İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2915
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :32
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2915
Şikayetçi:
 Halil Murat GÜRBAZ (İstanbul Elektronik), Kuyubaşı Eğitim Mahallesi, Şirinyuva Sokak, No:3 K:1 D:1 Kadıköy/ İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Fevzi Çakmak Cad. No:53 16050 Fomara Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20013
Başvuruya konu ihale:
 2007/67806 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi (Yoğun Bakım Küvöz Cihazı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.08.2007 tarih ve 07.05.09.0200/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi ihalesine ilişkin olarak İstanbul Elektronik’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 20013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin 2.3 üncü maddesinde; “Merkezi veya destek sistemine bağlı olarak giriş havasındaki oksijenin miktarını beli oranlarda zenginleştiren uygun düzenek bulunmalı ve küvöz içindeki oksijen oranı alt ve üst seviyeleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli, kabin içindeki oksijen oranı bu değerlerin dışına çıktığında küvöz alarm vermelidir.” düzenlemesinin ye aldığı, firmalarının teklif ettiği ürün dahil olmak üzere piyasadaki mevcut küvözlerin pek çoğunda kullanıcı tarafından istenilen oksijen değerlerinin ayarlanabildiği, alt ve üst limitlerin ise cihazın menüsündeki değerlere göre otomatik olarak faaliyete geçtiği, yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi ve rekabet koşullarının sağlanabilmesi için maddenin bu doğrultuda değiştirilmesi gerektiği,

 

2) Teknik şartnamenin 2.7 inci maddesinde cihazın LCD ve LED ekranlı olabileceğinin kabul edildiği, LED ekranlı ürünlerin teknolojik olarak daha basit olduğu, piyasada LED ekranlı ürünün sadece bir firmada bulunduğu, bu ürünün teknolojisinin daha basit olması nedeniyle daha ucuza imal edildiği, hal böyle iken iki ekranın kabul edileceğinin ilan edilmesi ile piyasadaki tek LED ekranlı cihaza fiyat avantajının verildiği, bunun rekabeti engellediği, sadece LCD ekranlı ürünlerin istenilmesi gerektiği,

 

3) Teknik Şartnamenin 2.29.1 inci maddesinde; terazinin kontrol panelinin kabin dışında istenildiği, 2.29.3’üncü maddesinde ise cihazın ön panelinde dijital olarak izlenebilmesi gerektiği düzenlemelerinin bulunduğu, bu iki düzenlemenin birbiri ile çeliştiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 2.3 üncü maddesinde; “Merkezi veya destek sistemine bağlı olarak giriş havasındaki oksijenin miktarını beli oranlarda zenginleştiren uygun düzenek bulunmalı ve kuvöz içindeki oksijen oranı alt ve üst seviyeleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli, kabin içindeki oksijen oranı bu değerlerin dışına çıktığında kuvöz alarm vermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhalede orijinal teknik dokümanların ve teknik şartnameye cevabın yeterlilik kriteri olarak öngörüldüğü, ihaleye üç firmanın katıldığı, katılan üç firmanın teklifinin şartnamelere uygunluğunun idare tarafından değerlendirilmesi gerektiği, bu değerlendirmenin verilen katalog ve teknik şartnameye cevap yazısı doğrultusunda teknik şartnameye uygunluğa ilişkin değerlendirmeyi de kapsadığı, ihaleye katılan üç firmanın da teknik şartnameye cevap yazısında ilgili madde hükmünü karşıladıklarını beyan ve taahhüt ettikleri, ihale üzerinde bırakılan istekli dışındaki iki isteklinin aynı zamanda bu maddeye ilişkin olarak katalog üzerinde yer alan bilgileri işaretledikleri, idarece yapılan değerlendirme sonucu üç teklifin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, tekliflerin geçerliliğine ilişkin idarece yapılan değerlendirmenin sunulan belgeler doğrultusunda üç teklifin teknik şartnameye uygun olduklarının kabulünü de kapsadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda ihalede rekabet ortamının sağlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Anılan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”  hükmü yer almaktadır. Anılan madde hükmü doğrultusunda idarelerin, ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılamaları ve kaynakların verimli kullanılmasını temin etmeleri gerekmektedir.

 

            Teknik şartnamenin 2.7 nci maddesinde; “Sistemde bebeğin cilt ısısı ile kabin içi hava ısısı aynı anda LED veya LCD ekran gösterge izlenebilmeli, ısı göstergeleri birbiri yerine geçmemeli başka değeri göstermek için kullanılmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale konusu mal alımının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnamedeki düzenleme doğrultusunda, LED ekran gösterge ve LCD ekran göstergeden herhangi birinin, idarenin ihtiyacını karşılayabilecek niteliklere haiz olduğu anlaşılmaktadır. İdare tarafından iki farklı ekran göstergesinin teknik şartnamede belirtilmesi rekabeti engelleyici niteliğe haiz değildir. LCD ekran göstergeli ürüne sahip olan başvuru sahibinin bu düzenleme uyarınca teklif vermesine bir engel bulunmamaktadır.

 

            3) Teknik Şartnamenin 2.29.1’inci maddesinde; “Terazinin sensor kısmı kabin içindeki bebek yatağı altına monteli olmalı, terazinin kontrol paneli ise kabin dışında bulunmalıdır.”  2.29.3’üncü maddesinde ise “Cihazın tartım hassasiyeti 10 gram olmalı, bebeğin ağırlığı +/- 10 gram hassasiyetle cihazın ön panelinde dijital olarak izlenebilmelidir” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhaleye üç firmanın katıldığı, katılan üç firmanın teknik şartnameye cevap yazılarında bu iki maddeye ilişkin hususları karşıladıklarını beyan ve taahhüt ettikleri, idarece yapılan değerlendirme sonucu üç teklifin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, tekliflerin geçerliliğine ilişkin idarece yapılan değerlendirmenin sunulan belgeler doğrultusunda üç teklifin teknik şartnameye uygun olduklarının kabulünü de kapsadığı hususları dikkate alındığında, mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır

 

B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen aykırılıklar tespit edilmiştir.

 

1) İdari Şartnamenin 7.3.3.6 ncı maddesinde; “Teklif edilen cihazların halen kullanıldığı yerler hakkında referans belgesi, teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu cihazın kullanıldığı yerler hakkında referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin de ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Genel Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı I. İş Deneyimine İlişkin maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: I. “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak referans istenilmesinin ihaleye katılımı engellendiği, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul