İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2866
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :54
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2866
Şikayetçi:
 Meditera İth. ve İhr. Ltd. Şti., 2758 Sk. Kat 2-3 No:4/c Karabağlar/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gaziler No: 331 Yenişehir/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21532
Başvuruya konu ihale:
 2007/35473 İhale Kayıt Numaralı “130 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı (3, 4, 5, 6 ve 8. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 07.05.69.0197/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 130 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı (3,4,5,6 ve 8. Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Meditera  İth.ve İhr. Ltd. Şti.’nin 03.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.07.2007 tarih ve 21532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

130 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı ihalesinin 3, 4, 5, 6 ve 8. kalemlerinde en düşük fiyatı teklif ettikleri, tekliflerinin idareye verdikleri numunelerin teknik şartnamenin 3, 7, 8 ve 11 inci maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamenin 3 ve 7 nci maddelerinde istenen özelikleri tevsik eden distribütör firmadan aldıkları noter tasdikli yazılarının olduğu, 8 ve 11 inci maddelere ilişkin olarak da idarenin cevabının yeterli olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü,

                                                                                                                                                      

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda ise idarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

            İhale ilanının 4.3.4. maddesinin (a) bendi ile idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.4 maddesinin 7.3.4.1. alt maddesinde; “Tedarik edilecek malların birer adet numunesi, ihale kalemi, adı ve firma kaşesi yapılarak şeffaf plastik poşet içerisinde teslim edilecektir. Ayrıca  teklif edilecek ürünlerin katalog, fotoğraf ve teknik analizlerini gösteren broşürlerini teklif dosyasında sunacaklardır.” hükmü ile 32.2.1. maddesinde; “Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu kalemlere ait Polyglactin veya Lactomer, Sentetik, Örgülü, Cerrahi Sütur Teknik Şartnamesinin;

 

            3 üncü maddesinde; “Süturler kaplamalı olmalı ve kaplamasının içeriği cerrahi süturun dokudan geçerken sıyrılmaması için ana madde ile aynı hammaddeden olmalıdır,”

 

            7 nci maddesinde; “İğne ile sütur birleşim noktasından, lazer ile birleştirilme tekniği ile birleştirilmiş olmalıdır.Bu da iğne ile süturun birleşim noktasından kopma yapmasını engellemelidir,

 

            8 inci maddesinde; “İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minumum travmayla deforme olmadan geçmelidir,

 

            11 inci maddesinde; “Sütur ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütur  birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.”

 

            düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet konusu kalemlere “ATRAMAT” marka cerrahi süturları teklif ettiği, bu cerrahi süturlara ilişkin numuneleri idareye verdiği tespit edilmiştir.

 

İhale Komisyon üyesi doktor tarafından başvuru sahibinin numunelerinin teknik şartnameye uygun bulunmadığı, ihale komisyon kararında da yer alan bu hususun kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibine bildirildiği,  başvuru sahibinin idarenin kayıtlarına 03.07.2007 tarihinde giren şikayet başvurunda verilen numuneler ile teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uyduğunun belirtildiği ayrıca numunelerin tekrar değerlendirilmesinin istendiği, görevlendirilen uzmanlar tarafından yapılan incelemede; iki uzman tarafından teknik şartnamenin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak sütur kaplamasının dokudan geçerken sıyrılabildiği, 7 nci madde ile ilgili olarak iğne süturun birleşim noktasından kopabildiği, 8 inci madde ile ilgili olarak iğnelerin dikiş süresince keskinliğini yitirebildiği, 11 inci maddesi ile ilgili olarak iğne ile sütur birleşim noktasının çaplarında uyum sorunu olabildiği, ihale komisyon üyesi olan diğer uzman tarafından ise sütur materyalinin iğne yapısı ile yapım kalitesinin kullanıma ve teminine uygun bulunmadığı değerlendirilmelerinin yapıldığı, bu değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibine numunelerin teknik şartnamenin 3, 7, 8 ve 11 inci maddelerine uygun bulunmadığı hususu idare tarafından ivedilik ve kamu yararı kararı ile birlikte bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer alan teknik şartnamenin 3 ve 7 nci maddelerinde istenen özelikleri tevsik ettiği iddia edilen distribütor firmadan alınan noter tasdikli yazılarda; teknik şartnamenin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak cerrahi süturların içerik oranlarının %90 poliglikolik asit, %10 L-Laktid  ve % 1 Kaplama olduğu, sütur ipliğinin kaplamasının eşit miktarlarda poli kopolimeri ve kalsiyum stereat karışımdan oluştuğu ile 7 inci madde ile ilgili olarak sütur iğnelerinin lazer teknolojisi ile üretildiği beyanı yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; idare tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından numuneler üzerinde yapılan incelemede distribütör firmadan alınan beyanlar yönünden bir aykırılık tespit edilmediği, teknik şartnamenin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak sütur kaplamasının dokudan geçerken sıyrılabildiği, 7 nci madde ile ilgili olarak iğne süturun birleşim noktasından kopabildiği şeklinde tespit edilen aykırılıkların yanı sıra numunelerin teknik şartnamenin 8 ve 11 inci maddelerine de uymadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 ikinci fıkrasında bulunan; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır” hükmü gereğince firmanın değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığından, şikayetçi firmanın iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü,

                                                                                                                                                      

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunun malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olmakla birlikte numunelerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararların idari denetiminin yapılabilmesi için düzenlenecek raporların gerekçeli olması gerekmektedir.

 

            İhale ilanının 4.3.4. maddesinin (a) bendi ile idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.4 maddesinin 7.3.4.1. alt maddesinde; “Tedarik edilecek malların birer adet numunesi, ihale kalemi, adı ve firma kaşesi yapılarak şeffaf plastik poşet içerisinde teslim edilecektir. Ayrıca teklif edilecek ürünlerin katalog, fotoğraf ve teknik analizlerini gösteren broşürlerini teklif dosyasında sunacaklardır.” hükmü ile 32.2.1. maddesinde; “Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Buna göre; ihale komisyon üyeleri tarafından incelenmek ve değerlendirilmek üzere teslim edilen numunelere ilişkin düzenlenecek raporun hangi özellikleri sebebiyle teknik şartnamede istenilen şartları sağlamadığı (teknik) ihaleye teklif veren isteklileri tatmin edecek bir açıklıkta ve gerekçeli olması bir zorunluluktur. Numune değerlendirmesine ilişkin düzenlenen yazının soyut bir ifadeyle “uygun değildir” ibaresini içermesi subjektif bir değerlendirmeyi çağrıştırmaktadır. Prensip olarak mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterlerin objektifliği esas alması ve ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılması gerekmektedir. Aksi durumda, ihale komisyonlarının yapmış oldukları değerlendirmelerin mevzuata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını (idari ve hukuki denetim) teyid etme olanağı bulunmamaktadır. Numune değerlendirilmesine ilişkin olarak hiç bir gerekçe belirtilmeden soyut bir şekilde “uygun değildir” ibaresinin yazılması sübjektifliği esas alan bir değerlendirmeyi çağrıştıracağı için bu husus mevzuata uygun bir değerlendirme olmayacaktır.

Bu nedenle; numune değerlendirilmesine ilişkin olarak düzenlenen raporun gerekçeli olması ve idari denetime imkan verecek şekilde tekrar düzenlenmesi gerektiğinden, mevzuata uygun yapılmayan bu işlemin yukarda yer alan gerekçeler doğrultusunda tekrarlanması gerekmektedir. Düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul