• Karar No: 2007/UM.Z-2939
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :10
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2939
Şikayetçi:
 Mete Yılmaz - Hda Medikal, Çetin Emeç Bulvarı 7.Cadde 16/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 06100 Etlik Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/37281 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz 2007 Yılı İhtiyacı Olan 15 Kalem Sütür Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 07.06.48.0165/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz 2007 Yılı İhtiyacı Olan 15 Kalem Sütür Alımı (14. Kalem) ihalesine ilişkin olarak şikayetçinin 11.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 10.08.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, aynı tarihte şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 21.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu ihaleye istekli olarak katıldıkları, ihaleye istekli olarak katıldıkları, ilk oturumda kendilerinin eksik belgelerinin bulunduğunun bildirilmediği ve teklif fiyatlarının açıklandığı, daha sonra 10.08.2007 tarihinde bildirilen kesinleşen ihale kararıyla belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarını öğrendikleri, eksik olduğu bildirilen, ortağı veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi ilgili standart formu doldurarak teslim ettikleri ancak idarenin gerekli özeni göstermeyerek ihale günü teklif fiyatlarının açıklanmasına rağmen kendilerini değerlendirme dışı bıraktığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) nolu alt bendinde ihaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin ihaleyi yapan idare tarafından istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeleri tanımlayan 34 üncü maddesinin (e) bendinde de isteklilerden gerçek veya tüzel kişi olmaları durumuna göre ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin isteneceği belirtilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale ilanının 4.1.9 uncu ve idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (n) bendinde ihaleye teklif verecek isteklilerden gerçek veya tüzel kişi olmaları durumuna göre ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname vermeleri gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından ihale günü yapılan ilk oturumda isteklilerin teklif zarfları açılmış ve ilgili standart forma uygun olarak zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu tutanakta başvuru sahibi HDA Medikal’in ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamenin teklif zarfı içinde yer almadığı “yok” kaydıyla tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde de ilgili belgenin dosyada olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin başvuru sahibi HDA Medikal’i eksik belgesi bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasında kamu ihale mevzuatı yönünden aykırılık bulunmamaktadır.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun tekliflerinin alınması ve açılması başlıklı 36 ıncı maddesinde “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır” hükmü yer almaktadır.

 

Madde metninden anlaşılacağı üzere ihale komisyonu tarafından eksik belgesi bulunan istekliler tutanakla tespit edilmekle birlikte bu isteklilerin teklif fiyatının açıklanmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda iddia ettiğinin aksine ilk oturumda teklif fiyatının açıklanması isteklinin bütün belgelerinin tam olduğu anlamına gelmemektedir. Bu tespitler ışığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul