• Karar No: 2007/UM.Z-2947
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :18
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2947
Şikayetçi:
 Aksaray Tır Nakliyat San Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Fatih Önal, Ssk İş Merkezi Kat:1 No: 106 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Ereğli Şeker Fabrikası, Sümer Holding A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Adana Yolu 9.Km 42320 Ereğli/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22658
Başvuruya konu ihale:
 2007/60585 İhale Kayıt Numaralı “Linyit Kömürü Alımı (2400 Kcal Linyit Kömürü Alımı Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.05.97.0197/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Ereğli Şeker Fabrikası’nca 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Linyit Kömürü Alımı (2400 Kcal Linyit Kömürü Alımı Kalemi) ihalesine ilişkin olarak Aksaray Tır Nakliyat San Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Fatih Önal’ın  08.08.2007 tarih ve 22658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesine aykırı olarak idarenin kesinleşen ihale kararını ihale kararının onay tarihini izleyen üç içinde ilgililere bildirmediği,

 

2) İdari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile kömürün kül baz değerinin %30 dan az olmasının istendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen kömürün Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) analiz raporuna göre kül baz değerinin %35.68 olduğu, bu analiz raporunun imzalı ve kaşeli olmadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyat ve miktarın çarpılması sonucunda bulunacak toplam tutarın yazıyla ve rakamla yazılmadığı, bu hususun açıklığa kavuşturulması için yaptıkları başvuruya idarenin verdiği 16.07.2007 tarihli ve 4122 sayılı cevabi yazıda (Ek:18) kalori bazında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kömür cinsleri fiyat ve miktar çarpımı sonucu çıkan tutarın yazılmadığı, ancak üç kömür cinsi tutarlarının toplamının rakamla ve yazıyla yazıldığı ve bu durumun tip idari şartnamenin 32.2.3 maddesi uyarınca aritmetik hata kabul edilerek resen düzeltme yapıldığı hususlarına yer verildiği, oysa ki bu durumun aritmetik hata değil, çarpım sonucu oluşan tutara ekli cetvelde yer verilmemesi nedeniyle oluşan bir eksiklik olduğu,

 

4) İhale üzerinde bırakılan istekli Zontaş firmasının iş deneyim belgesinin Fırat Taşımacılık İnş. Gıda Ltd. Şti firmasından alındığı, bu firmanın kamu ihalelerine katılmasının yasaklı olduğu, bu firmadan alınan iş deneyim belgesi ve faturalara mesnet her hangi bir iş bağlantısının bu iki firma arasında olmadığı, anılan istekli tarafından sunulan bu belgeler ile muavin defterinin usülsüz olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

27.08.2007 tarih ve 2007/AK.M-597.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmiş olup,  inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            05.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin ihale komisyon kararının 27.07.2007 tarihinde alındığı, ihale komisyon kararının Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 27.07.2007 tarih ve 12/52 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiği, kesinleşen ihale kararının şikayetçiye 31.07.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            Şikayetçinin başvurusunda; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir...” hükmü yer almasına rağmen idare tarafından bu sürenin aşıldığı belirtilmektedir. Kanunun 41 inci maddesindeki ihale kararının isteklilere tebliği için idareye öngörülen üç günlük süre disipliner bir süredir. Bu süre, ihale sürecinin uzamasının önlenmesi suretiyle ihtiyaçların zamanında karşılanmasını temin etmeye dönük bir süre olup, bu sürenin aşılmasında isteklilerin herhangi bir hak kaybının olmayacağı değerlendirildiğinden idarece yapılan ihale kararının bildirim işlemindeki süre ihlali esasa etkili görülmemiştir.

                                                                                                                                                      

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

              İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 4.3.3. maddesinde; “Kömürlerle ilgili analiz raporu son BİR yıl içerisinde alınmış olacaktır.(Aslı veya Noter tasdikli sureti), 4 kğ numune

                          Yerli ve Yabancı istekliler tarafından verilecek analiz raporu kapsamı aşağıdaki gibi olacaktır.

              1. Alt ısı ve/veya Üst ısı (kcal/kğ, Orijinal kömürde ve kuru kömürde)

              2. Kül (%, Havada kuru kömürde)

              3. Yanar kükürt (%, Havada kuru kömürde)

              4. Toplam kükürt (%, Havada kuru kömürde)

              5. Toplam nem (%,Orijinal kömürde)

              6. Elek altı (%, havada kuru kömürde)

             7. Uçucu madde (%, kuru kömürde)

             8. Kül erime noktası (oC)” düzenlemesi ile

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Teklif edilen kömürle ilgili analiz raporu ve yaklaşık 4 kg numune ile İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre Kurulu Belgesi,

Yerli isteklilerce verilecek kömür analiz raporu aşağıda belirtilen kömür özelliklerini kapsayacak, kömür üretim sahası ve kömür stok sahası yeri belirtilerek TS veya ASTM nin ilgili standartlarına uygun metotlarla çalışan Türk Şekere ait Şeker Enstitüsü veya fabrikasından, MTA Enstitüsü´nden, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinden veya bir üniversiteden istekli adına son bir yıl içerisinde alınmış olacaktır. Analiz raporunun aslı veya noter tasdikli olması zorunludur.

Yabancı isteklilerce verilecek kömür analiz raporu, aşağıda belirtilen kömür özelliklerini kapsayacak ve uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşlarından yine istekli adına ve kömür üretim sahası ve kömür stok sahası yeri belirtilerek son bir yıl içerisinde alınmış olacaktır.

İstekli teklifleri, istekli analiz raporu ve istekli numunesi laboratuar araştırma sonuçları doğrultusunda değerlendirilecektir. İstekli beyanı olan baz kalori, istekli analiz raporu ve istekli numunesi idare analiz raporu ile aşağıda belirtildiği şekilde uyumlu olacaktır.

-  İdare analiz raporundaki kalori değeri ve istekli analiz raporundaki kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin +/- 300 kcal/kg (dahil) sınırları içerisinde olacaktır.

- İdare analiz raporu ve istekli analiz raporunda kalori dışında istenen kömür özelliklerine ait kül, elek altı ve kükürt (II Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) değerleri baz değerlerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası değerleri baz değerlerin üstünde olacaktır.

İdare gerekli gördüğü taktirde istekli numunesi doğruluğunun teyidi için  idarece belirlenen uzman lar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve stok sahalarında yerinde inceleme yapabilecek ve değerlendirmeye esas numune alabilecektir. İdare, yükleniciye üretim veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin kimliğini idareye yazılı olarak bildirecektir.

Numune alma işlemleri tutanak altına alınacaktır. Yüklenicinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen numune alma işlemleri için tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir. Değerlendirmede bu numuneye ait analiz sonuçları geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterinden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

           İstekli tarafından verilecek analiz raporu kapsamı aşağıdaki gibi olacaktır.

              1. Alt ısı ve/veya Üst ısı (kcal/kğ, Orijinal kömürde ve kuru kömürde)

              2. Kül (%, Havada kuru kömürde)

              3. Yanar kükürt (%, Havada kuru kömürde)

              4. Toplam kükürt (%, Havada kuru kömürde)

              5. Toplam nem (%,Orijinal kömürde)

              6. Elek altı (%, havada kuru kömürde)

             7. Uçucu madde (%, kuru kömürde)

             8. Kül erime noktası (oC)”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Kömürün özellikleri” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde havada kuru kömürde baz kül değeri % 30 olarak belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde itirazen şikayet konusu kaleme baz kalorisi 2400 kcal/kg olan, tane büyüklüğü 0-100 mm olan ve Ilgın menşeili linyit kömürü teklif ettiği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin 03.07.2007 tarih ve 01632 sayılı yazısı ile ekinde yer alan 03.07.2007 tarih ve 0916 rapor nolu iki sayfadan oluşan inceleme raporunun teklif zarfı içersinde idareye sunulduğu, inceleme raporunun biri uzman diğeri Kalite Kontrol Lab. Sorumlusu iki kişi tarafından imzalandığı, inceleme raporunda  tane büyüklüğü 0-100 mm olan ve Ilgın menşeili linyit kömürünün kül değerinin “Havada Kuru” %35.68 olduğu tespitinin yapıldığı, istekliler tarafından idareye istenen 4 kg kömür numunelerinin teslim edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin numunesi üzerinde Kalite ve İşl. Kontrolörü tarafından yapılan analiz sonucunda hazırlanan 16.07.2007 tarih ve 72 nolu analiz raporunda kül değerinin “Kaba nem hariç (Havada Kuru)” %29.80 olduğu ile numunenin niteliklere uygun olduğunun tespitinin yapıldığı anlaşılmıştır. Diğer iki isteklinin numuneleri üzerinde yine aynı kişi tarafından yapılan analiz sonucunda hazırlanan 16.07.2007 tarih ve 70 ve 71 nolu analiz raporlarında “Kaba nem hariç (Havada Kuru)” kül değerinin %30’dan yüksek olduğu tespit edilerek numunelerin niteliklere uygun olmadığı tespitinin yapıldığı, ihalenin en düşük fiyatı teklif eden ve numune üzerinde idare tarafından yapılan analiz raporu uygun bulunan Zontaş firması üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu analiz raporunda yer alan kül değerinin idare tarafından istenen kül baz değerinin üstünde olduğu, idare tarafından yapılan analiz sonucu hazırlanan raporda yer alan değerin istekli analiz raporu aksine kül baz değerin altında olduğu ile idarece numunenin uygun bulunduğu tespit edilmiştir. İdare tarafından iki farklı değerin irdelenmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ve idarece isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilen birim fiyat teklif mektubunun 8 inci maddesinin, “İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden  KDV hariç [para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale ilanının 9 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İddia konusu birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini idareye sunan Zontaş firması üzerinde “2400 Kcal Linyit Kömürü Alımı Kalemi” ihalesinin bırakıldığı, 3800-4200 kcal ceviz kömürü alımından vazgeçildiği, 5900-6300 kcal ceviz kömürü alımı ihalesinin Atakaş firması üzerinde bırakıldığı, itirazen şikayet konusu kalemin ihalesi üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı içinde sunulan birim fiyat teklif mektubunun 8 inci maddesinde işin tamamının 9.100.000,00 YTL’ye yapılacağının belirtildiği, “2400 Kcal Linyit Kömürü Alımı” kalemine ilişkin teklif edilen birim fiyat ve miktarın çarpılması sonucunda bulunan tutar olan 2.600.000,00 YTL’nin ve diğer kalemlere ait tutarların birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde rakamla yazılmadığı, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim teklif mektubu cetvelinin usülüne uygun olmaması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan ve tek geçerli teklif sahibi  isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

             4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:


b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;


2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” hükmü düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz……….” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.1 maddesinde, “...İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.”,

            İhale ilanının 4.4 maddesi ve idari şartnamenin 7.4.1 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak Kok, Linyit kömürü ve Maden kömürü alım veya satımı”,

           

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “B. İş Deneyimi Belgeleri-Mal alımları” bölümünde; “Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Mevzuatta yer alan ve yukarıda bahsedilen düzenlemeler çerçevesinde, özel sektörde gerçekleştirilen mal tedariklerinde iş deneyim belgesinin düzenlenmesi mümkün bulunmadığından, isteklinin iş deneyim miktarının değerlendirilmesi ancak idareye sunulacak bedel içeren sözleşme ile bu sözleşme neticesinde düzenlenen faturalar yardımıyla yapılabilecektir.

 

Başvuru sahibi, iş deneyim belgesi olarak özel sektörle yapılmış sözleşme,  bu sözleşme neticesinde düzenlenen fatura fotokopileri, özel sektör firmasınca düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile Muammer TUKSAVUL Turhal Şeker Fabrikasından alınmış iş bitirme belgesini idareye teklif dosyasında sunmuştur:

 

Özel sektör firması tarafından hazırlanan iş deneyim belgesinin yukarıda yer alan mevzuat hükümleri açısından herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı, düzenlenen 01.09.2006 tarihli sözleşmenin konusunun 01.10.2006-30.12.2006 tarihleri arasında 40000 m/ton (+/-%10 alıcı opsiyonlu) ithal linyit kömürü teslimi karşılığı olarak ton fiyatı 87 YTL+ KDV olduğu, bu sözleşme neticesinde düzenlenen, işlendi kaşesi olmayan 42 adet faturanın olduğu, bu faturaların dökümünün yapıldığı bir belgede “Tüm faturaların arkası Konya Ereğli II. Noterliğince 09.07.2007 tarihinde tasdik ettirilmiştir.” şeklinde kimin tarafından yazıldığı belli olmayan bir notun olduğu, notta belirtilen tarihin ihale tarihi olan 05.07.2007 tarihinden sonraki bir tarih olduğu, faturaların önünde ya da arkasında noter onayına ilişkin her hangi bir ibare bulunmadığı, 01.01.2006 - 31.12.2006 tarihlerini kapsar 2 sayfadan oluşan ve kesilen faturaları gösterir bilgisayar çıktısı muavin defterinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Sözleşme neticesinde düzenlenen faturaların fotokopi olduğu, bu haliyle faturaların yukarıda belirtilen hükümlere uygun sunulmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan ve tek geçerli teklif sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul