İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2913
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :30
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2913
Şikayetçi:
 Özgür Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Kocatepe Mah. Mega Center C 15 Blok 125 Bayrampaşa İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Demirkapı Cad. 34147 Bakırköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.07.2007 / 21852
Başvuruya konu ihale:
 2007/74756 İhale Kayıt Numaralı “Kuru Gıda Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 07.05.80.0017/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kuru Gıda Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgür Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.07.2007 tarih ve 21852 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      İdare tarafından 11.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede en avantajlı ikinci teklifin kendilerine ait olduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 71, 74, 75, 76, 77 ve 80 inci kalemlere ilişkin idari şartnamenin 7 nci maddesinde istenilen “Gıda Üretim Sertifikalarını” teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığı, dolayısıyla bu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 18 inci maddesi “İsteklinin tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan  istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir” şeklinde, 21 nci maddesinin ise “Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarenin, ihale ilanının 4.3.2 (b) maddesinde yaptığı düzenleme ile ihaleye teklif veren isteklilerden teklif ettiği ürünlere ilişkin “İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve gıda üretim sertifikalarını” istediği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin incelemeye konu ihalenin 71. (Pralin Sos), 74. (Meyve Esansı), 75. (Soyamix minsed - Naturel), 76. Jöle (Tatlı için), 77. (Yaprak Jelatin) ve 80. (Çöven Kökü Suyu) kalemlerde belirtilen gıdalara ait gıda üretim sertifikalarını teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığını iddia etmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; incelemeye konu ihalenin 85 kalemden oluştuğu, ihale üzerinde bırakılan istekli (Akyüz Gıda Ltd. Şti.) tarafından ihalenin şikayete konu 71, 74, 75, 76 ve 80 inci kalemlerde belirtilen gıdalara ilişkin, ihale ilanının 4.3.2 (b) maddesinde istenilen “Gıda üretim sertifikalarını” teklif dosyası içerisinde idareye sunduğu,

 

Ancak, 77 nci sırada kayıtlı bulunan “Yaprak Jelatin” malzemesi için, ihale ilanının 4.3.2 (b) maddesinde istenilen gıda üretim sertifikasını, ihale üzerinde bırakılan istekli ile birlikte ihaleye teklif veren hiçbir isteklinin teklif dosyası içerisinde idareye sunamaması nedeniyle, bu kalemin alımından idarece vazgeçildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, idari şartnamenin 21 inci maddesinde yapılan düzenleme ile anılan ihalede “Kısmi teklif verilmeyeceği” hüküm altına alınmasına rağmen, idarenin 77 nci kalem için ihale üzerinde bırakılan istekli ile birlikte ihaleye  teklif veren diğer isteklilerin tamamının ihale ilanının 4.3.2 (b) maddesinde istenilen gıda üretim sertifikasını teklif dosyası içerisinde idareye sunamaması sebebiyle, değerlendirmeyi ihale kısmi teklife açıkmış gibi yaptığı ve bu kalemin alımından vazgeçtiği, ancak yapılan işlemin  idari şartnamenin  21 inci maddesine aykırı olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Çünkü sadece kısmi teklife açık ihalelerde, idareler kalem bazında yapılacak alımı iptal etme ve/veya almama yetkisine sahiptir. Bu nedenle idareler bu nitelikteki ihaleleri kısmi teklife açık olarak yapmaları halinde değerlendirmeyi daha kolay ve daha rahat yapma olanağına sahip olacaktır.

 

Diğer taraftan idarece ihale dokümanında gıda üretim sertifikası istenilmemesine rağmen, ihale ilanının 4.3.2 (b) maddesinde yapılan düzenleme ile ihaleye teklif verecek isteklilerden “Gıda üretim sertifikası” istenildiği, bu hususun 4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve ihaleye katılımı esastan etkilediği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yaptığı işlemin idari şartnamenin 21 inci maddesine, ihale dokümanında belirtilmeyen hususa ihale ilanında yer vermesi hususunun ise 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul