İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2912
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :29
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2912
Şikayetçi:
 TMST Tıbbı Sistemler Paz. Tic. ve Servis A.Ş., Alemdağ Cd., No:46, Masaldan İş Merkezi, E Blok, No:10 34696 Çamlıca/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İstanbul Caddesi, No:95, Yenimahalle 34720 Bakırköy/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21048
Başvuruya konu ihale:
 2007/71285 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Tıbbi Cihaz Temini (1. Kalem dijital Siyah-beyaz Ultrasonografi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 07.05.47.0200/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Tıbbi Cihaz Temini (1. Kalem  dijital Siyah-beyaz Ultrasonografi Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak TMST  Tıbbı  Sistemler Paz. Tic. ve Servis A.Ş.’nin 05.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.07.2007 tarih ve 21048 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin 3.18 inci maddesinde yer alan; “Cihazın multiobstetrik raporlama, Multi-obstetrik grafikleme, Jinekolojik raporlama ve Foleküler ölçüm ve raporlama programları olmalıdır. Cihazın jinekolojik, IVF ve ürolojik rapor sayfaları olmalıdır.” düzenlemesi ile, 3.19’uncu maddesinde yer alan; “Tahmini doğum tarihi, tahmini fetal ağırlık, ikiz ve daha üzeri gebelik hesaplamaları yapılabilmelidir. Cihaz ile fetal gelişim eğrileri elde edilmeldir.” düzenlemesinin tek bir firmayı işaret ettiği, rekabeti engellediği,

 

2) Teknik Şartnamenin 3.1 inci maddesinde; “Sistem üretici firmanın halen üretimde olan en üst seviyeli modeli olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, ihaleye teklif veren firmanın teklif ettiği cihazdan daha üstün bir siyah-beyaz segmenti ultrasonografi cihazının bulunduğu, bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) İdarenin şikayetlerine cevabında, hastanenin özel dal hastanesi olup, nitelikli bir cihaz satın alınması gerektiğinin belirtildiği, teklif edilen cihazın internetten indirilmiş olan tanıtımında “özel muayeneler için ürolojik çözüm” ihtiva ettiğinin belirtildiği, teklif edilen cihazın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanelerini hedefleyen bir cihaz olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

1) Teknik Şartnamenin 3.18 inci maddesinde “Cihazın multiobstetrik raporlama, Multi-obstetrik grafikleme, Jinekolojik raporlama ve Foleküler ölçüm ve raporlama programları olmalıdır. Cihazın jinekolojik, IVF ve ürolojik rapor sayfaları olmalıdır.”; 3.19 uncu maddesinde “Tahmini doğum tarihi, tahmini fetal ağırlık, ikiz ve daha üzeri gebelik hesaplamaları yapılabilmelidir. Cihaz ile fetal gelişim eğrileri elde edilmelidir.” düzenlemeleri yer almaktadır. Akademik bir kuruluşa başvuru sahibinin anılan düzenlemelerin tek bir firmayı işaret ettiğine ilişkin iddiasının, ihaleye tek bir firmanın teklif verdiği göz önünde bulundurularak. Doğru olup olmadığı sorulmuştur. Gelen teknik görüş yazısında, anılan maddelerin; Perinatoloji ve Tüp Bebek Ünitesi bulunan bir üniversite hastanesinde kullanılacak ultrasonda bulunması gereken asgari özellikler olduğu, şartnamenin bu maddelerinde belirtilen özelliklerin başka firmaların ultrasonografi cihazlarında da bulunduğu belirtilmiştir. Anılan teknik görüş yazısı doğrultusunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Teknik Şartnamenin 3.1 inci maddesinde; “Sistem üretici firmanın halen üretimde olan en üst seviyeli modeli olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, eşit muameleyi ve güvenirliği ….…….. sağlamakla sorumludur”

 

12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye teklif veren istekliler açısından, ihale konusu mala ilişkin olarak teknik şartnamede ölçülebilir, somut olarak belirlenen ve teknik özellikleri karşılayan malın teslim edilmesi esastır. Teknik şartnamelerde, ihale konusu malın asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen malın teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında üstünlük, teknik şartnamede belirlenen teknik özellikleri asgari düzeyde karşılayan tekliflere karşı bir avantaj sağlamayacaktır.

 

Bu bağlamda isteklinin teknik şartnamede belirlenen teknik özellikleri sağlayan bir markanın farklı model ve teknik özellikteki birden fazla ürün modellerinden dilediği herhangi birini teklif edebileceği, bununda İdarece teknik şartnameye konulan teklif edilen ürünün “en son model” veya “en üst seviyeli model” olması ifadesinin, farklı marka mallar açısından haksız rekabetin oluşmasına neden olabileceği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklerin, bir markanın düşük modelleriyle karşılanması halinde aynı markanın daha yüksek nitelikli ihtiyaçlar için ürettiği en son model ürünün teklif edilmesinin istenilmesi, henüz ürün modellerinde bu nitelikte ürün bulunmamakla birlikte teknik şartnamede belirlenen teknik özellikleri sağlayan model ürünlere sahip markalar karşısında haksız rekabet ortamı doğurması söz konusu olacaktır. 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerden, ihtiyaçların idarelerce zamanında karşılanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi uyarınca, idarelerce yapılacak alımlarda ihtiyacın önceden belirlenmesi ve belirleme yapılırken gerekli ve detay piyasa araştırması yapılarak ne istenildiğinin yada ihtiyacı hangi niteliklere sahip bir malın karşılayacağının tespit edilmesi ve bundan sonra ihaleye çıkılması esas olup, en son model olacaktır gibi muğlak bir ifade ile isteklileri tereddüde düşürecek açıklamalardan ve düzenlemelerden kaçınılması gerekmektedir. Teknik şartnamedeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti daralttığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak, iddiada belirtilen ifadenin şartnamelerde yer alan bir ifade olmadığı, idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında yer alan bir ifade olduğu, bu yüzden teklif edilen ürünün belirtilen ifadeye uygun olmak zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanana nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul