İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2933
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :4
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2933
Şikayetçi:
 Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasan Halife Mh. Balipaşa Cad. No:28/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Ek Hizmet Binası Necatibey Cad. No: 18 Kat 7 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.07.2007 / 21966
Başvuruya konu ihale:
 2007/60083 İKN|li 100 Adet Yoğun Bakım Ventilatörü Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 07.05.82.0110/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

                                                 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “100 Adet Yoğun Bakım Ventilatörü Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.07.2007 tarih ve 21966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teklif mektubunda teklif bedelini rakamla 1.280.000 ABD Doları olarak belirttikleri halde yazı ile Birmilyonikiyüzsekbin ABD Doları yazmış olmaları ve pilot ortak olarak vermeleri gereken, iş deneyim belgesinin başka tüzel kişilere kullandırılmayacağına dair taahhütnamenin teklif dosyasında bulunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Teklif mektubunda teklif bedelini rakamla 1.280.000 ABD Doları olarak belirttikleri halde yazı ile Birmilyonikiyüzsekbin ABD Doları yazmış olmaları nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı  iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesi, Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmünü amirdir.

 

            İdare tarafından gönderilen belgelerin mevzuat hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibi tarafından idareye sunulan teklif mektubunda  teklif bedelinin rakamla 1.280.000 ABD Doları olarak belirtilmesine rağmen, yazı ile “Birmilyonikiyüzsekbin” ABD Doları olarak yazıldığı görülmüştür. Teklif mektubunun eki olan birim fiyat cetvelinde ise, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun bir şekilde (1.280.000 ABD Doları) yazıldığı anlaşılmış olup, söz konusu teklif mektubunun, teklif mektuplarının taşıması zorunlu olan unsurlardan “Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması” şartını karşıladığı tespit edildiğinden, idarenin anılan istekliyi bu nedenle ihale dışı bırakması yerinde görülmemiştir.

 

2) Pilot ortak olarak vermeleri gereken, iş deneyim belgesinin başka tüzel kişilere kullandırılmayacağına dair taahhütnamenin teklif dosyasında bulunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

             Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde, Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

 

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

            İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 30 unu sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünde, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İş ortaklığında pilot ortak olan başvuru sahibinin idareye sunduğu iş deneyim belgesinin  kendi adına düzenlendiği anlaşıldığından, söz konusu taahhütnameyi idareye sunmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakılması mevzuat hükmüne uygun olmadığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda, başvuru sahibi Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan teklif mektubunda, teklif bedelinin rakamla “1.280.000 ABD Doları” olarak belirtilmesine rağmen, yazı ile “Birmilyonikiyüzsekbin ABD Doları” olarak yazıldığı görülmüş olup, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı anlaşılmış olup, söz konusu teklif mektubunun, teklif mektuplarının taşıması zorunlu olan unsurlardan Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması” şartını karşılamadığı tespit edildiğinden, idarenin anılan istekliyi bu nedenle ihale dışı bırakması uygun olup, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Pilot ortak olan başvuru sahibinin idareye sunduğu iş deneyim belgesinin kendi adına düzenlendiği anlaşıldığından, söz konusu taahhütnameyi idareye sunmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakılması mevzuata uygun olmasa bile teklif mektubundaki yukarıda belirtilen uyumsuzluk nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, başvuru hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

KARŞI OY

           

            4734 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine  uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması  …………… zorunludur” hükmü yer almaktadır.

 

            Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde; teklif mektuplarının taşıması gerekli beş koşuldan biri olarak , “Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması”  zorunludur, düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değerlendirme dışı bırakılacağından  bunların sonradan değiştirilmesi düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulması da mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bu hükümle ihale konusu iş için teklif edilen bedel konusunda daha sonra bir uyuşmazlık çıkmaması amaçlanmaktadır.             

 

            İncelemeye konu ihalede şikayetçinin teklif mektubunda teklif bedeli rakamla “1.280.000- ABD  Doları” olarak, yazıyla ise “BİRMİLYON İKİYÜZ SEKBİN ABD  Doları” olarak belirtilmiştir. İlk bakışta SEK diye bir rakamsal kavram Türkçede olmadığından ,bu yazılım şeklinin  SEKİZ veya SEKSEN  şeklinde tamamlanması olanaklı bulunduğundan, hangisini amaçlandığının bilinmesine de  imkan bulunmamaktadır.

 

Yukarıda belirtilen kanun hükmü amacı doğrultusunda yorumlandığında da, teklif bedelinin yazıyla belirtilen kısmında binler hanesindeki bu eksik yazılımın ihalenin sonucuna etki edecek nitelikte olduğu  açıkça görülmektedir.

           

            Belirtilen nedenlerle; İdarenin yukarıda belirtilen  sebeple başvuru sahibin ihale dışı bırakmasının yerinde olduğu , bu nedenle de   “şikayet başvurusunun  uygun bulunmaması gerekir iken” şikayetçinin teklifinin geçerli olduğu ve  düzeltici işlem verilmesi gerektiği şeklindeki çoğunluk kararına   katılmıyorum.

 

 

                                                                                                           Abdullah DÜNDAR

                                                                                                               Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul