık petrol tüketimi olan lisanslı kullanıcıyı, ifade eder." hükmü,

 

Petrol Piyasası Kanununun 17 nci maddesine dayanılarak çıkartılan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Serbest Kullanıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler" başlıklı 29 uncu maddesinde ise; "Serbest kullanıcı lisansı sahipleri piyasada; kullanım türüne göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini rafinericiler ile dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilir." ve aynı Yönetmeliğin "Serbest Kullanıcı Limiti" başlıklı 46. maddesinde ise; "Kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorinde serbest kullanıcıların tabi olduğu serbest kullanıcı limiti her bir ürün için yıllık asgari olarak 5.000 tondur." hükümleri mevcuttur.

 

4734 sayılı Kanunun anılan hükmü gereği, idarelerin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkileri mevcut olup, idarelerce bu yetkinin kamu yararı, hizmetin gerekleri ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile petrole ilişkin piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi hususunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilendirilmiş olup, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin anılan hükmüne göre; serbest kullanıcı lisansına sahip gerçek veya tüzel kişilerce akaryakıt sadece rafineri ve dağıtıcı lisansına sahip tüzel kişilerden temin edilebilecektir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru konusu ihalede, idarenin serbest kullanıcı lisansına sahip olmasından ötürü sadece dağıtıcı lisans sahiplerinin ihaleye katılmasına imkan veren bir düzenleme yapılması gerekirken, dağıtıcı lisans sahipleri ile birlikte bayilik lisansı sahiplerinin de ihaleye katılmasına imkan veren bir düzenleme yapılması yukarıda belirtilen petrol piyasasının ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan mevzuata aykırılığı gidermeyi teminen EPDK ile gerçekleştirilen yazışmalar neticesinde ihalenin sonuçlandırılamayacağının anlaşılması üzerine ihalenin iptal edilmesi işleminde, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde hüküm altına alınan ihaleyi iptal etme konusunda verilen takdir yetkisinin idarece yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kullanıldığından bahisle, mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Serbest Kullanıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler" başlıklı 29 uncu maddesinde yer alan, "Serbest kullanıcı lisansı sahipleri piyasada; kullanım türüne göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini rafinericiler ile dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilir." hükmü uyarınca serbest kullanıcılarca akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinden temin edilebilecek, bayilik lisans sahiplerinden ise temin edilemeyecektir. İhale işlem dosyasının tetkikinden; başvuru sahibinin bayilik lisansına sahip olduğu görüldüğünden, idarece pazarlık usulü ile yapılan ikinci ihaleye bayilik lisansı sahibi başvuru sahibinin davet edilmemesinin anılan yönetmelik düzenlemesi doğrultusunda olduğu, dolayısıyla, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul