İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2943
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :14
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2943
Şikayetçi:
 Hatay İlaç Ticaret Ltd. Şti., Cebrail Mah., Fatih Cad., Nato Sok., İshakoğlu Apt., No:8/4 Antakya/ HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Doğumevi Hastanesi, Atatürk Bulvarı No:60 31200 İskenderun/ HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.07.2007 / 21866
Başvuruya konu ihale:
 2007/47960 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Malzeme Alımı (57,64,65,68 İnci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 07.05.81.0200/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Doğumevi Hastanesi’nce 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Malzeme Alımı (57,64,65,68 İnci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Hatay  ilaç  ticaret  ltd. Şti.’nin 20.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.07.2007 tarih ve 21866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 57, 64, 65, 68’inci kalemlerinde ihale üzerinde bırakılan firmaların teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “İhale esnasında alımı yapılacak malzemelerin numune ve katalogları ihale komisyonuna sunulacaktır.Numunesi olmayan kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.Ayrıca numuneler ihale komisyonunca değerlendirme yapılacak, uygun olmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.”; 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.”düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler arasında katalog ibrazı öngörülmüştür.

 

            İhalenin 57 nci kalemine (foley sonda no:18) ilişkin olarak Şifa Medikal ve Delkar İnş. Nak. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından katalog ibraz edilmemiştir. Anılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Medimpeks Tıbbi Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi şirket tarafından sunulan kataloglar ise yabancı dilde sunulmuştur. İdari Şartnamenin 19 uncu maddesi hükmü gereğince, Türkçe onaylı tercümesi sunulmayan kataloglar geçersiz sayılmalıdır. Bu nedenle anılan şirketlerin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            İhale üzerinde bırakılan şirket tarafından sunulan katalog üzerinde Alaris Medical System firması ve Med. Ltd. Şti. ibareleri bulunan, Smartsite markasına ait katalogtur. İhale üzerinde bırakılan şirketin teklif mektubunda Tyco/Kendall marka ürünün teklif edildiği beyan edilmektedir. Sunulan katalogda ise bu markaya ilişkin bir ibarenin bulunamadığı görülmüştür.  İdare tarafından tarafımıza gönderilen ihale dosyasında ayrıca Tyco/Kendall marka foley sonda no:18’e ilişkin olarak sunulmuş olan bir kataloga rastlanılmamıştır. Açıklanan nedenlerle bu firmanın teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması, geçerli teklif kalmayan ihalenin 57 nci kaleminin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            2) İhalenin 64 ve 65 inci kalemlerine ilişkin olarak {64-Hızlı emilebilir sentetik sütur no:0 37 mm Y.İğne (9.000 Adet) 65-Hızlı emilebilir sentetik sütur no:1 40 mm  Y.İğne (9.000 Adet)} Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Doku desteği 7. günde %50, 14. günde %0 olmalı. 6-7 hafta sonunda tamamen emilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan şirket tarafından sunulan teknik bilgileri içeren yazıda, süturların 4-6 ay içerisinde tamamen emildiği belirtilmektedir. Anılan nedenle teklif edilen ürünün şartnameye aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

 

3) İhalenin 68 inci kalemine (68-Emilebilir sentetik sütur no:2  40 mm Y.iğne 9.000 Adet) ilişkin olarak Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde; “3-4 hafta süre ile doku desteği sağlanmalı, 60-70 gün sonunda tamamen emilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan şirket tarafından sunulan teknik bilgileri içeren yazıda, PGA süturlarının 4-6 ay içerisinde tamamen emildiği belirtilmektedir. Anılan nedenle teklif edilen ürünün şartnameye aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü, İhale İlanının 4.3.2 nci maddesinde;  “Malzeme ilgisine göre TSE  belgesine, TSE uygunluk belgesine Türk standartları olmayanfakat tespit edilmiş esasları uluslararası veya yabancı standartlara uygunluk belgelerinden (ISO, VDE, FDA, TÜV, UL,vb)  en az birine sahip olmalıdır.Bu kalite belgesine ait TÜRKAK belgesini ibraz edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için istenecek bilgi ve belgeler arasında, “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,” sayılmış ve bu bilgi ve belgelerin istenmesine ilişkin olarak: “…İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, idarelerin, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belgelerin istenmesi ve söz konusu belgelere ilişkin yeterlik kriteri öngörmesi mümkündür.

 

İdarenin yukarda belirtilen düzenlemesi incelendiğinde; isteklilerden ISO, VDE, FDA, TÜV, UL ve benzeri belgeler, sertifikalar, standartlar istenildiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu,  kısaltma ve/veya sembollerin içeriğinin belirtilmediği, cümlede vb. yazılmak suretiyle belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verildiği, ancak bu durumun belirsizliği daha da güçlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, İdari Şartnamenin 7.3.3 numaralı maddesinde yer verilen düzenlemesinde; idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve red kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Aynı zamanda, ilgili maddedeki düzenlemede yer alan “Bu kalite belgesine ait TÜRKAK belgesini ibraz edecektir.” ifadesi ile istenilen tüm belgeler için TÜRKAK teyit belgesinin istenildiği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınmasının zorunlu olmadığının belirtildiği, anılan düzenlemenin Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu ve İdari Şartnamenin 7.5.6 ncı maddesi ile çeliştiği tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul