İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2863
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :47
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2863
Şikayetçi:
 İndeks Elektrik Elektronik Mak. İnş. ve Malz. Turz. Otom. Nak. San. Tic. A.Ş., Kemalpaşa Caddesi No: 31 35070 - Işıkkent/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 MSB İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı, Gaziler Cad. 1420 Sok. No:1/3 35128 Yenişehir - Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20682
Başvuruya konu ihale:
 2007/54384 İhale Kayıt Numaralı “4 Kısım Muhtelif Jeneratör Alımı (1. ve 3. Kısım)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.08.2007 tarih ve 07.05.34.0165/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı’nca 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kısım Muhtelif Jeneratör Alımı (1. ve 3. Kısım)” ihalesine ilişkin olarak ındeks Elektrik Elektronik Mak. İnş. ve Malz. Turz. Otom. Nak. San. Tic. A.Ş.’nin 02.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20682 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede belge eksikliğinden elendikleri, idari şartnamede TSE belgesi istendiği, ayrıca TSE4 ve TSE5 diye bir açıklamanın bulunmadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin idareye sunulmadığı, kendi tekliflerinde yer alan ISO 9001:2000 ve CE belgelerinin de TSE belgelerini ikame edebileceği, mevcut belgelerin teklif ettikleri ürüne ait olduğu, bu yüzden belge eksikliği gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmalarında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (r) bendinde; “İstekli üretici firmalar kendi ürününe/ürünlerine ait, istekli yetkili satıcılar yetki belgesini veren firma/firmaların ürününe/ürünlerine ait;

1)      TSE Belgesi veya

2)      TSE’den alınan uygunluk raporu veya

3)      TSEK Belgesi (kalite uygunluk belgesi) veya

4)      Ürünün Avrupa standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu veya

5)      Yurt dışından gelen ürünlerde ürün üzerindeki CE veya e veya E işareti ve işaretlerle ilgili belgeler ihale komisyonuna verilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgelerin idare tarafından istenebileceği hüküm altında alınmıştır. Öte yandan Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde kaliteye ilişkin belgelerin durumu düzenlenmiş ve maddenin son fıkrasında “İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve yetkili diğer kuruluşlarca gıdaların üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya satışına ve/veya tüketilmesine ve/veya denetlenmesine dair yapılan düzenlemeler çerçevesinde gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ve benzeri zorunlu bilgi ve belgelere ilişkin hükümlere ihale dokümanında yer verilecektir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, başvuruya konu ihalede, idarenin isteklilerden teklif ettikleri mallara ilişkin Türk Standartlarına uygunluk veya benzeri diğer belgeleri istemesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bu durumun yanı sıra başvuruya konu olan ihalede başvuru sahibi Türk Standartlarına uygunluk belgesini sunmuş, fakat ihalenin teklif değerlendirmesi aşamasında adı geçen belgenin isteklinin teklif ettiği ürüne ait olmadığı tespitiyle ihale komisyonu tarafından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhale dokümanında yer alan bu düzenlemede sunulacak kalite belgelerinin teklif edilen ürüne ait olması gerektiği çok açık biçimde belirtilmektedir. Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunduğu 35-14.01/1524 sayılı ve 28.07.2005 tarihli Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi TS ISO 8528-4 nolu Türk Standardını ifade etmektedir. İhalesi yapılan ürüne ait standart ise diğerinden farklı olarak TS ISO 8528-5 numarası ile belirlenmiştir. Nitekim TSE’nin söz konusu standartlarla ilgili dokümanlarının incelenmesi sonucunda başvuru sahibinin sunduğu TS ISO 8528-4 nolu belgenin, gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör gruplarının dördüncü bölümü olan kontrol tertibatı ve bağlama donanımını ifade ettiği, ihalesi yapılan ürünün ise aynı grubun beşinci bölümünde ifade edilen TS ISO 8528-5 nolu jeneratör gruplarından olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan başvuru sahibi, idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu ve Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu ekinde jeneratör grubuna ait TS ISO 8528-5 nolu belgeyi sunmuştur. Söz konusu belge tarihinden de başvuru sahibinin gerekli belgeyi ihale tarihinden sonra edindiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarda yapılan tespitler ışığında başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunduğu Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin idari şartnamede düzenlenen “kendi ürününe/ürünlerine ait olma” ölçütünü karşılamadığı, sunulan belgenin kontrol tertibatı ve bağlama donanımını ifade ettiği açıktır. Dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında ihale mevzuatı açısında herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul