İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2914
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :31
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2914
Şikayetçi:
 EMD Medikal Elektronik Mek. İnş. Yaz. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik OSB. 21.Cad. 645.Sok. No: 8 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Bağlarbaşı Mah. 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2007 / 23807
Başvuruya konu ihale:
 2007/69239 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Üroloji Servisine 1 Adet ESWL Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.08.2007 tarih ve 07.06.40.0162/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nce 06.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz Üroloji Servisine 1 Adet ESWL Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak EMD Medikal  Elektronik Mek. İnş. Yaz. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.08.2007 tarih ve 23807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.07.2007 tarihinde yapılan “1 Adet ESWL Cihazı Alımı” ihalesine ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri, idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi ile istenilen T.C Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sundukları, söz konusu belgenin 30.06.2007 tarihine kadar vizesinin yatırılmasına ve 31.05.2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğe göre geçerliliğini korumasına rağmen süresinin dolduğu gerekçesiyle tekliflerinin  değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

           

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “İstekliler teklif ettikleri ürüne ait T.C Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgelerini sunacaklardır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idari şartnamenin yukarıya aktarılan düzenlemesi kapsamında başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte idareye 13.09.2004 tarih ve 7314 sayılı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin sunulduğu, ancak anılan belgenin “Vize” bölümünde yıllar itibarıyla herhangi bir vizenin yapılmadığı hususu tespit edilmiştir.

 

14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin, “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler”  başlıklı 7 nci maddesinde; “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ve veriliş tarihi esas alınarak her iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır…” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yukarıya aktarılan hükmü gereğince; ihale işlem dosyasında yer alan başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte idareye verilen 13.09.2004 tarih ve 7314 sayılı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinde herhangi bir vize işlemi yapılmadığından ve 13.09.2006 tarihinden itibaren üç ay içerisinde (en son 13.12.2006 tarihi itibarıyla) vizesinin yapıldığına dair herhangi bir bilgi veya belge teklif zarfı içinde sunulmadığından anılan belgenin bu haliyle geçersiz sayılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 31.05.2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde ise; “4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15 ve 31 inci maddelerine dayanılarak yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri hakkında Yönetmelik hükümlerine  göre geçerliliği devam eden satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerinin süreleri, yeni bir müracaata bağlı olmaksızın 31.12.2007 tarihine kadar uzatılmıştır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

31.05.2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde, geçerliliği devam eden belgelerin sürelerinin yeni bir müracaata gerek olmaksızın 31.12.2007 tarihine kadar uzatıldığı belirtildiğinden ve başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte idareye verilen 13.09.2004 tarih ve 7314 sayılı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin de geçerlilik süresi 31.05.2007 tarihi itibarıyla dolduğu anlaşıldığından Tebliğ hükmünün anılan belge için geçerli olamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunurken, idareye vermiş oldukları Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin süresinin 30.06.2007 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin 13.12.2006 tarih 33883 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısını başvuru dilekçesine eklemiş, ancak anılan süre uzatım yazısı 13.09.2004 tarih ve 7314 sayılı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin ayrılmaz bir parçası olduğu halde teklifleri ile birlikte ihale aşamasında idareye verilmediği, dolayısıyla Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin süresinin uzatıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgenin teklif zarfı içinde ve dolayısıyla ihale işlem dosyasında bulunmadığı, buna göre anılan belgenin bu haliyle geçerlilik süresi sona erdiği gerekçesi ile idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

 

Diğer taraftan; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunurken başvuru dilekçesine eklediği Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin süresinin 30.06.2007 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin belgeye ve 31.05.2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğe göre, anılan belgenin geçerlilik süresinde herhangi bir sorun olmadığı hususu tespit edilmişse de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan 13.12.2006 tarih 33883 sayılı süre uzatımının yapıldığına ilişkin yazı, 13.09.2004 tarih ve 7314 sayılı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin ayrılmaz bir parçası olup her iki belgenin birlikte idareye sunulması gerektiğinden, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıya aktarılan hükmü çerçevesinde başvuru sahibine ait teklif, eksik belge kapsamında değerlendirilmek suretiyle idari şartnamenin 32 nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul