İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2861
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :44
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2861
Şikayetçi:
 Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., Kore Şehitleri Cad. Mithat Ünlü Sokak 1-3 34394 Zincirlikuyu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Devlet Hastanesi, Cedit Mh. T.Güneş Cd. Hastane Sk. KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 22943
Başvuruya konu ihale:
 2007/80303 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Bilgisayar Donanımı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 07.06.09.0105/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Devlet Hastanesi’nce 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Mali Yılı Bilgisayar Donanımı Alımı İhalesi ihalesine ilişkin olarak Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.08.2007 tarih ve 22943 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin teknik şartnamesinin üçüncü maddesinde yer alan “teklif edilen Workstation (iş istasyonları); sunucu ve storage (harici disk birimi) ile aynı donanım üreticisine ait olmalıdır.” koşulunun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesi ile, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

             Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak alınan teknik görüşte, “Teknik Şartnamenin 7.2. maddesi;

 Teklif edilen donanım birimlerinden Sunucular, Storage (Harici Disk Birimi) ve İş İstasyonları (Workstation) aynı donanım üreticisine ait olmalıdır.

Teknik şartnamenin yukarıdaki maddesinde üç ayrı birim bulunmaktadır.

1- Sunucu (Server)

2- İş İstasyonu (Workstation)

3- Harici Disk Birimi (External Storage)

Bu birimler birbirinden ayrı çalışan ancak uyumlu çalışması gereken birimlerdir. Birimlerin birbiriyle uyumlu çalışması için endüstri standartları mevcuttur ve bu birimlerin bu standartlar dışında üretilmesi ve satılabilmesi olanağı yoktur.

Sunucu donanımı üreticilerinin tamamına yakınının iş istasyonu da ürettiği bilinmektedir. Bu durumda sunucu ve iş istasyonlarının aynı donanım üreticisine ait olması koşulu teklif verenler açısından rekabeti engelleyici bir unsur olarak görülmemektedir.

Ancak sunucu üreticilerinin büyük bir kısmı kendi markasıyla harici disk birimi üretmemektedir. Bu durumda teknik şartnamenin 7.2. maddesindeki koşul, işlevselliği ve verimliliği sağlamaktan çok teklif edilebilecek donanımı kısıtlamakta ve dolayısıyla rekabeti engelleyici bir koşul olmaktadır.

Sözkonusu şartnamede, harici disk birimine ilişkin koşulun donanım üreticisine atıfla belirlenmesi yerine endüstri standartlarına atıfla belirlenmesi tam rekabetin sağlanabilmesi için zorunlu olarak değerlendirilmektedir.” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

            Buna ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. “ hükmü ile,

 

            12 nci maddesinin ikinci fıkrasında,       İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. “ hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin söz konusu düzenlemesi, teknik görüş ve yukarıdaki hükümler çerçevesinde değerlendirildiğinde, idarece hazırlanan teknik şartnamenin rekabeti kısıtlayıcı şekilde hazırlandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul