• Karar No: 2007/UM.Z-2945
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :16
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2945
Şikayetçi:
 Mera Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti, Mahatma Gandhi Cad. 90/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2831
Başvuruya konu ihale:
 G2831 İhale Kayıt Numaralı “Yem Bitkileri Tohumluğu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2006 tarih ve 07.00.55.0197/2007-5 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Valiliği İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan Yem Bitkileri Tohumluğu Alımı ihalesine ilişkin olarak Mera Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti’nin 25.01.2007 tarih ve 2831 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan başvurunun görev yönünden reddine, dilekçenin bir örneğinin T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Sivas Tarım İl Müdürlüğü tarafından 555 ton yonca tohumunun kilosu 7.25 YTL bedelle, 563 ton korunga tohumunun kilosu 2.35 YTL bedelle ve 100 ton adi fiğ tohumunun kilosu 1.60 YTL bedelle ihale yapılmadan Maro Tarım firmasından doğrudan alımla alındığı, toplam satın alma bedelinin 5.506.800 YTL gibi yüksek bir bedel olduğu, ihale yapılmaması nedeniyle devletin büyük zarara uğratıldığı, Sivas Valiliğine konu ile ilgili yazdıkları dilekçeye henüz cevap verilmediği ancak başka bir firmanın aynı konuya ilişkin itirazına Sivas İl Müdürlüğü tarafından ihalenin 4734 sayılı kanunun 3(a) maddesine istinaden şeffaf bir uygulama ile yapıldığı cevabı verildiği, bu gibi büyük bir alımın itinalı ve gizlilik içinde bir oldu bitti ile yapılarak nasıl bir şeffaflık sağlandığı, bu miktarları temin edebilecek firmaların sözleşmenin yapıldığı tarihten 20-25 gün sonra alımdan haberdar oldukları, aynı idarenin geçen sezon 4734 sayılı kanunun 3 (a) maddesine göre aynı firmadan yapacağı alım, diğer firmaların başvuruları sonucu idarece iptal edildiği, ihale yapılarak yoncanın kilosunun 4.65 YTL, korunganın kilosunun 1.20 YTL bedelle alındığı, bu durumun rekabetin boyutunu göstermesi açısından örnek olduğu, 4734 sayılı kanunun 3(a) maddesinin tarımda üreticilerin oluşturdukları birliklerin (TMO, Çaykur, Fiskobirlik vs.) üye ortaklarından zaman ve koşulları göz önüne alarak doğrudan ürün alımını ilgilendiren bir madde olduğu, Sivas İl Müdürlüğünün ürün değil tohum aldığı, yüzde yüzüne yakını ithal olan bu tohumlukların bu madde kapsamına giremeyeceği, yonca, korunga ve fiğ tohumlulukların Sivas şartlarında Mart ayı sonundan önce ekilmesinin mümkün olmadığı, bu gibi teknik gerçeklere rağmen yangından mal kaçırır gibi doğrudan alım yapılmasını anlayamadıkları iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları istisna tutulmuştur.

 

Kamu İhale Tebliğinin “III- İstisnalara İlişkin Düzenlemeler” başlıklı maddesinde “Kanun kapsamına giren kuruluşlar, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere, tarım ve hayvancılıkla ilgili ürün alımlarını; müstahsil, ilk işleme niteliğindeki işletme ve tesisleri işleten üreticiler ve bunların ortağı bulundukları tarımsal amaçlı kooperatifler ile üretici birliklerinden, ayrıca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Atatürk Orman Çiftliğinden ve fidan alımlarını Çevre ve Orman Bakanlığından; kendi belirleyecekleri esas ve usuller çerçevesinde 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında yapabilecektir. Kurumun bu hususa ilişkin esas ve usulleri belirleme görevi bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin başvuruları inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına, dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul