• Karar No: 2007/UM.Z-2942
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :13
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2942
Şikayetçi:
 Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İsmetpaşa Cad., 459. Sokak, Karaboğa Melli İşhanı, No: 26, ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kavakmeydan Mah., Maraş Cad., Numune Hastanesi Yanı, TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2007 / 22130
Başvuruya konu ihale:
 2007/60594 İhale Kayıt Numaralı “158 Kalem Tıbbi Malzeme 8 Kalem İlaç 1 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (133 üncü Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 07.05.85.0200/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Ağız ve Diş Sağlıgı Merkezi’nce 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “158 Kalem Tıbbi Malzeme 8 Kalem İlaç 1 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (133 Üncü Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.08.2007 tarih ve 22130 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan tamamıyla önyargılı ve taraflı bir raporla değerlendirme dışı bırakıldığı, daha pahalı olan bir ürünün tercih edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde;

 

            Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

            Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

 

          Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

           Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale ilanının 4.3.1 inci maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “Firmalar ihalede teklif verecekleri malzemelerin numunelerini ,teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla kullanılan birimlerde denenmek üzere ihale tarihinden 2(iki) gün öncesine kadar üzerine sıra numarası belirtilerek tutanak karşılığında satın alma komisyonuna teslim edeceklerdir. Numuneler ihale sonuçlanıncaya kadar Kurumda kalacaktır. 2(iki) gün öncesine kadar numunesi teslim edilmeyen ürünlere verilecek teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Numune değerlendirmesi yapılırken 09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı´na ait Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren kalemlerin orjinal ambalajında olmaları ve üzerlerinde CE amblemi olması gerekmektedir.Orjinal ambalajında olmayan ve üzerinde CE amblemi bulunmayan ürünlerin CE belgeleri istenmesi halinde aslı veya noter tasdikli sureti komisyona teslim edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince, ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak teklife ilişkin tüm unsurların teklif zarfı ile birlikte verilmesi gerekmektedir. İdarece yapılmış olan düzenleme, teklifin bir unsuru olan numunelerin, tekliflerden ayrı olarak teslim edilmesine olanak vermektedir ve bu nedenle Kanun hükmüne aykırıdır.  Kanun hükmü gereğince, tekliflerin ihale saatine kadar verilmesine olanak tanınmalıdır. Numunelerin ihale tarihinden en az 2 gün önce teslim edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme ile, numune istenilen kalemlere ilişkin olarak teklif verme süresi, Kanun hükmüne aykırı olarak kısaltılmış bulunmaktadır. Aynı zamanda, orijinal ambalajında olmayan ve üzerinde CE amblemi bulunmayan ürünlerin CE belgeleri istenmesi halinde aslı veya noter tasdikli suretlerinin komisyona teslim edileceğine ilişkin düzenleme de Kanun hükmüne aykırıdır. Sonuç olarak anılan düzenleme, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 5 inci maddesinde yer alan eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu gibi tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında nesnel nitelikte değerlendirme yapılmasını engelleyecek niteliktedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul