İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2868
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :59
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2868
Şikayetçi:
 Medart Medikal Elektronik Bilgisayar Mimarlık İnşaat Tic. Ltd. Şti. Ayten Sok. NO: 12/1 06580 Mebusevleri/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 12. Cadde Demetevler Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23009
Başvuruya konu ihale:
 2007/12824 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 55 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (16. Kalem Pompa Enjektör Seti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 07.06.11.0162/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 55 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (16. Kalem Pompa Enjektör Seti)” ihalesine ilişkin olarak Medart Medikal  Elektronik Bilgisayar  Mimarlık İnşaat  Tic. Ltd. Şti.’nin 10.08.2007 tarih ve 23009 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 10.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçesinde özetle; Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.03.2007 tarihinde yapılan “2007 Yılı 55 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (16. Kalem)” ihalesine katıldıkları, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu malzemenin teknik şartnameye uygun olmadığı, idareye yapılan başvuru üzerine idarece ihale üzerinde kalan istekli tarafından şartnameye uygunluk beyanının verildiği ve itiraza konu olan malzemenin uygunluğunun teslimat aşamasında muayene komisyonu tarafından yapılacağının bildirildiği, bunun üzerine ihale üzerinde kalan istekli ile idarece sözleşmenin imzalandığı,

 

Sözleşmenin uygulanması aşamasında idareye teslim edilen ürünün incelemesinin yapılarak malzemenin teslim alındığı idarece belirtilmekte ise de anılan isteklinin idareye teslim etmiş olduğu malzemenin teknik şartnameye uygun olmadığı, teknik şartnameye uygun olmayan bir ürün ile fiyat avantajı sağlandığı, diğer taraftan idarece istenen referansa karşılık ihale üzerinde kalan istekli tarafından verilen referansın da teklif edilen ürüne ait olmadığı, aynı marka başka bir cihaza ait olduğu, idarenin bilerek yanıltıldığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun, “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 1 inci bendinde “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak ”, yine aynı Kanunun “ Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı  56 ncı maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Buna göre, Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin 10.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına giren başvuru dilekçesi ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; şikayet konusunun sözleşmenin uygulanmasına yönelik olduğu tespit edilmektedir. Bu itibarla Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul