İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2932
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :3
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2932
Şikayetçi:
 Hilal Tekstil ve Kırtasiye Bilgisayar Büro Makinaları San. Tic. Ltd. Şti., Merkezefendi Mah. Tercüman Sitesi A 9 Blok Kat 11 No: 45 Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü, M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No: 62 34010 Merter/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21340
Başvuruya konu ihale:
 2007/65414 İhale Kayıt Numaralı “Bayrak ve Flama Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.09.2007 tarih ve 07.05.56.0110/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü’nce 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bayrak ve Flama Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hilal Tekstil ve Kırtasiye Bilgisayar Büro Makinaları San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007 tarih ve 21340 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleyi kazanan isteklinin, idari şartnamede istenilen şekilde TSE ve ISO 9000 belgelerini idareye sunmadığı ve idareye sunduğu uygunluk beyanında mala ait değerlerin yazılı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, kalitenin sağlanmasına yönelik belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmış olup, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir…

 

İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ilişkin  hükümlere şartnamelerde yer verilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler ve Kalite Belgeleri” başlıklı bölümünde, “Teknik şartnamelerin hazırlanması sırasında, TSE tarafından Türk Standardı belirlenmişse bu standartlardan faydalanılabileceği, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, bunun yanında ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla Uygulama Yönetmeliklerindeki hükümlere uygun olarak kalite veya kalite sistem belgeleri veya işaretleri istenebileceği, ancak, öncelikle istenilecek belgenin ne olduğunun ve hangi şartları taşımasının zorunlu olduğu hususunun gerektiğinde ilgili kuruluşlardan da görüş almak suretiyle belirlenmesi ve daha sonra ihale dokümanlarında bu hususa yer verilmesi gerektiği, ihale konusu işte isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgeleri sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterlerin, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İdari Şartnamenin; "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı bölümünün,

7.1.r maddesinde, “İstekliler teklif ettikleri Bayrak ve Flamalara ait TSE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.”

7.3.3 maddesinde, “İstekliler teklifleri ile birlikte; sahip oldukları ISO 9000 kalite yönetim sistemi serisinden en az bir belgeyi vereceklerdir.”

7.3.4 maddesinde, “İsteklilerce teklif edilen mala ait detaylı teknik dokümanlar ve teknik şartnamenin her maddesine cevap veren uygunluk beyanı vereceklerdir. Bu beyanda teklif edilen mala ait değerler yazılacaktır.”

düzenlemelerine  yer verilmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Bayrağı ve kumaşı için (TS 1/Aralık 2002) standardı belirlenmiştir. Bu standard, Türk Bayrağı ve kumaşının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyler ile piyasaya arz şekline dairdir.

 

 

Aynı standart,

TSE Markasını, “üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.”,

Kalite Sistem Belgesini ise, “İmalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standartlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.”     

şeklinde tarif etmektedir.

Türk Bayrağı Tüzüğünün 3. maddesinin B) bendinin 2 nolu alt bendinde, Bayrak üreten işletmelerin T.S.E. belgesi almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Teknik Şartnamenin muhtelif maddelerinde, ürünlerin TSE 1 (Tip
2 ) standardına uygun olarak imal edilmesi gerektiği hususunda düzenleme yapılmıştır. 

Başvuru sahibinin Türk Standartları Enstitüsü Konya Bölge Müdürlüğünden aldığı, 19.07.2007 tarih ve 118064 sayılı yazıda, ihaleyi kazanan isteklinin yetkili satıcısı olduğu üretici firma Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Tic. A.Ş.’nin TS 1 (11.12.2002) Türk Bayrağı ve kumaşı konusunda belgesinin mevcut olmadığı ifade edilmektedir.

İhale dosyasının incelenmesi sonucunda, ihaleyi kazanan firmanın, yukarıda açıklanan şartları taşıyan  TSE belgesine rastlanmamıştır.

İncelenen ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin belgelerinin eksik olması veya uygun olmaması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. İddia edilen hususlarla ilgili olarak, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı’ndan 07.08.2007 tarih ve 1377-10676 sayılı yazı ile teklifi idarece geçerli sayılan iki isteklinin idareye sunduğu belgelere ilişkin görüş istenilmiş olup, anılan kurumun 09.08.2007 tarih ve 135795 sayılı yazısında, teklifi idarece geçerli sayılan iki istekliden hem başvuru sahibinin hem de ihale üzerinde bırakılan firmanın kendi adlarına ait TSE Uygunluk Belgelerinin bulunmadığı, başvuru sahibinin üretici firması olan Alsancak Bayrak San. Tic. Ltd. Şti.’nin TSE Uygunluk Belgesi’nin geçerliliğinin 04.10.2006 tarihinde sona erdiği, başvuru sahibinin ISO 9001: 2000 “Her türlü bayrak ve Flama İmalatı ve Satışı” kapsamlı sistem Uygunluk Belgesinin ve ihale üzerinde kalan firmanın üretici firmasına ait ISO 9001: 2000 “Her türlü bayrak ve Flama İmalatı” kapsamlı belgesinin mevcut olduğu  bildirilmiştir.

 

İdarenin Kuruma gönderdiği belgelerin, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı’ndan alınan görüş yazısı çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda,

 

Teklifleri idarece geçerli sayılan iki istekliden hem başvuru sahibinin hem de ihale üzerinde bırakılan firmanın ihale tarihi itibariyle geçerli, mevzuat hükümlerine, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Bayrağı ve kumaşı için belirlenmiş olan standarda ve idarece teknik şartnamede yapılan düzenlemelere uygun olan, TSE uygunluk belgelerinin idareye teklifleri ile birlikte sunulmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca,

İhale üzerinde kalan firmanın “Her türlü bayrak ve Flama İmalatı” kapsamlı  ISO 9001: 2000 sistem Uygunluk Belgesinin ihale dosyasında mevcut olduğu, söz konusu belgenin ihaleyi kazanan firmanın üretici firmasına ait olduğu, ihaleyi kazanan firmaya üretici firma tarafından yetkili satıcılık belgesi ve anılan belgenin kullanılması hususunda yetki verildiği göz önüne alındığında başvuru sahibinin anılan belgenin uygun olmadığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan,

İhaleyi kazanan firmanın idareye sunduğu Teknik Şartnameye Uygunluk beyanında,   teklif edilen mala ait değerler olarak sadece ürünlerin boyutlarının belirtildiği, başkaca bir değerin veya özelliğin belirtilmediği, 33 kalem malın tamamı için “Teknik Şartnameye Uygundur” şeklinde beyanda bulunulduğu, teknik şartnamenin son bölümündeki “TSE Türk Bayrağı Standartları” ve “Özel Şartlar” bölümlerine ise cevap verilmediği görüldüğünden başvuru sahibinin ihaleyi kazanan isteklinin idareye sunduğu uygunluk beyanında mala ait değerlerin yazılı olmadığı iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, incelenen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği, idarece 2 isteklinin belge noksanlığı nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, ihaleyi kazanan firma ve başvuru sahibinin ise, idareye sundukları TSE belgelerinin, mevzuat hükümlerine, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Bayrağı ve kumaşı için belirlenmiş olan standarda ve idarece teknik şartnamede yapılan düzenlemelere uygun olmaması, ayrıca, ihaleyi kazanan firmanın Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin, idari şartnamede yapılan düzenlemeye uygun hazırlanmaması nedeniyle ihale dışı bırakılmaları gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından   ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul