İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2916
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :38
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2916
Şikayetçi:
 Elite Elektrik Üretim ve Makine San. Tic. A.Ş. Vekili Av.Muzaffer M.Ataman-Av.Evren Ataman, Abdullah Cevdet Sokak, No: 20/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Kütükçü Alibey Cad., No: 4 06120 Kalaba/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.08.2007 / 24574
Başvuruya konu ihale:
 2007/68171 İhale Kayıt Numaralı “Havaalanları İçin Otomatik Meteoroloji Bilgi Ölçüm ve Raporlama Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.08.2007 tarih ve 07.06.70.G022/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Havaalanları İçin Otomatik Meteoroloji Bilgi Ölçüm ve Raporlama Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elite Elektrik Üretim ve Makine San. Tic. A.Ş. Vekili Av.Muzaffer M.Ataman-Av.Evren Ataman’ın 27.08.2007 tarih ve 24574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye ait teknik ve idari şartnamenin kanun ve yönetmeliğe aykırı olduğu hususunda ihalenin yapıldığı gün itirazda bulundukları, idarece bunun itiraz dilekçesi olarak değerlendirilerek itirazlarının reddedildiği, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle işlemlere devam edileceğinin bildirildiği, daha sonra kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği, oysa 06.08.2007 tarihinde verdikleri dilekçenin teklif mektubu veya şikayet dilekçesi niteliğinde olmadığı, sadece ihaleye neden katılmadıklarını belirttikleri, kendileri gibi ihaleye katılamayan ve teşekkür mektubu veren firmanın da teklif verdiği gibi değerlendirildiği, bir başka firmanın da banka referans mektubu ve iş deneyim belgesinin uygun görülmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye 2 firmanın katıldığı için gerekli rekabet ortamının sağlanamadığı, idari şartnamenin kesin olmadığı, belirsiz ve yoruma açık olduğu, anılan şartnamenin 20 nci maddesinde ihalenin yıllara sari olarak yapılmakta olduğunun, ödemelerin 2007-2010 yılları arasında serbest bırakılan ödenek karşılığında yapılacağının, 57 nci maddesinde ise sistemlerin tamamının, 2007-2010 yılları arasında sözleşmede belirlenecek miktarlar doğrultusunda komple kurulup teslim edileceğinin belirtildiği, hangi yıllarda kaç tane sistem kurulacağına ilişkin kriterlerin belirtilmediği,

 

2) İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği, aynı maddede iş ortaklığında pilot ortağın Kurumca istenilen %30’un %30’unu sağlaması, eğer pilot ortağın talep edilen iş deneyim tutarını sağlamaması durumunda diğer ortakların iş deneyim tutarlarının  ilave edilmesi ile asgari iş deneyim tutarının tamamının sağlamasının istenildiği, idari şartnamenin maddeleri arasında çelişki olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 20.06.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul