İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2935
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :6
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2935
Şikayetçi:
 Mehmet Şeritoğlu - Medikotek Tıbbı Ekipmanlar Ticaret, Gazipaşa Mah. Borsa Cad. 28.Sokak Coşkun Tuncel Apt. B blok Kat 1 No:1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Baraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22430
Başvuruya konu ihale:
 2007/39582 İhale Kayıt Numaralı “Buhar Sterilizatörü (otoklav) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 07.05.90.0110/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Buhar Sterilizatörü (otoklav) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Şeritoğlu - Medikotek Tıbbı Ekipmanlar Tic.’in 04.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22430 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      idare tarafından yapılan demonstrasyon sonucunda, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 6., 8., 9., 18. ve 19. maddelerine uymadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “4.3.2. maddesi ile, idari şartnamenin 7.3.2.1. maddesinde,“İstekliler teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu tespit etmek amacıyla varsa ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları vb. tanıtım materyallerini ve ürünün başka kamu kurumu veya özel sektör kullanıldığına dair referans listesini ihale komisyonuna sunacaktır. Ayrıca gerek görülmesi durumunda ihale komisyonuna verilen referans listesinden komisyonun uygun göreceği yerde demo (demonstrasyon) yaptıracağına dair taahhütname ibraz edecektir….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 İdarenin 04.05.2007 tarih ve 5118 sayılı yazısı ile başvuru sahibine idari şartnamenin 7.3.2.1. maddesi gereğince referans listelerinde yer alan Adana SSK Hastanesinde  demo yapılması hususu için bildirimde bulunulmuş, başvuru sahibi 08.05.2007 tarih ve 5030 sayı ile hastane kayıtlarına alınan dilekçesi ile söz konusu hastanede halen kullanılmakta olan Otoklav cihazı eski bir model bir cihaz olduğundan teklif ettikleri Trans marka Tek Kayar Kapılı Doymuş Buharlı 825 Lt. Kapasiteli Smart Model cihazlarının özelliklerini taşımadığını, İhale şartnamesinin 7.3.2.1. maddesi gereğince taraflarınca teklif edilen demonstrasyon hizmetini, Adana Devlet Hastanesi’nde bulunan Volan Kapaklı Doymuş Buharlı 825 Lt. Kapasiteli Smart Model Blok Otoklavları üzerinde idare tarafından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirebileceklerini, teklif ettikleri cihazın Kayar Kapılı, demoyu gerçekleştirecekleri Adana Devlet Hastanesi’ndeki cihazın ise Volan Kapaklı olduğunu ve diğer özelliklerinin değişmediğini bildirmiştir. Bunun üzerine idare başvuru sahibine 09.05.2007 tarih ve 5271 sayılı yazısında 14.05.2007 tarihinde, saat 15.00 da Adana Devlet Hastanesi’nde bulunmasını bildirmiştir.

 

            İdare tarafından 14.05.2007 tarihinde yapılan demonstrasyon sonucunda düzenlenen raporda;

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde “Otoklav cihazı, sterilizasyon odası, buhar ceketi, kapağı ve buhar jeneratörü AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.” dendiği, yapılan incelemede cihazın bu kısımlarında titanyum olmadığının tespit edildiği, bu durumun ilgili firmanın demonstrasyon sırasında hazır bulunan temsilcileri tarafından da teyit edildiği, ayrıca Çukurova Kadın Doğum Hastanesi tarafından yapılan otoklav ihalesinde aynı model ve marka otoklav teklif edildiği ve bu ihalenin teknik şartnamesinin 2.6 ncı maddesinde, kendi şartnamelerinin 6 ncı maddesiyle benzer özellikler istendiği ve bu ihale ile ilgili alınan KİK’ in 30.04.2007 tarih ve 2007/ UM.Z-1469 nolu kararında teklif edilen ürünün bu maddeye uymadığı,

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde “Cihaz kayar kapılı ve modüler yapıda        olmalıdır. Kapının açılıp kapanması çift yönlü pnömatik tahrikle sağlanmalıdır.” dendiği, demonstrasyon yapılan otoklav kapağı pnömatik olmamakla birlikte ihale esnasında verilen katalogda da çift yönlü pnömatik tahrikle çalıştığını belirtir bir ibare bulunamadığı, yukarıda bahse konu ihale ve KİK kararında benzer şartname maddesi ile ilgili bilirkişi raporunun aynı yönde olduğu,

 

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde “Buhar sterilizatörü cihazının elektronik kontrol ünitesi üretici firmanın markasını taşımalıdır.” dendiği, komisyon tarafından yapılan incelemede cihazın elektronik kontrol ünitesi üzerinde kendi markasını taşımadığının görüldüğü,

 

Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde “Cihazın çalışması esnasında tarih, zamanlar, ısılar, basınçlar, sterilizasyon safhası, sterilizasyon safhası başlangıç zamanı, sterilizasyon safhasına ait özet vs. gibi tüm parametreler LCD ve grafik ekranda izlenebilmeli, cihazın yazıcısından bastırılabilmelidir.” dendiği, ancak komisyon tarafından yapılan incelemede cihazın LCD ekranı olduğu görülmüş olmasına rağmen grafiksel olarak ekranda izlenemediğinin görüldüğü,                    

 

hususları yer almaktadır. Söz konusu demonstrasyon sonucunda, teklif edilen cihazın yeterli bulunmadığı hususu 14.06.2007 tarih ve 6722 sayılı yazı ile teklif sahibine bildirilmiş olup, 19.06.2007 tarihli yazı ile yeterli bulunmama gerekçesinin istenmesi üzerine, idare 20.06.2007 tarih ve 7116 sayılı yazı ile söz konusu gerekçeleri bildirmiştir. Ayrıca, İdare, başvuru sahibinin itirazı üzerine yazdığı, 17.07.2007 tarihli cevabi yazısında, teklif edilen cihazın ayrıca, teknik şartnamenin 18. maddesine de uymadığını belirtmiştir.

 

            Netice itibariyle,

 

İddia edilen hususa ilişkin olarak, idare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelere istinaden yapılan işlemlerde Kamu İhale Mevzuatı açısından herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin; teklif ettiği cihazın, teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması uygun olduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” bölümünde, “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, İhale üzerinde kalan Teknomed Medikal Sist.Ltd.Şti.’nin teklif ettiği fiyatın idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı anlaşılmış olup, idarenin anılan tebliğde yer alan düzenleme gereği işlem yapmadan ihaleyi sonuçlandırması ihale mevzuatına uygun bulunmamıştır.

 

2) İhale ait ilan ve İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı bölümünde, isteklilerin ürünün başka kamu kurumu veya özel sektörde kullanıldığına dair referans listesini ihale komisyonuna sunacağı, ayrıca gerek görülmesi durumunda ihale komisyonuna verilen referans listesinden komisyonun uygun göreceği yerde demo (demonstrasyon) yaptıracağına dair taahhütname ibraz edeceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu cihazın kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin ilanda ve idari şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri bölümünde, isteklilerin referans listesi vereceği şeklinde yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul