İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2860
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :42
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2860
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi (El-Bir Medikal Paz. Ltd. Şti. MALATYA)
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği Erdemli/İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 436.1
Başvuruya konu ihale:
 G436 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Ameliyathane Tavan Lambası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 07.06.34.0162/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.04.2007 tarihinde Doğrudan Temin (22/d) yöntemi ile yapılan “1 Adet Ameliyathane Tavan Lambası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kuruma ulaşan 10.08.2007 tarihli dilekçenin Başkanlık İstemi olarak 16.08.2007 tarih ve 436.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

16.08.2007 tarihli Başkanlık İstemi ekindeki başvuru sahibinin 10.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde özetle; Erdemli Devlet Hastanesine 17.05.2007 tarihinde doğrudan temin usulü ile (22/d) ameliyathane tavan lambası alındığı, alımı yapan hastanenin büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde olmamasına rağmen, alımın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenmiş olan parasal limit esas alınarak yapıldığı, böylece 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine aykırı işlem tesis edildiği, yapılan aykırılıktan  alım sürecinde görevli bazı kamu personelin sorumlu olduğu ve görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilmektedir.           

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüş, iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde ise ihale sürecine ilişkin de karar alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen alımla ilgili olarak, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısında; hastanelerine tahsis edilen ödeneğin İl Özel İdare Müdürlüğüne aktarıldığı, söz konusu ödenek ile 16 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesi yapıldığı, ihaleden arta kalan ödenek ile hastane başhekimliğince görevlendirilen satınalma memuru tarafından piyasa araştırması yapılarak 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince 1 Adet Ameliyathane Tavan Lambası Alım işinin 22.600,00 YTL bedel ile Ak Tıp Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Firmasından ihale yetkilisinin 19.04.2007 tarihli onayı ile alındığı, fatura tarihinin 17.05.2007 ve fatura numarasının 6166 olduğu belirtilmektedir.

 

            Buna göre alımın 17.05.2007 tarihi itibarıyla gerçekleştiği anlaşılmış olup İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.      

 

Diğer taraftan; başvuru dilekçesindeki iddialarla ilgili olarak, alımın Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Doğrudan Temine İlişkin Açıklamalar” başlıklı XIX bölümde yapılan açıklamalara uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususunda gerekli incelemenin yapılmak üzere İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesinin bir örneğinin idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul