• Karar No: 2007/UM.Z-2865
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :53
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2865
Şikayetçi:
 Elite Elektronik İth. ve Tems. Tic. AŞ, İstanbul Ahl Serbest Bölge Şubesi, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Plaza Ofis No:825 Yeşilköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Kütükçüalibey Caddesi No:4 06120 Kalaba Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20465
Başvuruya konu ihale:
 2007/39853 İhale Kayıt Numaralı “150 adet Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 07.05.24.0197/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “150 adet Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Elite Elektronik İth. ve Tems. Tic. Aş  İstanbul Ahl Serbest Bölge Şubesi’nin 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.07.2007 tarih ve 20465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin  iptaline, Mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Anılan idare tarafından 19.09.2006 tarihinde yapılan 150 adet Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemi alımına ilişkin 11.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3128 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına karşı dava açtıkları, Ankara 15 inci İdare Mahkemesinde 2007/647 esas sayı ile davanın derdest olduğu, idarenin nitelik ve nicelik bakımından aynı konuda ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu, 

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin doğruluğu konusunda şüphelerinin olduğu,

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Microstep-Mis Spol.Sro. ve Global Teknik Elek. Yaz. Müh. Hav.San. Tic. A.Ş İş ortaklığının 19.09.2006 tarihinde yapılan 150 adet Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemi ihalesine katıldığı, bu ihaleye ilişkin yaptıkları başvuru neticesinde alınan Kamu ihale Kurulunun 11.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3128 sayılı kararında "....İsteklilerce sunulan teknik şartnameye cevaplarda teknik şartnamede belirtilen hususların karşılanacağına ilişkin beyanda bulunulmasına karşın, sunulan katalogda yer alan bazı bilgiler ile teknik şartnameye cevapların örtüşmediği ve/veya teknik şartnamede belirtilen bazı hususların katalogda yer almaması nedeniyle, ihale komisyonunca istekliler tarafından sistem ve sistemi oluşturan cihazların teknik şartnamede belirtilen şartları birebir karşılayıp karşılamadığı hususuna ilişkin detaylı bir rapor düzenlenmediği…………. anlaşılmıştır." ifadesi yer aldığı, bu ifade ile Microstep-Mis Spol.Sro. ve Global Teknik Elek. Yaz. Müh. Hav.San. Tic. A.Ş İş ortaklığının teknik şartnameyi karşılamadığının belirtildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif seçilen isteklinin başvuru konusu ihalenin şartnamelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın 19.09.2006 tarihinde yapılan 150 adet Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemi ihalesine teklif ettiği ürünle aynı marka ve model ürünlerle teknik şartnameyi sağlamasının mümkün olmadığı, ayrıca anılan isteklinin teklif ettiği GPS cihazının teknik şartnameye uymadığı,

 

4) İdari şartnamenin 2 (c) nci maddesine göre malların INCOTERMS 2000’e göre DDU bedel ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ambarına indirilmesi gerekirken, teklif mektubunda "CIF" yazılması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifin 1 inci maddesinde taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masrafların teklife dahil olduğu ile teklif mektubu ekinde, fiyatlara CIF (İstanbul AHL Serbest Bölgesi) Esasları dahilinde ithalatın gerçekleşmesini müteakip ihrazat tutanağı ile tarafımıza tesliminden geçici kabule kadar oluşabilecek tüm masrafların dahil olduğunun belirtildiği, gümrük mevzuatı gereğince ithalat ne şekilde yapılırsa yapılsın faturada malın CIF değerinin gösterilmesinin zorunlu olduğu, idari şartnamenin 53 üncü maddesinde; tüm ürünlerin 150 farklı noktaya nakliye, sigorta ve montajının da fiyat teklifine dahil edilmesinin istendiği, bu nedenle 2 (c) maddesinde DDU bedel ile (varış yerleri 150 nokta belirtilmek suretiyle) düzenlemesinin yapılması gerektiği, sonuç itibariyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; 19.09.2006 tarihinde yapılan 150 adet Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemi alımına ilişkin 11.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3128 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından ve değerlendirilmeye esas geçerli teklif kalmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” kararı verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile açmış olduğu dava, Ankara 15 inci İdare Mahkemesinde 2007/647 esas sayı ile derdest durumdadır.

 

29.03.2007 tarih ve 24818 sayılı olur ile 2006-2008 yılları arasındaki Yatırım Programı Ulaştırma Sektörü 2006E030230 nolu proje kapsamında yer alan Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemlerinin 150 adet olarak 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile alınmasına karar verilmiştir.

 

Ankara 15 inci İdare Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu çıkacak mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi zorunludur. Ankara 15 inci İdare Mahkemesinde 2007/647 esas sayı ile görülen davada, şu aşamada uyuşmazlığı sona erdiren herhangi bir karar bulunmadığı göz önüne alındığında idarenin 2006-2008 yılları arasındaki Yatırım Programı Ulaştırma Sektörü 2006E030230 nolu proje kapsamında yer alan ihtiyacını uygun şartlarla ve zamanında gidermek için ihale yapması olağan bulunmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; 

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde, “ihale konusu malın adı: Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi”,

 

İhale ilanının 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, “...İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.”,

 

            İhale ilanı 4.4 maddesi ve idari şartname 7.4 maddesinin, “Bu ihalede benzer iş olarak , Otomatik Meteoroloji İstasyonlarıyla ilgili özel veya resmi kamu kurumlarında kurulumu tamamlanmış işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”,

           

            İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi (b) bendinde, “…Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında veya yurt dışına yönelik gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir. Yurt dışında özel sektöre gerçekleştirilen mal tedariklerinde ise, düzenlenmişse işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler, sözleşme düzenlenmemişse taahhüdün yapıldığına dair belgeler esas alınır. İstekli verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur"

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta, başvuru sahibinin Microdis firmasının iş deneyim belgesinin doğru olmadığı yönündeki iddiasını, Microdis firmasının idari şartnameye uygun iş deneyim belgesi sunduğu gerekçesiyle yerinde bulmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli Microdis firması tarafından teklif zarfı içinde bir adet irsaliyeli faturanın sunulduğu, bu faturanın içeriğinde Eğitim (Training) ve Geliştirme desteği (Development) ile birlikte MADACOS marka 5 mal kalemi dahil 7 kalemin bulunduğu, alıcısının Almanya adresli Adolf Thies Gmhb firmasının olduğu, faturanın parasal değerinin 523.000 € olduğu, Adolf Thies Gmhb firması tarafından verilen İngilizce beyan ile bu beyanın noter onaylı Türkçe tercümesinde; Microdis firmasının AWOS sistemlerinin tedariki için Adolf Thies Gmhb firması için satıcı olarak seçildiği, AWOS bileşenlerinin ve ürün adı  MADACOS olan iletişim ekipmanlarının gerçek satış fiyatının net 523.000 € olduğunun belirtildiği ayrıca Microdis firmasının Adolf Thies firması tarafından üretilen “THİES” marka ürünlerinin Türkiye’de dağıtılmasına yetkili olduğunun belirtildiği bir anlaşmanın teklif zarfı içinde idareye sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhalaleri Uygulama Yönetmeliğinin  “iş deneyim belgelerinin güncellenmesi ve komisyonların inceleme yetkis”i başlıklı 35 (d) maddesi; “... İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Microdis firmasının sunduğu iş deneyim belgesinin doğruluğu konusunda bir iddianın olması ayrıca Microdis firması ile Adolf Thies Gmhb firması arasında bir yandan THİES ürünlerinin Türkiye’de dağıtılmasına ilişkin Microdis firmasının yetkili olduğuna ilişkin bir anlaşmanın olması, diğer yandan Microdis firmasının “MADACOS” marka iletişim ekipmanlarını yurt dışında özel sektör firması olan Adolf Thies Gmhb firmasına satmış olduğuna ilişkin irsaliyeli faturayı iş deneyim belgesi olarak sunması nedenleriyle oluşan tereddüdü gidermek amacıyla yukarıda belirtilen hüküm uyarınca ihale komisyonunca gerekli belge ve bilgileri istemek suretiyle incelemenin yapılması gerekmekte ise de B bölümünde Microdis firması tarafından sunulan ISO 9001:2000 belgesinin TÜRKAK teyidinin olmadığı tespit edildiğinden ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin zaten bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 11.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3128 sayılı Kamu İhale Kurulu kararındaki bir bölüme dayandırdığı 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            11.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3128 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının alıntı yapılan bölümü de içeren kısımda;

           

            “İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; anılan ihaleye beş isteklinin teklif verdiği, tüm istekliler tarafından teknik şartnamenin 2.7 maddesi gereğince teknik şartnameye cevapların verildiği ve idari şartnamenin 7.3.7 maddesi gereğince teklif edilen sistem ve sistemi oluşturan cihazların teknik bilgilerini içeren katalogların sunulduğu, ancak isteklilerce sunulan teknik şartnameye cevaplarda teknik şartnamede belirtilen hususların karşılanacağına ilişkin beyanda bulunulmasına karşın, sunulan katalogda yer alan bazı bilgiler ile teknik şartnameye cevapların örtüşmediği ve/veya teknik şartnamede belirtilen bazı hususların katalogda yer almaması nedeniyle, ihale komisyonunca istekliler tarafından teklif edilen sistem ve sistemi oluşturan cihazların teknik şartnamede belirtilen şartları birebir karşılayıp karşılamadığı hususuna ilişkin detaylı bir rapor düzenlenmediği, buna karşın ihale komisyon karar tutanağından tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmeye alındığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu hususlarla ilgili olarak, ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemede, istekliler tarafından sunulan katalogların teknik şartnameyi birebir karşılayıp karşılamadığının tek tek tespit edilmesi gerektiği, teknik şartnameyi karşılamayan tekliflerin ise değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

            Bu itibarla, ihale komisyonu tarafından isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun tespiti yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” hususlarına yer verilmiştir.

 

            Kararın bu kısmında idarenin beş istekli tarafından teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğu açısından gerekli irdelemeyi yapmaması eleştirilmiş olup, somut olarak isteklilerin teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Başvuru konusu 2007/39853 İKN´li Otomatik Meteoroloji Ölçüm Sistemi ihalesinde ihale komisyonu tarafından geçerli teklif veren üç istekli tarafından teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunun tespiti yapılarak teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca başvuru sahibi de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından teklif edilen cihazların ve Gps cihazının teknik şartnamenin “hangi” maddelerine ve “neden” aykırı olduğunu beyan etmemiştir. Bu nedenlerden dolayı iddiası soyut kaldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; Başvuru sahibi firma tarafından ihaleye sunulan teklif mektubunun 6 ncı maddesinde; “..4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince yabancı istekli durumundayız”  8 nci maddesinde; “…. birim fiyatlar üzerinden KDV hariç (2.146.589 ; ikimilyonyüzkırkaltıbinbeşyüzseksendokuz USD) CIF bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz” ve teklif mektubu ekinde de, “Fiyatlara CIF (İstanbul AHL Serbest Bölgesi) Esasları dahilinde ithalatın gerçekleşmesini müteakip ihrazat tutanağı ile tarafımıza tesliminden geçici kabule kadar oluşabilecek tüm masraflar dahildir” ifadesine yer verildiği belirlenmiştir. İhaleye ait idari şartnamenin 2 (c) maddesinde “INCOTERMS 2000’e göre DDU Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ambarı Kütükçüalibey Caddesi No:4 Keçiören/ANKARA”….53 üncü maddesinde yerli  ve yabancı istekli ayrımına gidilerek; “Yüklenicinin yabancı olması halinde; DDU esasları dahilinde 150 takvim günü içersinde yapılacak olup Genel Müdürlük ambarına teslim edilecektir. Burada fiziki muayenesi yapıldıktan sonra düzenlenecek ihrazat tutanağı ile işi devam ettirmek üzere yed-i emin olarak yükleniciye teslim edilecek ve geçici kabule kadar meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı yüklenici sorumlu olacaktır.” düzenlemelerinin yapıldığı belirlenmiştir. Alım konusu malzemenin DDU esasları dahilinde idareye ait Ankara’daki Genel Müdürlük ambarına teslim edilmesi ve teklif fiyatının buna göre verilmesi gerekmesine karşın, başvuru sahibi tarafından teklif mektubunda “…. birim fiyatlar üzerinden KDV hariç (2.146.589 ; ikimilyonyüzkırkaltıbinbeşyüzseksendokuz USD) CIF bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz” yazılması nedeniyle teklif fiyatının idari şartnameye aykırı olarak verildiği ve bu nedenle teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare şartnamenin 7.1.r maddesinde, isteklinin ISO 9001:2000 belgesine sahip olacağı ve bunu teklifine ekleyeceği belirtilmiştir.

 

            Mal Alımı İhalaleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde, “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. ... Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. ...” hükmü mevcuttur.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden, anılan ihaleye teklif veren isteklilerden Microdis Elek.San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından ISO 9001:2000 belgesinin sunulduğu, TÜRKAK teyidinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu hususa ilişkin olarak Kurumun 16.08.2007 tarih ve 11039 sayılı yazısı ile ICS Registrator Ltd Türkiye temsilci Prosert Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti firması tarafından düzenlenen ISO 9001:2000 belgesinin anılan Yönetmelik hükmü uyarınca TÜRKAK teyidini gerektirip gerektirmediği sorulmuş, TÜRKAK’ın 17.08.2007 ve 10088 sayılı yazısı ile ICS Registrator Ltd. Türkiye temsilci Prosert Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti firması tarafından düzenlenen, UKAS akreditasyonlu, 2295 sertifika numaralı ISO 9001:2000 Kalite Sistem belgesinin TÜRKAK’tan alınmış bir teyit yazısını gerektirdiği cevabı verilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden Microdis Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ISO 9001:2000 Kalite Sistem belgesine ilişkin TÜRKAK’tan alınmış bir teyit yazısının bulunmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince değerlendirilme dışı bırakılması gerekirken, ihale komisyonunca değerlendirilmeye alınmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin  iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul