• Karar No: 2007/UM.Z-2911
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :28
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2911
Şikayetçi:
 Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtry. ve Tıbbi Cihaz. Ltd. Şti., Merkez Mahallesi Hürriyet Cad. Girgin İşhanı 1 K.1 Kozlu/ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Devlet Hastanesi Başhekimliği, Bayır Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi No:32 78000 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20976
Başvuruya konu ihale:
 2007/60283 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Alımı (1.Grup Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Alımı, 3.Grup Kit Karşılığı Elisa Cihazı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 07.05.45.0105/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Alımı (1.Grup Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Alımı, 3.Grup Kit Karşılığı Elisa Cihazı Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtry. ve Tıbbi Cihaz. Ltd. Şti.’nin 03.07.2007 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.07.2007 tarih ve 20976 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, 1. Grup Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı alımında Saye Medikal Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, EC Sertifikalarının gözden geçirilmesi gerektiği, 3. Grup Kit Karşılığı Elisa Cihazı alımında da Özel Nesil Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak sunmuş olduğu EC Sertifikalarının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1. Grup Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı alımında Saye Medikal Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, EC Sertifikalarının gözden geçirilmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin bu kalemde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili olarak 27.07.2007 tarih ve 1308-10326 sayılı yazımızla teknik dokümanlar ve teknik şartname gönderilmek suretiyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden görüş istenilmiş ancak rapor tarihi itibariyle herhangi bir görüş bildirilmemiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

            Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

            Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

            İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü,

 

            Şartnameler başlıklı 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

            İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

            Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihalede ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan istekliler tarafından sunulan teknik dokümanların, idarenin ihale dokümanı kapsamında hazırlamış olduğu teknik şartnamedeki şartları karşılayıp karşılamadığı incelenmiş, ihale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklilerin sunmuş olduğu tekliflerin ihale dokümanında öngörülen şartları karşıladığı belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklilerin teknik şartnameye uygunluk beyanlarında da ihale dokümanında öngörülen şartlara bir aykırılık görülmediği anlaşılmıştır.  

  

            İhale mevzuatı gereği, malın tesliminden sonra muayene ve kabul aşamasında, teklif edilen cihazın teknik şartnamede öngörülen koşulları karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol edilecek, cihazın teknik şartnamede öngörülen koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde mal teslim alınmayacak ve istekli hakkında da idarece 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri gereği işlem yapılacaktır.

 

            Söz konusu ihalede teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun ihale komisyonunca kabul edildiği bunun aksine de bir belirleme yapılamadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            1. Grupta ihale üzerinde bırakılan isteklinin EC Uygunluk belgelerinin incelenmesi sonucunda başvuranın iddialarını destekleyecek nitelikte herhangi bir bulguya rastlanılmadığından bu konudaki iddia da yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 3. Grup Kit Karşılığı Elisa Cihazı alımında da Özel Nesil Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak sunmuş olduğu EC Sertifikalarının uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak; 3. Grupta ihale üzerinde bırakılan isteklinin EC Uygunluk belgelerinin incelenmesi sonucunda başvuranın iddialarını destekleyecek nitelikte herhangi bir bulguya rastlanılmadığından bu konudaki iddia da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihale ile ilgili olarak, 1. Grup Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı alımında Saye Medikal Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, EC Sertifikalarının gözden geçirilmesi gerektiği, 3. Grup Kit Karşılığı Elisa Cihazı alımında da Özel Nesil Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak sunmuş olduğu EC Sertifikalarının uygun olmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

           

Başvuru sahibinin bu kalemde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili olarak 27.07.2007 tarih ve 1308-10326 sayılı yazımızla teknik dokümanlar ve teknik şartname gönderilmek suretiyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden görüş istenilmiş ancak rapor tarihi itibariyle herhangi bir görüş bildirilmemiştir.

 

               Somut olaydaki uyuşmazlığın çözümü için teknik görüş gelmeden karar verilmesi mevzuat açısından uygun bir değerlendirme olmayacağından teknik görüş gelene kadar beklenmesi ve geldikten sonra karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul