İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2944
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :15
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2944
Şikayetçi:
 Tiryaki İnşaat Yat.İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., 19 Mayıs Mahallesi Gazi Caddesi No: 91 K.1 D.4 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Gez Mah. Hastaneler Cad. 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20848
Başvuruya konu ihale:
 2007/59500 İKN|li 131.000 Kg Domates Salçası Alımı İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.05.40.0197/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 13.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 131.000 Kg Domates Salçası Alımı ihalesine ilişkin olarak Tiryaki İnşaat Yat.İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.07.2007 tarih ve 20848 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhaleye sundukları birim fiyat teklif mektubunun ihale dokümanı içeriğinde verilen  KİK19.0/M nolu standart formun 8 inci maddesine uygun olmadığı ve yetki veren/imalatçı firmanın imza sirküsünün sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu belgelerin tamamlatılarak değerlendirmeye alınmaları gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Birim fiyat teklif mektubu ile ilgili iddiaya ilişkin olarak;

Bahse konu ihalenin ihale ilanının 9 uncu maddesinde ve İdari Şartnamenin 21 inci maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve ihalede kısmi teklif verilebileceği belirtilmiştir.

 

İhale konusu işin 7 kalemden oluştuğu, bu kalemlerin teslim yeri ve miktarlarının İç Ted.Blg.Bşk.Lığı/Erzurum 19.000 Kg, 48 nci Mot.P.Tug.K.Yrd.Lığı/Bayburt 11.000 Kg, 14 ncü Mknz.P.Tug.K.Lığı/Kars 30.000 Kg, 9 ncu Mot.P.Tug.K.Lığı/Sarıkamış 17.000  Kg, 1 nci Mknz.P.Tug.K.Lığı/D.Bayazıt 14.000 Kg, 5 nci Hd.A.K.Lığı/Iğdır 25.000 Kg, 34 ncü Mot.P.Tug.K.Lığı/Patnos 15.000  Kg olduğu tespit edilmiştir.

 

Kısmi teklife açık olan ihalelerde kullanılması gereken birim fiyat  teklif mektubunun 8 inci maddesinde; “İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden  KDV hariç [para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.] 4 bedel karşılığında  yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” hükmü, 5 nolu dipnotta; “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8 inci maddenin devamı olarak “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece hazırlanan KİK0.19.0/M nolu standart formun yukarıdaki dipnot hükmüne uygun olarak hazırlandığı ve bu birim fiyat teklif mektubunun ihale dokümanı içinde isteklilere verildiği, başvuru sahibinin teklif mektubunun 8 inci maddesinde 5 nolu dipnotta yer alan hususun yer almadığı, eki birim fiyat teklif cetvelinde 7 kalemin hepsine fiyat teklifi verildiği, 5 nolu dipnotta yer alan hükme birim fiyat teklif mektubunda yer verilmemesi hususunun başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi Teklif” başlıklı bölümünde; “İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir.” hükmü yer almaktadır. İdari şartnamenin 21.1. maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu düzenlenmiştir. Kısmi teklife kapalı olan ihalelerde istekliler işin tamamı için teklif vermek zorunda olup, kısmi teklife açık olan ihalelerde işin tamamına veya istedikleri kaleme teklif vermekte serbesttirler. İhalenin kısmi teklife açık olmasının bir sonucu ve gereği olarak kısmi teklife açık olan ihalelerde teklifler kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecek, teklif edilen her bir mal kalemi için fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerinden bir veya daha fazlası istekli üzerinde bırakılabilecek, bu durumda istekli, üzerinde kalan mal kalemi tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle işi yapacaktır. 5 nolu dipnot hükmü bu duruma ilişkin olarak düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.


Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdarece ihale dokümanı ekinde yer verilen teklif mektubu örneği standart forma uygun düzenlenmiş ve ihaleye katılan diğer istekli teklif mektubunu buna uygun olarak vermiştir.Başvuru sahibinin teklif mektubunun standart forma aykırı olarak verilmesi nedeniyle ihale dışı bırakılması yerinde olup, teklif mektubundaki bu aykırılığın sonradan düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

 

İmza sirküleri ile ilgili iddiaya ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İhaleye üretici/imalatçı firma veya yetkili satıcılar katılabilecektir.İdari Şartnamede istenen belgelere sahip üretici/imalatçı firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği yetkili satıcılarda ihaleye katılabilecektir.Bu yetki belgelerinin aslı veya yurt içi üretici/imalatçı firmalar için aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri; yurt dışı üretici/imalatçı firmalar için ise ilgili ülkedeki T.C. elçilik/konsolosluk onaylı veya apostille kaşeli olanları ihale komisyonuna verilecektir.Yetki veren üretici/imalatçı firmanın imza sirküsü de yetki belgesi ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden başvuru sahibinin yetki belgesini teklif zarfı içinde idareye sunduğu, yetki veren üretici/imalatçı firmanın imza sirküsünün teklif zarfı içinde yer almadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. . "İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması" bölümünde;  “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıdaki hükmü gereğince belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasının istenmesi “teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmama” ile sınırlandırılmıştır. Tamamlanabilecek olan eksiklik teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge ve belgelerdeki önemsiz bilgi eksiklikleridir. İdari şartnamenin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesi ile istenen belgelerin eksik veya usulüne uygun olmaması durumunda bu eksiklik teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir. 7 nci madde ile istenen belgelerin eksik olması durumunda Kanunun 37 nci maddesi gereğince eksik belgenin tamamlanması yoluna gidilemeyecektir. Dolayısıyla başvuru sahibine yetki veren üretici/imalatçı firmanın imza sirküsünün sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul