İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2791
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :27
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2791
Şikayetçi:
 Spor Sanayi Çelik Kostrüksiyon Oturma Sistemleri San Tic. Ltd. Şti., Turgut Reis Mah. TEM Yan Yolu Demokrasi Cad. No: 229 - Sultanbeyli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediyesi Satınalma ve İhale İşleri Müdürlüğü, Sinan Mah. 1251 Sok. No:9 - 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23047
Başvuruya konu ihale:
 2007/74213 İhale Kayıt Numaralı “Teleskopik Tribün ve Katlanabilir Basketbol Potası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 07.06.13.0165/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Muratpaşa Belediyesi Satınalma ve İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Teleskopik Tribün ve Katlanabilir Basketbol Potası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Spor Sanayi Çelik Kostrüksiyon Oturma Sistemleri San Tic. Ltd. Şti.’nin 10.08.2007 tarih ve 23047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamede ve teknik şartnamede işin süresinin 20 gün olarak belirlendiği, ihale konusu işin imalatının niteliği itibarı ile en erken 45 gün civarında yapılabileceği, idareye itirazlarına rağmen süre uzatımı yapılmadan ihalenin öngörülen tarihte yapıldığı, bu şartlarda şartnamelerin daha önceden bilgilendirilen tek bir firmaya göre hazırlandığı, bunun da 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 06.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 11.07.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.08.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul