İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2937
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :8
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2937
Şikayetçi:
 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş, Havaalanı Kavşağı İst. Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok Kat:8 Yeşilköy Bakırköy/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar Altındağ/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 23614
Başvuruya konu ihale:
 2007/56033 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Kışlık Giyim Malzemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 07.06.33.0110/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’ nca 27.06.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan 4 Kalem Kışlık Giyim Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş’nin 16.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.08.2007 tarih ve 23614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kaban Teknik Şartnamesinin malzeme tarifi yapan maddesinde, Bay Kışlık Takım Elbise ( 4 Düğmeli ) Teknik Şartnamesinin, Bay Kışlık Takım Elbise ( 2 Düğmeli ) Teknik Şartnamesinin ve Bay Kışlık Pantolon (Makinist) Teknik Şartnamesinin 3.2.2. maddesinde, ipliklerin harmandan karışım yapılmış kamgarn iplik olacağı, %40 yün ± 5, %40 polyester, % 20 en az 4 kanallı enine olan polyester ± 2 istenildiği, ülkemizde bu kumaşı üreten tek firma bulunduğu, kendilerinin bu nedenle ihaleye katılamadığı, söz konusu durumun rekabet ilkesini kısıtladığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Kurumca incelenen “4 Kalem Kışlık Giyim Malzemesi Alımı” ihalesinin Kaban Teknik Şartnamesinin, Bay Kışlık Takım Elbise ( 4 Düğmeli ) Teknik Şartnamesinin, Bay Kışlık Takım Elbise ( 2 Düğmeli ) Teknik Şartnamesinin ve Bay Kışlık Pantolon (Makinist) Teknik Şartnamesinin malzeme tarifi yapan 3.2.2. maddesinde, ipliklerin harmandan karışım yapılmış kamgarn iplik olacağı, %40 yün ± 5, %40 polyester ± 5, % 20 en az dört kanallı enine kesitli olan polyester ± 2 istenildiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 21.08.2007 tarih ve 13485 tarihli yazıda;

 

TCDD tarafından bay ve bayan personelin kışlık giyim eşyalarının model ve kumaş renklerinin tasarlanması, bunlara ait numunelerin hazırlanması, TCDD tarafından hazırlanacak teknik şartnamelere konmak üzere ürünlere ait kumaş özellikleri, çizimleri vs bilgilerin verilmesi ile hazırlanacak numunelere göre yapılacak alımlarda muayene ve kabul işlemlerine ait danışmanlık hizmetinin yüklenici tarafından sağlanması işine ait hizmet alımının, Kamu İhale Kanunu’ nun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Doğrudan Temin Usulü ile modacı Faruk Saraç’ tan teklif alınarak sağlandığı, adı geçen modacının görüşü doğrultusunda hazırlanan şartnamelere göre 29.01.2007 tarihinde açık ihale yöntemiyle ihaleye çıkıldığı, ihaleye 8 firmanın teklif verdiği, ancak firmaların numuneleri model ve dikim unsurları açısından teknik şartnameye uygun bulunmadığından ihalenin iptal edildiği, söz konusu ihale esnasında kumaşın türü konusunda benzer şikayetlerde bulunulduğu, bunun üzerine kumaş hakkında piyasa araştırması yapıldığı, 23.02.2007 tarihinde Aydınlık İç Dış Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. , Cotton Tekstil, Akmens Tekstil ve Kumaşçılık San. Tic. Ltd. Şti. ve Ceysi Tekstil Mümessilliği Firmalarına gönderilen yazılarla” % 40 yün, % 38 polyester, % 20 dört kanallı enine kesitli polyester, % 2 likra kumaş” türünün üretilip üretilmediğinin sorulduğu, firmalardan alınan cevapta bu kumaşları ürettiklerinin belirtildiği,

 

Modacı Faruk Saraç’ ın 26.02.2007 tarihli yazısında da ifade ettiği üzere, ” % 40 yün, % 38 polyester, % 20 dört kanallı enine kesitli polyester şeklinde ifade edilen kumaş kalitesi ve fonksiyonelliği, çağdaş tasarım ve kullanıma uygun olması, nemi bedenden uzak tutması, diğer kumaşlardan daha hızlı kuruması, yumuşaklığı, hafifliği, nefes alma özelliği, bakım kolaylığı, ev ve sanayi tipi makinelerde de yıkanabilir ve kurutulabilir özelliğinden dolayı bu kumaş türünün tercih edildiği, dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi THY, PTT vb. gibi Kamu Kurumlarının da bu özellikteki kumaşları üniformalarında halihazırda kullanmakta olduğu,

 

27.06.2007 tarihinde ihalesi yapılan 4 kalem giyim malzemesi (2 düğme, 4 düğme, kışlık pantolon ve kaban) ihalesine 6 firma tarafından teklif verilmesinin  rekabetin oluşması yönünde olumlu bir gelişme olduğu,

 

Söz konusu ihalenin sadece kumaş ihalesi olmayıp, fiyatların önemli bir kısmının tasarıma bağlı giyim bedeli oluşturduğu,

 

Adı geçen ihalenin sadece yerli isteklilere yönelik olmayıp yabancı isteklilere açık olduğu, bu nedenle firmaların iddia ettiği gibi kumaşın ülkemizde tek üreticisi olduğu hususunun makul görülmediği, kumaşı yurt dışından getirtmenin de mümkün olduğu,

 

Talep edilen kumaş cinsinin yapılan incelemede kışın üşütmeyen yazın terletmeyen ve hava akımı sağlayarak rahat bir kullanım sağlayan özelliklere sahip olduğu

 

ifade edilmiş olup, idarece yapılan ve belgelerle desteklenen açıklamanın doğru olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, ihale dokümanında söz konusu ihalenin tüm isteklilere açık olduğu, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacağı, kısmi teklif verilebileceği, isteklilerin teklifleriyle birlikte, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun numunelerini verecekleri, veremeyenlerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hususlarının düzenlendiği görülmüştür.

 

27.06.2007 tarihinde ihalesi yapılan 4 kalem kışlık giyim eşyası alımı işi için; 6 firma tarafından teklif verilmiş olup, iddia edilen husus ile ilgili olarak, hiçbir firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, söz konusu ihalenin, sadece kumaş alımı ihalesi olmayıp, giyim eşyası alımına ilişkin olduğu, iddia edilen hususun ihale konusu giyim eşyasının malzemesine yönelik olduğu, teklif fiyatlarının önemli bir kısmını tasarıma bağlı olarak dikim bedelinin oluşturduğu, malzeme özelliklerinin belirlenmesi aşamasında bilirkişi görüşü alındığı ve bu kumaşın tedarik edilip edilemeyeceği yönünde yapılan piyasa araştırması sonucu, birden fazla firmanın anılan malzemeyi satabileceğini belirttiği, ihalenin yabancı isteklilere de açık olduğu, ayrıca kumaşın yurt dışından da getirtilebileceği, kaliteli olduğu anlaşılan kumaşın özelliklerinin daha rahat bir kullanım ortamı sağladığı, 6 firma tarafından teklif verildiği ve iddia edilen husus ile ilgili olarak hiçbir firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, dolayısıyla, ihalede rekabetin oluşmadığından söz etmenin mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul