İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2949
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :20
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2949
Şikayetçi:
 Ema Elektronik Medikal Analitik Sistemler Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti., Büklüm Sokak 119/A 06700 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Konuralp/DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2007 / 22120
Başvuruya konu ihale:
 2007/82695 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (Ultrasonografi Sistemi Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.05.84.0134/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Üniversitesi  Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (Ultrasonografi Sistemi) ihalesine ilişkin olarak Ema Elektronik Medikal Analitik Sistemler Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.08.2007 tarih ve 22120 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Ultrasonografi sistemi kalemine ilişkin olarak ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 16.08.2007 tarihinde Düzce Üniversitesi  Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından yapılacak olan Tıbbi Cihaz Alımı (Ultrasonografi Sistemi Kalemi) ihalesine ilişkin firmalarınca doküman satın aldındığı, Ultrasonografi Sistemi cihazının teknik şartnamesinin 15. maddesinin değiştirilmesi için idareye zeyilname başvurusu yaptıkları ancak başvurularının reddedildiği, bu maddenin değiştirilmesi gerektiği zira rekabetin kısıtladığı ve kurumun daha avantajlı bir fiyata cihazı alabileceği, bu nedenle bu maddenin değiştirilmesi ile 4734 sayılı Kanunun 5. maddesindeki temel ilkelerin sağlanacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  İnceleme konusu ihalenin Düzce Üniversitesi  Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 16.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan toplam 4 kalem tıbbi cihaz alımı işi olduğu, şikayet konusunun ise 1 adet 4 boyutlu ultrasonografi sistemi kalemi olduğu anlaşılmıştır. Şikayetçi firmanın 23.07.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif vermediği tespit edilmiştir.

 

Ultrasonografi sistemi teknik şartnamenin 15. maddesinde, “Sistemin kullanım kolaylığı için, en az 8 inch boyutunda dokunmatik (touch-panel) klavyeye entegre menü ekranı da olmalıdır.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

Şikayetçi firma tarafından teknik şartnamenin söz konusu maddesinin, “Sistemin kullanım kolaylığı için, en az 8 inch boyutunda dokunmatik (touch-panel) klavye veya 6 adet soft-key menü tuşu olmalıdır.” şeklinde düzenlenmesi başvurusu idare tarafından uygun bulunmamıştır.

 

 13.08.2007 tarih ve 1427-10931 sayılı Kurum yazıyla Akademik bir kuruluştan şikayete konu alıma ilişkin olarak; “şikayet dilekçesi ve idarece hazırlanan  teknik şartnamenin değerlendirilmesi suretiyle 4734 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmüne aykırılık oluşturulup oluşturulmadığı ve rekabetin engellenip engellenmediği”  hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

 27.08.2007  tarih ve 18063 sayı ile gelen teknik görüşte; “Anılan maddenin cihazın niteliğini ya da üstünlüğünü tanımlayan bir madde olmadığı, kullanım kolaylığı sağlanması düşüncesinin objektif görülmediği, kullanım kolaylığının göreceli bir kavram olup kullanıcının alışkanlıklarına bağlı olduğu ve sonuç olarak da firmanın önerisinin kabul edilebileceği veya maddenin tümüyle kaldırılabileceği ”  cevabı verilmiştir.

 

İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu maddenin şikayetçinin önerisi doğrultusunda düzenlenebileceği veya tamamiyle kaldırılabileceği sonucuna varılmış olup, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

          Ayrıca şikayet konusu kaleme bir isteklinin teklif verdiği anlaşılmış olup, ihalenin şikayet konusu ultrasonografi sistemi kaleminde 4734 sayılı Kanunun 5. maddesindeki temel ilkelerden olan rekabetin oluşmadığı sonucunu da varılmıştır.

            

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari şartnamenin 7.3.11 ve  ilanın 4.3.4.3 maddelerinde “Teklif edilen cihazlar için kullanıldığı yurtiçi veya yurtdışı yerlere ait ayrıntılı adresli (kurum,adres,telefon,fax,e-mail vb.) referans listesi”  düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca ultrasonografi sistemi teknik şartnamenin “teknik şartname kapsamında verilecek olan ihale katılım belgeleri”  başlıklı bölümünün 8. maddesinde de benzer düzenleme yeralmaktadır.

         

          İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeden, isteklilerden istenilen “referans listesinin”  ihaleye katılım kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca, idare tarafından düzenlenen “teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağında” da referans listesi belgesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu ürünün kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde;  “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin  idari şartnamede, ilanda ve teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak referans listesi istenilmesi şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmış olup, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; 

 

Ultrasonografi sistemi kalemine ilişkin olarak ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul