İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2946
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :17
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2946
Şikayetçi:
 Dent Lazer Sağlık İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Halaskar Gazi Cad. Teyyareci M. Alibey Sk No: 1/3 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Akçaabat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Samsun Cad. Sahil Yolu Üzeri 61300 Akçaabat/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21059
Başvuruya konu ihale:
 2007/74793 İhale Kayıt Numaralı “Göz Ameliyat Mikroskobu Cihazı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.05.48.0197/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akçaabat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Göz Ameliyat Mikroskobu Cihazı ihalesine ilişkin olarak Dent Lazer Sağlık  İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.07.2007 tarih ve 21059 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Göz Ameliyat Mikroskobu teknik şartnamesinin 9 uncu maddesinde ameliyat mikroskobunun üzerinde en az 160 derece bükülebilir binoküler tüb istendiği, bu maddenin ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihazı tarif ettiği,

           

2) İdare tarafından gönderilen kesinleşen ihale kararı ile sundukları iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4 maddesinde istenen benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarını öğrendikleri, iş deneyim belgesine konu cihazın lazer cihazı olduğu, iş deneyim belgesinin kabul edilmesi gerektiği,

 

            3) 06.07.2007 tarihli dilekçe ile yaptıkları şikayet başvurusuna idarenin verdiği cevapta değerlendirme dışı bırakılma nedenleri olarak 11 hususa yer verildiği, bu değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinin uygun olmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanı ile idari şartnamede teknik şartnameye uygunluk belgesi ve katalogun  istendiği,

 

            İhale işlem dosyasında var olan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından MÖLLER Hİ-r 900C model cihazın teklif edildiği, bu cihaza ait teknik şartnameye uygunluk belgesinde ameliyat mikroskobunun üzerinde 160 derece bükülebilir binoküler tüb olduğunun beyan edildiği, anılan isteklinin teklif zarfı içinde MÖLLER Hİ-r 900C ve MÖLLER Hİ-r 900E model cihazlara ait İngilizce ve Türkçe katalog sunduğu tespit edilmiştir.

 

Kurumumuzun 21.08.2007 tarih ve 11238 sayılı görüş yazısı ile akademik bir kuruluştan “Teknik şartnamenin özellikle teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen MÖLLER Hİ-r 900C model cihazı tarif edip etmediği ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde yer alan “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” düzenlemesi açısından incelenerek söz konusu teknik şartname hükmünün verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup olmadığı hususları sorulmuş, akademik kuruluştan gelen 24.08.2007 ve 1899 sayılı yazıda  teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen MÖLLER Hİ-r 900C model cihazı tarif etmediği, piyasada bu özelliği sağlayan birkaç cihazın bulunduğu hususlarına yer verildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

                       

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinin, “ihale konusu malın adı: Göz Ameliyat Mikroskobu Cihazı alımı”,

           

7.3.1 maddesinde, “... istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25’i oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.”,

 

            İhale ilanı 4.4 maddesi ve idari şartname 7.4.1 maddesinin, “Bu ihalede benzer iş olarak, Herhangi bir sağlık kuruluşuna ihale konusu cihazlara ait satışın noksansız tesliminin yapıldığına dair belgeler kabul edilecektir.”,

   

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, iki istekli tarafından ihale dokümanı satın alındığı ve teklif verildiği, teklif veren isteklilerden başvuru sahibinin iş bitirme belgesinde ise iş deneyimine ilişkin ihale konusu işin adının Lazer cihazı alımı ile ilgili olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinde ise iş deneyimine ilişkin ihale konusu işin adının “6 Kalem Tıbbi Göz Cihazları Alım İhalesi (Göz Ameliyat Mikroskobu)” olarak belirtildiği, ihalenin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olan iş bitirme belgesi sunan isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

 

            Benzer iş : İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

 

            İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini, ...  ifade eder.” hükmü,

 

            “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

             a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

 

            İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin "iş deneyim belgesi"nin ibrazı istenir.

                  …..

 

            İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

 

            İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü, 

           

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ...” hükmü yer almaktadır.

            İhale ilanında ve idari şartnamede benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı belirlenmesine yönelik yapılan düzenlemenin Kanun ve Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği, ayrıca ilanı okuyan bazı firmaların anılan ihaleye teklif verememiş olabilecekleri de dikkate alındığında temel ilkelerden rekabet ilkesinin söz konusu ihalede oluşmadığı ve bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibine,  iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4 maddesinde istenen benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, başvuru sahibince 06.07.2007 tarihli şikayet dilekçesi ile idareden “şirketlerinin ihaleden hangi nedenlerle ayrı tutulduğu” hususunda bilgi istendiği, idarenin 09.07.2007 tarihli ve 244 sayılı yazısında ihale komisyon kararında da yer alan değerlendirme dışı bırakılma nedenlerini 11 madde halinde saydığı, bu maddeler içinde kesinleşen ihale kararında yer verilen hususa da yer verildiği tespit edilmiştir. Her ne kadar idarenin kesinleşen ihale kararının bildiriminde, teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden sadece birine yer vermesi uygun olmasa da başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ve teknik şartnameye uygunluk belgesinde teknik şartnamenin 9 uncu maddesini karşılamadıklarını beyan ettiği ve  idare tarafından değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden birinin bu olduğu tespit edildiğinden bu durum sonuca etkili görülmemiştir. Ayrıca 2 nci iddia konusu ile ilgili olarak saptanan aykırılık nedeniyle ihalenin iptali gerektiğinden diğer ihale dışı bırakılma gerekçelerinin detaylı incelenmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde, “Şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.”,

 

Şikayet başvurusu tarihinde yürürlükte bulunan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet Üzerine Verilen Kararlar” başlıklı 34 üncü maddesinde de;

 

“İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.

 

            Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

 

            a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

 

            b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.”,

 

            Hüküm ve düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibi tarafından 06.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece 09.07.2007 tarihli yazı ile şikayetin uygun bulunmadığı, söz konusu yazının 11.07.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında 17.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, açıklanan nedenlerle söz konusu sözleşmenin 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak imza altına alınmış olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği ve  tek geçerli teklif bulunduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul