İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2875
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :66
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2875
Şikayetçi:
 Ünaldı Medikal San. Tic. Ltd. Şti., Beyhekim Mahallesi Kaleönü Sk. Sevilir Apt. No:20/2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi - Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.07.2007 / 19000
Başvuruya konu ihale:
 2007/54661 İhale Kayıt Numaralı “Panoromik-Sefalometrik Röntgen Cihazı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 07.04.75.0165/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Panoromik-Sefalometrik Röntgen Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Ünaldı Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.07.2007 tarih ve 19000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Teknik şartnamenin Türkiye’de Can Medikal veya yetki verdiği kişilerce satılan PLANMECA marka cihazı tarif ettiği, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri, idareye başvuruları üzerine zeyilname ile teknik şartnamede değişiklik yapıldığı, ancak yapılan değişikliğin durumda değişiklik yaratmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği SIRONA marka cihazın teknik şartnamenin 1-12 (d), 1-14, 1-23, 3-4 maddelerini karşılamadığı,

2) Ayrıca zeyilnamenin de mevzuata uygun şekilde yapılmadığı,

iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi, Panoromik-Sefalometrik Röntgen Cihazı alımı ihalesinde hazırlanan teknik şartnamenin 1-3, 1-16, 1-19, 1-20, 1-31, 1-32, 2-5, 2-6, 3-4 maddesinde belirtilen özelliklerin sadece PLANMECA marka cihazı tarif ettiği, şikayetleri üzerine teknik şartnamede idarece zeyilname ile yapılan değişikliğin durumda değişiklik yaratmadığı bu nedenle ihaleye teklif veremediklerini, idarece düzenlenen zeyilnamenin de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan düzenlendiğini, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği SIRONA marka cihazın teknik şartnamenin 1-12 (d), 1-14, 1-23, 3-4 maddelerini karşılamadığını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibi idareye yaptığı 25.05.2007 tarihli itirazda da, idarece hazırlanan teknik şartnamenin tamamının Türkiye Distribütörü Can Medikal ve Dental Şirketinin ithal ettiği PLANMECA marka cihazı tarif ettiğini, bu hususun da 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine aykırılık teşkil ettiğini iddia etmektedir. İdare başvuru sahibinin itirazı üzerine düzenlediği 28.05.2007 tarihli zeyilname ile teknik şartnamenin 1-17 ve 3-5 maddesini tamamen teknik şartnameden çıkartmış, 1-19, 3-4, 3-6 maddelerini ise yeniden düzenlemiş ve zeyilnameyi başvuru sahibine 29.05.2007 tarihinde elden tebliğ etmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını, ihale üzerinde bırakılan Benlioğlu Dental A.Ş.’nin teklif ettiği SIRONA marka cihazın ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mavi Medikal ve Dental Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği PLANMECA marka cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname ve zeyilname ile ihaleye teklif veren iki isteklinin teklif ettikleri ürünlerin teknik özelliklerini gösteren belgeler gönderilmek suretiyle bir akademik kurumdan teknik görüş alınmıştır. Konuya ilişkin alınan akademik kuruluşun görüşünde; zeyilname ile düzeltilen teknik şartnamenin PLANMECA marka cihazı tarif ettiği, SIRONA marka cihazın ise teknik şartnamenin 1-16 maddesini karşılamadığı şeklinde görüş belirtilmiştir.

 

Alınan teknik görüşten, teknik şartnamenin tek bir markayı tarif ettiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi bire bir karşılamadığı anlaşılmaktadır. İhale komisyonunun kararına esas idarede görevli uzman kişilerin değerlendirme belgesinde de Benlioğlu Dental A.Ş.’nin teklif ettiği SIRONA marka cihazın teknik şartnamenin 1-12 ve 1-16 ncı maddelerini kısmen karşılamamakla birlikte teklif edilen iki cihaz arasındaki fiyat farkı dikkate alındığında SIRONA marka cihazın da ihtiyacı karşılayabileceği belirtilmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre idareler bu Kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü ve 17 nci maddelerinde de yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idarelerin ihale dokümanı hazırlarken belli bir takdir yetkilerinin bulunduğu ancak bu yetkinin, kamu yararı ve hizmet gereklerinin yanı sıra rekabetin sağlanması, dolayısıyla ihaleye mümkün olduğunca fazla isteklinin katılması, bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlanması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ilkelerini gerçekleştirmekle sınırlı olduğu açık biçimde anlaşılmaktadır. Öte yandan teknik şartname düzenlenirken ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisini kısıtlayan bir başka ilke olan teknik kriterlerin verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama zorunluluğu da aynı amaca yöneliktir.

 

            İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartname PLANMECA marka cihazı tarif ettiğinden rekabeti engellediği, bunun da kamu kaynaklarının verimli kullanılmaması sonucunu doğurduğu ve istekliler arasında fırsat eşitliğini sağlamadığı, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde hüküm altına alınan teknik kriterlerin fonksiyonel olması gereğini karşılamadığı, ihalenin teknik şartnameyi bire bir karşılamayan istekli üzerinde bırakılmasının da ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, 06.06.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunda idarece düzenlenen teknik şartnamenin tek bir firmaya yönelik hazırlandığı iddiasının yanında 25.05.2007 tarihli şikayetleri üzerine teknik şartnameye ilişkin düzenlenen zeyilnamenin de 4734 sayılı Kanunuda öngörülen sürelere aykırı olarak düzenlendiğini iddia etmektedir.

 

Şikayete konu ihale 05.06.2007 tarihinde yapılmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere idarece teknik şartnameye ilişkin düzenlenen zeyilname başvuru sahibine 29.05.2007 tarihinde elden tebliğ edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde ihale dokümanında yapılan değişikliklere ilişkin zeyilnamenin, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderileceği veya imza karşılığı elden tebliğ edileceği ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmalarının sağlanacağı hükmü yer almaktadır.

 

Bu durumda ihalenin 05.06.2007 tarihinde yapıldığı, ihale dokümanında yapılan değişikliğe ilişkin zeyilnamenin de başvuru sahibine 29.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında idarece zeyilnamenin ihale mevzuatında öngörülen sürelere uyulmadan düzenlendiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul