En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2871
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :62
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2871
Şikayetçi:
 Saye Medikal İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti., Şirinevler Mah. Kudret Sok. No:8 D:1 Adapazarı/SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Aladağ Mah. Kavallar Cad. No:1 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20047
Başvuruya konu ihale:
 2007/53924 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Temini (2.Kalem - Hormon Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 07.05.10.0185/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Temini (2.Kalem -  Hormon Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Saye Medikal İth. İhrc. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 26.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 20047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin 2 nci kaleminin, Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yetki ile teknik şartname arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarenin açıklama taleplerine ve şikayet başvurularına farklı cevaplar verdiği, Bartın İl Sağlık Müdürlüğünün ihalenin iptalini isteme yetkisinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından söz konusu ihalenin 2 nci kaleminin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            İdarece, tam otomatik idrar analizör, tam otomatik otoanalizör, kan sayım, mikro-eliza ve hormon cihazlarının bir yıllık sürelerinin dolması nedeniyle anılan cihazların ihale yoluyla temini için Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden 27.11.2006 tarih 4366 sayılı yazı ile yetki talep edildiği, talep yazısı ekinde hormon cihazına ilişkin teknik kapasitenin en az 80 test/saat olarak belirtildiği, yetki talebinin İl Sağlık Müdürlüğünce uygun bulunduğu,

 

            İhale ilanının 09.05.2007 tarihinde yayımlandığı, teknik şartnamenin hormon cihazı ile ilgili 2 nci bölümünün C.1 inci maddesinde; “Tam Otomatik Immunoassay cihazın hızı inkübasyon süreleri hariç, ilk sonuç çıkışından itibaren saate en az 100 test yapacak kapasitede olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği,

           

            İhalenin ilan edilmesi akabinde Bartın İl Sağlık Müdürlüğünün idareye hitaben yazdığı 24.05.2007 tarihli yazısında özetle; Müdürlüklerince 31.05.2007 tarihinde yapılacak ihale ile ilgili araştırma yaptıklarını, bu araştırma üzerine idarece 27.11.2006 tarihinde alınan onayda yer alan hususlar dışında ihaleye çıkıldığının tespit edildiği, oysa ki; böyle bir durumun varlığı halinde idarece yeni bir onay alınmasının gerektiğinin belirtildiği,

 

            04.06.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, ihalenin 2 nci kalemini oluşturan “Kit karşılığı hormon cihazı alımı”na ilişkin teknik şartnamede, cihazın kapasitesinin en az 100 test/saat olarak belirlendiği, fakat, Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan kit karşılığı cihaz edinme komisyonunca teknik kapasite için en az 80 test/saat hıza yetki verilmiş olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yetki ile aleniyet kazanan teknik şartname arasında çelişki bulunduğundan bahisle bütün tekliflerin reddedilerek ilgili kalemin alımının iptal edildiği, ihale komisyon kararının 05.06.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 06.06.2007 tarihli yazılarla isteklilere bildirildiği,

           

            Kesinleşen ihale kararı üzerine başvuru sahibince ihalenin iptal gerekçelerinin idareden sorulduğu, idarece ihale komisyon kararında zikredilen gerekçelerin tekrarlandığı, idarenin cevabı üzerine başvuru sahibince idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idarece; “31.05.2007 tarihinde yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesinin 2 nci kalemini oluşturan hormon cihazına ilişkin teknik şartnamede katılımı ve rekabeti engelleyici hususların yer aldığı yönünde bir komisyon görüşü hasıl olmuş ve bu kalemin iptali yönünde komisyon kararı verilmiştir” şeklinde karar verildiği, bu karar üzerine kuruma hitaben yazılan itirazen şikayet dilekçesinde, şikayet başvurusu üzerine verilen karar ile açıklama talepleri üzerine verilen kararda belirtilen iptal gerekçeleri arasında çelişki bulunduğunun ifade edildiği,

 

            Görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

Kit Karşılığı Cihaz Edinme Uygulaması Hakkında Genelge’nin 10 uncu maddesinde; Kit karşılığı Cihaz edinme talepleri Valilik tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde en az 3 kişiden (Biyokimya ve/veya Mikrobiyoloji uzmanlarından) oluşan kit karşılığı cihaz edinme komisyonu marifetiyle değerlendirilecektir. Taleplerin komisyon tarafından uygun bulunup il Sağlık Müdürlüğünce onaylanması halinde kit karşılığı cihaz edinme uygulamasına geçilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun anılan hükmü gereği, idarelerin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkileri mevcut olup, idarelerce bu yetkinin kamu yararı, hizmetin gerekleri ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Anılan Genelge düzenlemesi gereği, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarınca kit karşılığı cihaz alımları ancak İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulan kit karşılığı cihaz edinme komisyonlarınca uygun bulunması halinde gerçekleştirilebilecektir.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idare tarafından başvuru sahibine çelişkili cevaplar verilmesinin tenkit edilebilecek bir husus olarak kabulü mümkünse de; idarece, anılan Genelgenin 10 uncu maddesindeki düzenlemeye uygun olarak, alımının yapılmasının planlandığı 100 test/saat hıza sahip hormon cihazı için İl Sağlık Müdürlüğünden tekrar onay alınması gerekirken, yeni onay alınmadan 80 test/saat hıza sahip hormon cihazına ilişkin 27.11.2006 tarihinde alınan onayla ihalenin neticelendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle ihalenin anılan kalemine ilişkin alımın iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde hüküm altına alınan ihaleyi iptal etme konusunda idarelere verilen takdir yetkisinin idarece yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kullanıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul