İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2948
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :19
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2948
Şikayetçi:
 Beş K Yayıncılık Ltd. Şti., Süleyman Sırrı Sokak 12/4 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediye Başkanlığı, Fevzi Çakmak Caddesi 38 35040 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.08.2007 / 24670
Başvuruya konu ihale:
 2007/83120 İhale Kayıt Numaralı “Belgem Kursları İçin 2007-2008 Öğretim Yılı Ders, Test Kitapları Yaprak Test Optik Okuma Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.06.69.0105/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediye Başkanlığı’nca 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belgem Kursları İçin 2007-2008 Öğretim Yılı Ders, Test Kitapları Yaprak Test Optik Okuma Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Beş K Yayıncılık Ltd. Şti.’nin 08.08.2007 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.08.2007 tarih ve 24670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri ancak tekliflerinin adres beyanında imza olmadığı, ortaklık hisse beyanın bulunmadığı, birim fiyat teklif cetveline satır eklendiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları bunun mevzuata ve ihale dokümanına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Söz konusu alıma ilişkin ait idari şartnamenin 7 nci maddesinin (n) bendinde “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.”nin istenildiği, başvuru sahibi tarafından ise bu belgenin verilmediği anlaşılmıştır. 

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde,

 

            İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

            Ancak,

            a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

            b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

            İdarelerce tamamlatılır.

            Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

            İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hükme göre idari şartnamede ve ihale ilanında istenilen belgelerin eksik sunulması durumunda bu belgelerin tamamlatılması mümkün olmayıp ancak sunulan belgelerdeki bilgi eksikliklerine ilişkin belgelerin tamamlatılabilmesi mümkündür. Başvuru sahibi tarafından söz konusu belgenin sunulmaması neticesinde idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata ve ihale dokümanına aykırılık bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunmuş olduğu adres beyanının imzasız olduğu anlaşılmıştır. Bu durum her ne kadar mevzuata uygun bir belge olarak değerlendirilemeyecekse bile söz konusu beyanda istenilen bilgilerin ticaret sicil gazetesi ve diğer belgelerden edinilmesi mümkün olduğundan idarece bu nedenle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Başvuru konusu ihalenin birim fiyatlı olduğu, idarece hazırlanan ihale dokümanında söz konusu teklifin 22 kalemden oluştuğu, başvuru sahibi tarafından ise teklifin 26 kalem üzerinden verildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibince bunun nedeni olarak teknik şartnamedeki düzenleme ileri sürülse de, teknik şartnamenin malın tesliminde dikkate alınacağı ve tekliflerin idarece hazırlanan idari şartname ve diğer dokümanlara göre verilmesi gerektiği, dolayısıyla birim fiyat teklif cetveline başvuru sahibince fazla kalem eklenmesi, idarece istenilen teklifin niteliğini değiştirdiğinden, başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (h) ve (ı) bentleri yönünden tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin hukuki değerlendirme: 

 

Başvuru konusu ihalede ihale üzerine bırakılan istekli olan Kâğıtsan Yay. Kağ. Mat. San. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu teklif mektubunda, teklif bedeli rakamla “88.643,25.-YTL” olarak belirlenmişken, yazıyla “Seksensekizbinaltıyüzkırküç.YTL YirmibeşYTL” olarak yazılmıştır.

 

Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında,

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmadığı anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. İdarece anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmayarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.      

Bu haliyle başvuru konusu ihalede geçerli teklif bulunmamaktadır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul