İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2940
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :11
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2940
Şikayetçi:
 Korulu Group Sağlık Hizmet Ltd. Şti., Koza Sokak 20/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 06100 Etlik Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24822
Başvuruya konu ihale:
 2007/37281 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz 2007 Yılı İhtiyacı Olan 15 Kalem Sütür Alımı (14. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 07.06.82.0165/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz 2007 Yılı İhtiyacı Olan 15 Kalem Sütür Alımı (14. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Korulu Group Sağlık Hizmet Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.08.2007 tarih ve 24822 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye istekli olarak katıldıkları, ihale dokümanında rekabeti engelleyici bazı hususlar olduğu iddiasıyla idareye başvurdukları, ancak olumlu yanıt alamadıkları, buna rağmen ihaleye teklif verdikleri, başvuruya konu kaleme daha düşük teklif vermelerine rağmen tekliflerinde sundukları Atramat marka ürünlerin teknik şartnamede belirtilen etiketleme ölçütlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu durumun nesnel bir değerlendirme olmadığı, aynı idarenin daha önce Atramat marka ürün alımı yaptığı, dolayısıyla teklif değerlendirmesi aşamasında yapılan idari işlemlerin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalede, şikayete konu kalem olan Polyglycolic Acid Sentetik Multiflament Absorbe Olabilen Cerrahi İplik için hazırlanan teknik şartnamenin Ambalaj Şekli ve Miktarı başlıklı bölümünün 5 inci maddesinde “Birim ambalaj üzerindeki yazı bilgileri orijinal baskı olacak ve hiçbir şekilde etiketlenmeyle yapıştırılmış olmayacak” düzenlenmesi yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 12. maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir” hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesinde de “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu mevzuat hükümlerinden hareketle idarenin teknik şartnamenin içeriğinin belirlenmesi konusunda verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamak ve rekabeti engellememek şartıyla serbestisi bulunmaktadır. Öte yandan teknik şartname hazırlanırken idareyi sınırlandıran bir başka husus da belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilememesidir. Dolayısıyla teknik şartnamede, malın teknik özelliklerinin dış ambalaj üzerine yazılmayıp, orijinal olarak ürün üzerinde bulunması gerektiği düzenlemesinin yapılması teknik şartname hazırlanırken idareyi sınırlandıran ölçütlerden birisi değildir.

 

Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibi 21.05.2007 tarihinde Numune Teslim Tutanağı’nı düzenleyerek Atramat marka numuneyi idareye sunmuştur. 27.06.2007 tarihinde ihale komisyonunun iki üyesi tarafından hazırlanan numune değerlendirme raporunda 14 üncü ve 15 inci kalemler için “teknik şartnamenin ambalaj şekli ve miktarı bölümünün 5 inci maddesine (yapıştırma etiket olması nedeniyle) uygun değildir” tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla yasal olarak yapılmış bir değerlendirme çerçevesinde teklif edilen ürüne ait numunelerin teknik şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatı yönünden aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul