İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2910
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :27
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2910
Şikayetçi:
 Denizcan Medikal Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Eren Sokak Yavuz Han Apt. No:1/6 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Necatibey Cad. Kat:4 18 34425 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2007 / 22123
Başvuruya konu ihale:
 2007/60071 İKN’li “200 Adet Hastabaşı Monitörü Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 07.05.86.0184/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “200 Adet Hastabaşı Monitörü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Denizcan Medikal Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 02.08.2007 tarih ve 22123 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; mali durum bildirimi belgesini sunmadıklarından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa bu eksikliğin tamamlatılabilecek nitelikte olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihalelere katılan isteklilerin ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenebilmesi amacıyla istenebilecek belgeler arasında “bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler” de sayılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde de; “… bu belgelerin istendiği ihalelerde, teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) verilmesi zorunludur. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca KİK030.0/M numaralı standart formun 1 numaralı notunda da; “Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime eklenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 4.2.1 maddesinde, “Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde de; “İstekliler, teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) vermek zorunludur. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dosyasının tetkikinden; ihale dokümanı ekinde yer verilen standart formlar arasında KİK030.0/M numaralı “Mali Durum Bildirimi” standart formuna da yer verildiği görülmüştür.

 

Yine ihale dosyasının tetkikinden; başvuru sahibince, Türkiye İş Bankası Gültepe Şubesi tarafından düzenlenen 29.06.2007 tarihli bir referans mektubu sunulduğu görülmüş olup, dosya muhteviyatında mali durum bildirimine rastlanmamıştır.

 

“Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta” başvuru sahibince “Mali Durum Bildirimi” belgesinin sunulmadığı belirtilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesine göre de, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılması mümkün değildir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibine ihale dokümanı ekinde verilen ve teklif dosyası içerisinde idareye sunulması istenilen, ancak başvuru sahibi tarafından teklif dosyası içerisinde idareye sunulmayan KİK030.0/M nolu Mali Durum Bildirim belgesinin daha sonra tamamlatılamayacağı, bu nedenle eksik evrak nedeniyle başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idarenin tesis ettiği işlemin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul