İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2931
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :2
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2931
Şikayetçi:
 İsbet İstanbul Beton Boru ve Beton Elm. San. ve Tic.Ltd.Şti., Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi Batman Sokak No:31 Sultanbeyli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Turgut Özal Bulvarı İskitler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20875
Başvuruya konu ihale:
 2007/48235 İhale Kayıt Numaralı “Köy Yollarında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Çeşitli Çaplarda Beton Büz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 07.05.41.0110/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Köy Yollarında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Çeşitli Çaplarda Beton Büz Alımı” ihalesine ilişkin olarak İsbet İstanbul Beton Boru ve Beton Elm. San ve Tic.Ltd.Şti.’nin 03.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.07.2007 tarih ve 20875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ikinci en iyi teklif sahibi oldukları söz konusu ihale kapsamında verdikleri düşük fiyat savunmalarının idarece kabul edilmemesinin yerinde olmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın; yetersiz olduğu, ihale konusu işi yerine getiremeyeceği, idareye sunduğu kapasite raporunun sahte olduğu ve yetkili satıcılık belgesinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin, yapmış oldukları düşük fiyat savunmalarının idare tarafından kabul edilmemesinin yerinde olmadığı hakkındaki iddiasıyla ilgili olarak;

 

4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

         Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate     alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

             Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58 inci maddesinde de aynı hükme yer verilmiştir.

                                             

İdare tarafından, başvuru sahibinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edildiğinden, 21.05.2007 tarih ve 1100 sayılı yazı ile bu hususta açıklama istenilmiş olup, anılan isteklinin açıklama yazısına cevaben idarece yazılan 22.06.2007 tarih ve 418 sayılı yazıda, aşırı düşük sorgusunda verilen faturalarla yapılan analizlerin birbiriyle örtüşmediği, Bora Petrol Ticaret Ltd. Şti.’ den alınan akaryakıtların ne amaçla kullanıldığının açıklanmadığı ve ihaleden 35 gün öncesine ait olduğu, Lalahan Belediyesinden gelen su faturasının ne amaçla verildiğinin belirtilmediği, Madeni yağ ve demir faturalarının yine ihale tarihinden önce alındığı ve ne için alındığının faturada belirtilmediği, betonarme borularda kullanılan analizlerdeki demir miktarlarının şartname ve TSE standartlarına uymadığı, aşırı düşük sorgulamasına verilen cevabi dilekçede taşıma kamyonlarının hazır olduğunu bildirmelerine rağmen Koyuncular firmasından nakliye için düzenlenen proforma faturanın ihale tarihinden önce alındığı, çimento ve mıcır faturalarının da eski tarihli olup ne için alındığının belli olmadığı, elektrik faturasının ne için konulduğunun belirtilmediği ifadesine yer verilmiştir.

 

İdarenin cevabı ve ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda idarenin düşük fiyat sorgulamasını usulüne uygun olarak gerçekleştirmiş olduğu tespit edilmiş olup, idarenin söz konusu işleminde kamu ihale mevzuatına herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan firmanın yetersiz olduğu, ihale konusu işi yerine getiremeyeceği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgeler arasında herhangi bir eksikliğe rastlanmamış olup, Kurum tarafından, ihale üzerinde kalan firmanın ihale konusu işi yapıp yapamayacağı yönünde, başkaca bir inceleme ve tespit yapılması mümkün olmadığından bu iddia da yerinde bulunmamıştır.

           

          Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu kapasite raporunun sahte olduğu hakkındaki iddiası ile ilgili olarak, Ankara Sanayi Odası’ na 13.08.2007 tarih ve 1426-10920 sayılı yazı ile Karagözler Mak. ve İnş. San. Yapı Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen herhangi bir rapor olup olmadığı, düzenlenmişse adı geçen isteklinin sunmuş olduğu rapordan farklı hususlar ihtiva edip etmediği sorulmuştur.

 

Ankara Sanayi Odası tarafından yukarıda belirtilen yazımıza, 20.08.2007 tarih ve 4649 sayılı yazı ile;

    

         “Karagözler Makina ve İnşaat Sanayi Yapı Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti. Odamız üyesi olup, söz konusu Kapasite Raporu Odamız tarafından düzenlenerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 26.04.2005 tarih, 006016 sayı ile onaylanmıştır.

 

           İlgi yazınız ekinde Odamıza gönderilen Kapasite Raporunun Odanın kayıt ve belgelerinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi sonucunda, anılan Rapordaki bilgilerle aynı olduğu tespit edilmiştir.”

 

şeklinde cevap verilmiştir.

         

           Ankara Sanayi Odasından alınan cevap doğrultusunda başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu Kapasite Raporu’nun sahte olduğu hakkındaki iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

           Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin yetkili satıcılık belgesinin bulunmadığı hakkındaki iddiasıyla ilgili olarak;

 

İdari Şartnamenin “II-İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar” başlıklı 7.3.2. maddesinde, üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik olarak isteklinin imalatçı yada yetkili satıcı olmasına göre istenecek belgelerin sunulması gerektiği hususu düzenlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, Türk Standartları Enstitüsü’nden almış olduğu 15.03.2007 tarihli İmalata Yeterlilik Belgesi’ni sunmuş olduğu tespit edilmiştir. İsteklinin kapasite raporundan da, imalatçı olduğu anlaşılmaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin imalatçı olduğu anlaşılmış olup, ayrıca yetkili satıcılık belgesine sahip olması gerekmediğinden, başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul