İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2864
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :51
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2864
Şikayetçi:
 Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Av.Murat Böbrek Sezenler Caddesi 3/7 Sıhhiye Merkez /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı Fevzipaşa Mahallesi No:4 06050 Ulus /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17432
Başvuruya konu ihale:
 2007/19235 İhale Kayıt Numaralı “Kuyruklu Piyano Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 07.04.25.0105/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce “Kuyruklu Piyano Alımı İşi”nin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesine ilişkin olarak, Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.´nin, 18.06.2007 tarih ve 17432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 13.07.2007 tarih ve 07.04.25.0092/2007-28 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 16.07.2007 tarih ve 2007/AK.M-425.1 sayılı Kurul Kararıylaİhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, doğrudan temin usulü kullanıldığından süreç hakkında karar verilmesinin mümkün bulunmadığına, karar verildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden,

1) Doğrudan temin usulünün seçiminde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gerçekleştirilen alım işlemlerinin iptaline,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen işlemlerin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle; 2007/19235 ihale kayıt numarası altında açık ihale usulü ile gerçekleştirilen bir adet kuyruklu piyano alımı ihalesine katıldıkları, ihale dokümanında bir firmanın işaret edildiği gerekçesiyle idareye şikayette bulundukları, bunun üzerine idarece bahse konu ihalenin iptal edildiği ve ihale konusu piyanonun bu kez 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle alındığı, söz konusu piyano alımı ihalesinin bu yöntemle yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, alımın iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İdare tarafından kuyruklu piyano alımı için 2007/19235 ihale kayıt numarası altında açık ihale usulü ile 20.03.2007 tarihinde ihaleye çıkıldığı, ancak başvuru sahibi tarafından teknik şartnamede Steinway marka piyanonun tarif edildiği, bu şekilde belirli bir markanın satın alınmasına yönelik düzenleme yapıldığı iddiasıyla idareye başvurulduğu, idarenin bu başvuru üzerine açık ihale usulü ile yapmış olduğu söz konusu ihaleyi iptal ettiği belirlenmiştir.

İdare tarafından bu kez, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendinde yer alan ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabilmesi halinde seçilmesi gereken usul uyarınca, bahse konu kuyruklu piyanonun alınması kararlaştırılmıştır, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, Steinway & Sons marka piyanonun satın alınma gerekçeleri idare tarafından;

1-Ses seviyesinde maksimum güç, yapımında kullanılan özel materyallerden dolayı maksimum hissiyat ve ses kalitesindeki en iyi noktayı yakalamış olması,

2-120 yıl önce bütün patentleri dünyaca alınmış ve aynı özellikleri taşıyan piyanonun başkası

tarafından birebir yapımının engellenmiş olması,

 

3-Dünyanın en büyük ve saygın 100 konser salonunun 94´ünde kullanılıyor olması,

 

4-Çerçevesinin tek parçadan oluşması (bu özellik sayesinde ses frekans olarak bölünmeden duyulmaktadır.),

 

5-Piyanoda kullanılan yapıştırıcı maddelerin hayvansal karışımlardan elde edilmesi (Bu sayede ses seviyesinin güç kaybetmeden net olarak iletilmektedir.

 

6-% 100 el yapımı olması,”

Şeklinde ortaya konulmuş ve bu şartları taşıyan piyanonun da Steinway&Sons marka piyano olduğuna karar verilmiştir..

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğinin 22 inci maddesinde;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

         

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

         

            koşulları aranır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Her ne kadar 16.07.2007 tarih ve 2007/AK.M-425.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla (sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığının belli olmaması nedeniyle) iddiaların incelenmesine geçilmişse de, başvuru konusu alımın sözleşmesinin 27.04.2007 tarihinde imzalandığı anlaşıldığından söz konusu iddianın incelenmesi olanağı bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

            2) Başvuru konusu iddianın değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu alıma ilişkin olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından "Kuyruklu Piyano Alımı" işinin Doğrudan Temin Usulü (22/a) ile ihaleye çıkıldığı, Steinway & Sons marka Kuyruklu Konser Piyanosu´nun 27.04.2007 tarihinde Mal Alımı İhalelerine Ait Sözleşme imzalanmak suretiyle alımının gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu başvuruya ilişkin olarak 16.07.2007 tarih ve 2007/AK.M-425.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmiş ve bunun üzerine yapılan inceleme sonucunda yazılan 18.07.2007 tarih ve 28 sayılı Esas İnceleme Raporunda sonuç olarak;

 

Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ´nin tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan "Kuyruklu Piyano Alımı İşi" ile ilgili iddiaların incelenmesi sonucunda;

1)Doğrudan temin usulünün seçiminde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gerçekleştirilen alım işlemlerinin iptaline,

2)Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen işlemlerin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” sonucuna varılarak Kurula sunulmuştur. Söz konusu rapor 20.07.2007 tarih ve 2007/41 nolu toplantıda tartışılmış ve Kurulca “Teknik görüş alındıktan sonra yapılacak oturumda görüşülmek üzere ertelenmesine” şeklinde karar alınmıştır.

Alınan karar üzerine 25.07.2007 tarih ve 1286-10234 sayılı yazı ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından görüş sorulmuş; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının 27.07.2007 tarih ve 120/1712 sayılı yazısında aşağıdaki şekilde görüş verilmiştir:

Piyanoların yapımı sırasında en önemli materyaller ağaç ve işçiliktir. Şöyle ki; En ideal piyanonun yapımında kullanılan ağacın 2 yıl açık havada, 3 yılda fabrikada işlem görmesi yani yaklaşık 5 yılda ideal ölçütlerde bir piyanonun yapımı için ağacın işlem görmesi gerekmektedir. Ağaçtaki damarların bile aynı yöne doğru olması ve piyanonun kasasının tek parçadan üretilmesi büyük önem taşımakta ve ince bir el işçiliği gerektirmekte olup bunların yanı sıra ilgili firmanın piyanonun yapım aşamasında, satın alacak ülkenin mevsim koşullarına göre ağaç tercihi ile özel üretim yapması gerekmektedir.

Piyano yapımı sırasında hayvansal karışımlardan elde edilen özel tutkal, ses seviyesinin güç kaybetmeden net olarak iletilmesini sağlamaktadır.

Dünyada bu özellikleri taşıyan piyanolar "Steinway & Sons" markası altında 1853 yılından beri üretilmektedir.

Ses seviyesinde maksimum güç, yapımında kullanılan özel materyallerden dolayı maksimum hissiyat ve ses kalitesindeki en iyi noktayı yakalamış olması, kasasının tek parçadan oluşması ve % 100 el yapımı olması özelliklerine sahip piyanolar, dünyada sadece yukarıda adı geçen firmanın ürettiği kuyruklu piyanolarda bir arada bulunmaktadır.

Gelişen ticari ilişkiler ve serbest piyasa ekonomisi ile adı geçen marka piyanolar ülkemizde sayılı birkaç firma tarafından satışa sunulmaktadır.

Görüş istemiş olduğunuz hususta, ilgili piyanonun şartnamesinde yazıldığı özelliklere sahip olup olmadığı alanında uzman Piyano Akordörleri tarafından incelenmesi neticesinde anlaşılabilmektedir.”

25.07.2007 tarih ve 1285-10235 sayılı yazı ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından sorulan görüş üzerine, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarının 30.07.2007 tarih ve 540 sayılı yazısında;

1- İlgide kayıtlı yazınızda görüş istenilen bilgilerin, piyano konusunda teknik ve bilimsel bilgilere sahip uzmanlar tarafından yanıtlanmasının daha isabetli olacağı görüşünü taşıdığımızdan, bu konuda Türkiye´de piyano bakım ve onarım derslerinin bilimsel olarak işlendiği Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Mehmet AKBULUT´un bilgi ve görüşlerine başvurulmasının doğru olacağı görüşünün kurumunuza iletilmesine;

2- Eğitimimiz süresince aldığımız piyano bakım ve onarım derslerinden ve müzik yaşantımızdan edindiğimiz bilgilere göre, yazınızda istenilen bilgilerin doğru olduğu ve bu bilgilerin dünyaca en çok bilinen ve kullanılan Steinway & Sons marka piyanoyu tanımladığını da bilgilerinize arz ederim.” şeklinde cevap verilmiştir.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından alınan referans üzerine Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’ndan 30.07.2007 tarih ve 1329-10364 sayılı yazı ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden görüş talep edilmiştir. 05.08.2007 tarih ve 45232 sayı ile verilen cevapta,

 

“Dekanlığımız yazısı ekinde sunulan Kamu İhale Kurumu (Mal Alımlarını Düzenleme ve İnceleme Daire Başkanlığının) yazısının incelenmesi sonucunda " İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi" hükmü uyarınca belirli bir marka kuyruklu piyanonun alımı ile ilgili 6 maddelik gerekçeler incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

 

1- Gerekçelerde belirtilen özelliklerin sadece (2 nci ve 3 üncü maddeler hariç) tek marka piyanoda değil, birçok marka piyanoda bulunması mümkündür.

 

2- Söz konusu gerekçelerde belirtilen özellikler bir çok markada bulunabilmesine karşın, piyano alımında en belirleyici özellik piyanonun müzikal tınısıdır. Çünkü ayrı markaların tınıları farklı olabildiği gibi, aynı marka piyanoların da tınıları farklı olabilir.

(Piyano alımında piyanonun müzikal tınısı bireyin tercih sebebi olabilir.)”

 şeklinde görüş bildirilmiştir.

Alınan teknik görüşler bir arada değerlendirildiğinde; idarenin ihtiyacı olan ürüne yönelik belirlemelerin bir markayı tarif eder şekilde yapıldığı, ancak bu belirleme yapılırken bu markaya olan ihtiyacın bilimsel olarak ortaya konulmadığı, konservatuvarlardan alınan görüş yazılarında ortak olan görüşün bu markanın ülkemizde ve dünyada birden fazla satıcısının olduğu, tek bir satıcısının bulunmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre alımın yapılamayacağı ve öncelikle açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Kaldı ki; Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın, “Gerekçelerde belirtilen özelliklerin sadece (2 nci ve 3 üncü maddeler hariç) tek marka piyanoda değil, birçok marka piyanoda bulunması mümkündür” şeklindeki görüşü de dikkate alındığında, bu konunun 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen “ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi” kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

 

İhale dosyası içerisinde bulunan mektup ve Bakanın havalesi ile bunun üzerine, mektupta belirtilen marka piyanonun alınmasına ilişkin olarak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” başlıklı 279 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü bulunmaktadır. Bu bakımdan Steinway & Sons marka piyanonun alınması hususunda Kültür ve Turizm Bakanına hitaben yazılan mektup üzerine, Bakanın bu alımın gerçekleştirilmesi yönünde talimat vermesi hususunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 235 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek” fiilini veya Kanunda belirtilen başka bir fiili oluşturup oluşturmadığının Cumhuriyet Başsavcılığınca irdelenmesi gerekmektedir. Aksi durum kamu görevlisi açısından Türk Ceza Kanunun yukarıdaki hükmünde belirtilen suçu meydana getirir. Dolayısıyla konunun tarafımızca Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi gereği hasıl olmuştur.

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, doğrudan temin usulünün seçiminde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gerçekleştirilen alım işlemlerinin iptaline ve Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen işlemlerin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

KARŞI  OY

 

Yazılı Başvuruda  özetle; “…ihale konusu piyanonun bu kez 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle alındığı, söz konusu piyano alımı ihalesinin bu yöntemle yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, alımın iptal edilme gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı yasanın 22/a  maddesinde “ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.”  Halinde bu yöntemle alım yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için , Kanunun ihale usulleri için öngördüğü kurallara tabi değildir.  Kanunun 22/a maddesinin son bölümünde “Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu  maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın , ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” Hükmü yer almıştır.

 

Bu hükümden anlaşılacağı gibi, kanunda fiyat araştırmasının şekli, yöntem ve esaslarıyla ilgili herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

 

Sözkonusu piyanonun alımında  ihale kanununun 22/a yönteminin seçilmesi nedeni olarak idarenin sunduğu gerekçelerin yanında Gazi üniversitesinden alınan teknik görüşte “…piyano alımında en belirleyici özellik piyanonun müzikal tınısıdır. Çünkü ayrı markaların tınıları farklı olabileceği gibi, aynı marka piyanoların da  tınıları farklı olabilir.

(piyano alımında piyanonun müzikal tınısı bireyin tercih sebebi olabilir.)”

Görüşüne yer vermiştir.

 

İdarenin söz konusu piyanoyu alım için açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin (4734/22-a) yöntemini seçmiş olması, idarenin raporda yer alan gerekçeleri ve teknik görüş doğrultusunda  4734 sayılı kanuna uygun bir  alım olduğu anlaşılmaktadır

 

Çünkü bu özellikteki bir piyanoyu açık ihale yöntemiyle almak mümkün gözükmemektedir. Ayrıca açık ihalede sunulan teklif fiyatları ile doğrudan temin yöntemiyle alınan fiyatı karşılaştırdığımızda ; sözkonusu piyanonun açık ihale yöntemiyle sunulan fiyatlardan daha düşük bir fiyata alınması nedeniyle   hazine kaybının  da  olmadığı anlaşılmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında  Yönetmeliğin  “Kabul Koşulları Ve İnceleme Usulü” Başlıklı 22. maddesinin 3.kısmında “ Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare  veya idarenin bağlı  veya ilgili/ilişikli  olduğu merciine gönderilir.” Hükmü yer almıştır. Sözkonusu  alımda idarenin bağlı olduğu bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığıdır.

 

Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı sözkonusu alım 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’na uygun bir alım olduğu anlaşıldığından  “Başvuru konusu iddianın değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek  ve/veya soruşturulma başlatılmak üzere Başbakanlık  Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesi çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 Kazım  ÖZKAN

                                                                                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul