İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2859
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :39
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2859
Şikayetçi:
 Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Işık Sokak 12/4 34122 Sultanahmet/ İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Ambarlı Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, P.K. 47 Avcılar / İstanbul
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.08.2007 / 23342
Başvuruya konu ihale:
 2007/91753 İhale Kayıt Numaralı “Doğal Gaz Santrali Gaz Türbini Jenaratörleri İçin (g4) Kaba Filtre ve Kompresör (g3) Kaba Filtresi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.08.2007 tarih ve 07.06.36.0063/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Ambarlı Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından 16.08.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 3(g ) maddesi uyarınca yapılan “Doğal Gaz Santrali Gaz Türbini Jenaratörleri İçin (g4) Kaba Filtre ve Kompresör (g3) Kaba Filtresi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2007 tarih ve 23342 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

EÜAŞ Ambarlı Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait 4734 sayılı Kanun uyarınca yapılan ihaleye ilişkin 195 sayılı Kanunun 29/a maddesinde tarifi yapılmış olan resmi ilan statüsündeki ihale ilanının 195 sayılı Kanun gereğince kurumları aracılığıyla bu ilanları yayımlama hakkını haiz gazetelerde yayımlanması gerekirken, söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı şekilde kurumları aracılığı olmaksızın resmi ilan yayımlama hakkı bulunmayan Kent Yaşam adlı bir gazetede yayımlandığının tespit edilmesi üzerine anılan Müdürlüğünde yer aldığı muhataplarına yazılı olarak detaylı açıklamalarda bulunulduğu ve ilgili Müdürlükten de kurumlarına açıklama gönderilmesinin istenildiği,

 

Hal böyle iken, EÜAŞ Ambarlı Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden ilgi yazılarıyla alakalı herhangi bir bilgi ve belge intikal etmediği gibi aynı yazılarına konu benzer mahiyetteki “Doğal Gaz Santrali Gaz Türbini Generatörleri İçin (G4) Kaba Filtre ve Kompersör (G3) Kaba Filtresi Satın Alımına” ilişkin ihale ilanının bu defa yine Kurumları aracılığından geçirilmeksizin resmi ilan yayımlama hakkı olmayan Yerel Haber isimli bir gazetede ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak neşredildiğinin anlaşıldığı,

 

Kurumları kayıtlarında yapılan incelemede anılan Müdürlüğe ait dört adet ihale ilanının vaki talepleri doğrultusunda mevzuata uygun şekilde kurumları aracılığıyla yayınlatıldığı görülmüş ise de yukarıda belirtilen söz konusu ilanın kurumları aracılığından geçirilmediği,

 

Bu itibarla Yerel Haber isimli gazetede yayımlanan ihalenin ilanının tetkiki iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul