En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2858
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :38
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2858
Şikayetçi:
 Biltek Tıbbi Ürünler Ltd. Şti, Yeşilova Mah. Er Sokak No:3/1 Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Yayla Mahallesi Tevfik Sağlam Caddesi 39100 - KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21551
Başvuruya konu ihale:
 2007/72506 İhale Kayıt Numaralı “Rapor Edilebilir Test Sonucu 346500 Adet Kit Alımı ve Kit Karşılığı 2 Adet Otoanalizör Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.08.2007 tarih ve 07.05.65.0165/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rapor Edilebilir Test Sonucu 346500 Adet Kit Alımı ve Kit Karşılığı 2 Adet Otoanalizör Temini” ihalesine ilişkin olarak Biltek Tıbbi Ürünler Ltd. Şti.’nin 27.07.2007 tarih ve 21551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 3.7. maddesinin tek bir firmanın ürününü tarif ettiği gerekçesiyle idareye 26.06.2007 tarihli dilekçe ile şikayette bulundukları, idarenin 28.06.2007 tarihli zeyilname ile teknik şartnamenin 3.7. maddesini yeniden düzenlediği, bunun yanında aynı zeyilname ile teknik şartnamenin 2.15. ve 3.8. maddelerinin de yeniden düzenlendiği, teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenin 2.15. maddesine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak teklif ettikleri ürünün istenen koşulu fazlası ile karşıladığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi

talep edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen,

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan19.07.2007 tarihli kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesine idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrası uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285.-YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı,

anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul